Komunikat COVID- 19

 

16.07.2021

Osoby podróżujące do Polski samolotem – przed dokonaniem odprawy – są obowiązane do wypełnienia Karty Lokalizacji Podróżnego w postaci elektronicznej (eKLP). Jak poinformował Główny Inspektorat Sanitarny od 17 lipca 2021 r. będzie ona dostępna w formie elektronicznej. Elektroniczna karta zastępuje dotychczas stosowane karty papierowe. https://aplikacje.gov.pl/app/klp/#/home Jedynie w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego można ją nadal wypełnić w postaci papierowej - w takim przypadku papierowy formularz Karty Lokalizacji Podróżnego (KLP) jest przekazywany przez personel pokładowy.

Kartę Lokalizacji Podróżnego wypełnia się poprzez rządową stronę zawierające informacje związane z trwającą epidemią koronawirusa, w zakładce Informacje dla podróżujących, która jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych

Administratorem danych przekazanych przez podróżnego w eKLP jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu podróżnego. W przypadku, gdyby na pokładzie samolotu znajdowała się osoba zakażona, Karta Lokalizacji Pasażera umożliwi szybkie dotarcie do osób, które z nią podróżowały, co z kolei pomoże ograniczyć szybkie rozprzestrzenianie się wirusa. 

Unijne Zalecenie (UE) 2020/1475 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie skoordynowanego podejścia do ograniczenia swobodnego przepływu w odpowiedzi na pandemię COVID-19 stanowi, że informacje o przypadkach zakażenia COVID-19 wykrytych w momencie przybycia danej osoby na terytorium państwa członkowskiego należy niezwłocznie przekazywać organom ds. zdrowia publicznego państw, w których dana osoba przebywała w ciągu ostatnich 14 dni, na potrzeby ustalania kontaktów potencjalnie zakaźnych.

Elektroniczna forma wypełniania karty lokalizacji pasażera została wprowadzona z siedmiodniowym vacatio legis, którego termin upływa w sobotę, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 poz. 1262). Możliwość stosowania w międzynarodowym ruchu lotniczym Kart Lokalizacyjnych Pasażera wynika z przepisów Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym tzw. Konwencji Chicagowska.

10.07.2021

Od 10 lipca 2021 r. Turcja nie jest objęta obowiązkową 10-dniową kwarantanną.
Oznacza to, że osoby (podlegające kwarantannie) podróżujące będą mogły zwolnić się z 10-dniowej obligatoryjnej kwarantanny wykonując test (negatywny) po powrocie w ciągu 48 godzin od przekroczenia granicy  z  terytorium państwa należącego do strefy Schengen, państwa będącego PCz UE oraz Państw, które uzgodniły z Polską zasady przepływu osób w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii SARS-CoV-2.

24.06.2021

Nowe przepisy przedłużą do dwóch lat (dotychczas był to jeden rok), licząc od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna, możliwość korzystania z vouchera turystycznego za odwołaną z powodu pandemii koronawirusa imprezę turystyczną.

USTAWA

z dnia 24 czerwca 2021 r.

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

(...)w art. 15k ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez podróżnego zgody na otrzymanie w zamian od organizatora turystyki vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu 2 lat od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna.”;(...)

24.06.2021

Komunikat pochodzi ze strony Komendy Głównej Straży Granicznej

Obostrzenia na granicach zewnętrznych i wewnętrznych UE/Schengen w związku ze stanem epidemii SARS-Cov-2. Aktualne informacje dla podróżnych.

Posiadanie negatywnego wyniku testu w kierunku Sars-Cov-2 nie zwalnia podróżnych przekraczających granice zewnętrzne UE/Schengen z obowiązku kwarantanny.

Na granicach zewnętrznych z kwarantanny są zwolnione jedynie osoby zaszczepione i ozdrowieńcy oraz określone kategorie osób (m.in.: dyplomaci, żołnierze, załogi statków powietrznych itd.) wymienione w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dzieci przekraczające granice zewnętrzne obowiązują te same obostrzenia, co osoby dorosłe.

Od 24 czerwca br., w przypadku podróży z państw nienależących do strefy Schengen lub niebędących państwem członkowskim EFTA - stroną umowy o EOG, okres odbycia 10-dniowej kwarantanny ulega skróceniu, gdy wynik testu w kierunku SARS-Cov-2 jest negatywny, a test został wykonany po przekroczeniu granicy Polski w okresie nie wcześniejszym niż 7 dni, licząc od momentu jej przekroczenia. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu do systemu teleinformatycznego przez medyczne laboratorium diagnostyczne (wykonujące  diagnostykę  zakażenia  wirusem SARS-CoV-2).

Uwaga! Z obowiązku odbycia kwarantanny są zwolnione osoby podróżujące samolotem z krajów spoza strefy Schengen, które po przylocie do Polski przebywają na terytorium naszego kraju nie dłużej niż 24 h i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot w okresie 24 h, licząc od momentu przylotu na terytorium Polski.

Obostrzenia związane z przekraczaniem granicy obowiązują również na granicach wewnętrznych UE/Schengen. Obejmują one:

 • osoby przekraczające morski odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej, które korzystają z regularnych połączeń promowych, oraz odcinek lądowy granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Federalną Niemiec lub Republiką Słowacką (niezależnie od środka transportu, którym się przemieszczają lub pieszo):

-  w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP są zobowiązane poddać się kwarantannie poprzez zgłoszenie za pośrednictwem infolinii do Głównego Inspektora Sanitarnego (nr na infolinię GIS +48 22 25 00 115). Osoby te, jeżeli posiadają negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 h są zwolnione z kwarantanny;

-  w celu innym niż powrót do miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP, mają obowiązek posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 , wykonany w okresie 48 h przed wjazdem;

Z powyższych obowiązków są zwolnione osoby spełniające przesłanki, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3, 14, 15, 18 i 23 (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).

 • osoby podróżujące statkiem powietrznym z krajów strefy Schengen mają obowiązek posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku Sars-Cov-2, który powinni okazać na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej. Wynik testu, w języku polskim lub angielskim, musi być uzyskany w okresie 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu zwolnieni są podróżni, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3, 14, 18 i 23 (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Więcej na: https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9081,Kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy.html

17.06.2021

Dzieci wracające z zagranicy

 • w przypadku granicy wewnętrznej UE (Schengen+Chorwacja i Bułgaria) nie uwzględniono żadnych zwolnień z kwarantanny dla dzieci do 12 roku życia
 • w przypadku granicy zewnętrznej UE - jeśli rodzice podróżujący z dzieckiem do lat 12 są w pełni zaszczepieni to dziecko nie ma kwarantanny, a jeśli rodzice będą mieli negatywny test zrobiony w kraju zewnętrznym, to dziecko jest zwolnione z kwarantanny, ale rodzice nie.

10.06.2021

Bułgaria i Chorwacja, które nie są w strefie Schengen, traktowane są aktualnie przez Polskę jako granicę wewnętrzną Unii Europejskiej i w związku z tym testy wykonane na terenie tych krajów będą akceptowane przy wjeździe do Polski i będą anulowały kwarantannę

31.05.2021

Osoby powracające z państw spoza UE nie wejdą w obowiązkową kwarantannę, jeśli wykonają po przylocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terenie lotniska, przed odprawą graniczną w rozumieniu art. 2 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2, pod warunkiem że wynik tego testu będzie negatywny. Osoby zobowiązane są przedłożyć funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 podczas kontroli granicznej.

21.05.2021

Szanowni Państwo,
 
zgodnie z informacją jaka otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym od Policji Granicznej Republiki Chorwacji – nie ma ograniczeń w liczbie pasażerów autobusów turystycznych przekraczających granice Republiki Chorwacji. Oznacza to, że wszystkie miejsca siedzące w autobusie mogą być zajęte.

1.05.2021

Od 1 maja 2021 r. obowiązują następujące kryteria zwalniające obywateli Unii Europejskiej z obowiązku odbycia 10-dniowej kwarantanny po przekraczaniu granicy Chorwacji, którzy:

    okażą  negatywny wyniku testu PCR lub szybkiego testu antygenowego (z listy testów zaakceptowanych przez państwa członkowskie UE, wykonanych w laboratorium) - nie starszy niż 48h,

lub

    zostali wyleczone z Covid-19 w okresie ostatnich 6 miesięcy (tzw. ozdrowieńcy) – potwierdzenie od lekarza o przebyciu choroby lub wynik pozytywnego testu PCR lub antygenowego (wykonany maksymalnie na 180 dni, ale minimum na 11 dni przed przekroczeniem granicy),

lub

    zostały zaszczepione przeciwko Covid-19 (14 dni od zakończenia całego cyklu szczepień) – wymagane jest potwierdzenie. W przypadku osób wyleczonych z Covid-19 wystarczające jest przyjęcie 1 dawki szczepionki.

oraz

    dzieci do 7. roku życia podróżujące pod opieką rodziców/opiekunów spełniających powyższe kryteria.

 
Jednocześnie zastrzega się prawo zmiany ww. warunków z uwagi na sytuacją epidemiologiczną.

1.05.2021

Informujemy, iż od 1 maja turyści wjeżdżający do Bułgarii zobowiązani są do przedstawienia negatywnego wyniku testu na covid-19. Oprócz testów PCR, wykonanych na 72 godziny przed przylotem, akceptowane są również testy antygenowe wykonane na 48 godzin przed przylotem. W załączeniu przesyłam listę akceptowanych testów antygenowych.
Z testu zwolnione są:

 • osoby zaszczepione przeciwko covid-19, które zakończyły cały cykl szczepień na 14 dni przed przylotem. Wymagane jest potwierdzenie zakończenia cyklu szczepień przedstawione w języku angielskim. W załączeniu lista akceptowanych szczepionek.
 • osoby, które okażą potwierdzenie od lekarza o przebyciu choroby lub wynik pozytywnego testu PCR lub antygenowego. Pozytywny wynik testu powinien być wykonany w terminie od 15 do 180 dni przed wjazdem do Bułgarii. Wynik musi być przedstawiony w języku angielskim i zawierać dane takie jak adres, numer telefonu, dane osoby badanej, a także informacje dotyczące placówki, która wykonywała badanie.

Powyższe obostrzenia obowiązują do 31 maja 2021.

14.04.2021

Od 30 grudnia 2020 r. wszyscy pasażerowie przybywający do Turcji są zobowiązani do przedstawienia negatywnych wyników testów PCR wykonanych w ciągu ostatnich 72 godzin przed przybyciem do Republiki Turcji. Pasażerowie, którzy nie przedstawią negatywnych wyników testu PCR, nie zostaną wpuszczeni na pokład samolotu. Obowiązkowe posiadanie negatywnego testu obowiązuje do 31.05.2021

13.04.2021

Po powrocie z zagranicy samolotem z kwarantanny zwalnia:

*Pasażerowie przylatujący z krajów strefy Schengen
- negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku koronawirusa w języku polskim lub angielskim, który został wykonany przed przekroczeniem granicy w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu.
Straż graniczna będzie kontrolować, czy pasażerowie przylatujący z państw strefy Schengen posiadają negatywne wyniki testu. Jego brak będzie skutkował skierowaniem na kwarantannę.
Z kwarantanny zwalnia również negatywny wynik testu w kierunku koronawirusa wykonany po przekroczeniu granicy w okresie 48 godzin i pod warunkiem, że w tym czasie laboratorium wykonujące test wprowadzi ten wynik do systemu teleinformatycznego.

*Pasażerowie przylatujący z krajów Non-Schengen
Negatywny wynik testu wykonany przed przekroczeniem granicy nie zwalnia z kwarantanny. Oznacza to, że testy wykonane w krajach Non-Schengen nie będą uznawane.
Kwarantannę skrócić może wyłącznie negatywny wynik testu w kierunku koronawirusa wykonany po przylocie do Polski w ciągu 48 godzin i wysłany do systemu teleinformatycznego.


Osoby zwolnione z kwarantanny
Obowiązkowa kwarantanna po przylocie do Polski z krajów strefy Schengen i Non-Schengen nie dotyczy osób, które:

 • Przyjęły dwie dawki szczepionki przeciwko COVID-19 dopuszczonej przez Unię Europejską i dysponują zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia ochronnego
 • Są ozdrowieńcami, czyli osobami, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy były poddane izolacji, izolacji w warunkach domowych lub hospitalizacji z powodu zakażenia koronawirusem. - wystarczą potwierdzenia izolacji z E-pacjenta lub pozytywny wynik testu lub potwierdzenie zakończenia izolacji

10.04.2021

6.04.2021

Dotyczy Lotniska Katowice- Pyrzowice

"Szanowni Państwo,

w celu poprawy jakości oferowanych usług od dzisiaj na tydzień zamknięty zostanie punkt testowana przed terminalem A.

Zostanie on ponownie uruchomiony w przyszłym tygodniu przed terminalem przylotowym C. Jednocześnie zwiększona zostanie liczba stanowisk do wykonywania testu do 6 punków pobrańa.

Przepraszamy za utrudnienia jednak są one konieczne abyśmy mogli przygotować się do rozszerzenia oferowanej usługi."

Katowice Airport

30.03.2021

Nowe zasady będą obowiązywały od wtorku, 30 marca.

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski ze strefy Schengen

 • Podróżni będą podlegali kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19. Test będzie musiał być wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.
 • Nowe zasady obejmą wszystkie środki transportu: transport zbiorowy i indywidulany oraz piesze przekraczanie granicy.
 • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski spoza strefy Schengen

 • Każdy z podróżujących, bez względu na środek transportu, zostanie skierowany na kwarantannę.
 • Z kwarantanny nie będzie zwalniać test wykonany w kraju, z którego przybywa dana osoba.
 • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna, mogą w Polsce wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.

Szczepionka zwalnia z kwarantanny

Osoby zaszczepione na COVID-19 będą zwolnione z kwarantanny. Będzie to dotyczyć osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.

Za: www.gov.pl

29.03.2021

Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, że ze względu na dbałość o zdrowie Państwa oraz naszych pracowników, do dnia 5.04.2021 pracujemy zdalnie.

Kontakt z nami możliwy jest drogą mailową pod adresem rezerwacja@rego-bis.pl

Równocześnie informujemy, że nasz system rezerwacyjny i strona internetowa są do Państwa dyspozycji przez cały czas.

Przepraszamy za utrudnienia i obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie zapytania otrzymały odpowiedzi najszybciej jak to możliwe.

23.03.2021

BUŁGARIA

Ministerstwo Turystyki Bułgarii informuje, że planowane jest aby sezon letni 2021 ruszył w Bułgarii od 1 maja. Turyści będą mieli możliwość wjazdu do Bułgarii, jeśli przed podróżą zostaną zaszczepieni lub przechorowali covid-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub po okazaniu negatywnego testu PCR.

22.03.2021

DOTYCZY ZWOLNIENIA ODBYWANIA KWARANTANNY PO PRZYBYCIU NA TEREN POLSKI OSÓB ZASZCZEPIONYCH I OZDROWIEŃCÓW


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Stanowiło co następuje:

(...) W okresie, o którym mowa w ust. 1, osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w ust. 1, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana:
(...)odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającą 10 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.(...)

Od dnia 10 marca 2021
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zmieniło zasady dotyczące kwarantanny po  powrocie do Polski, która nie jest obowiązkowa dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców:

„(...)Obowiązku, o którym mowa w ust. 6, nie stosuje się do osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 oraz
osób, które były poddane izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, o której mowa w ust. 6, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.(...)”;

(...)osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zaka-
żenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.”,
Osoby te "(...)są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej objęcie izolacją, izolacją
w warunkach domowych albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.”;(...)

 

17.03.2021

TURCJA

Od 30 grudnia 2020 r. wszyscy pasażerowie przybywający do Turcji są zobowiązani do przedstawienia negatywnych wyników testów PCR wykonanych w ciągu ostatnich 72 godzin przed przybyciem do Republiki Turcji. Pasażerowie, którzy nie przedstawią negatywnych wyników testu PCR, nie zostaną wpuszczeni na pokład samolotu. Obowiązkowe posiadanie negatywnego testu obowiązuje do 15.04.2021

ALBANIA

Podróż do Albanii może odbywać się bez obowiązku przedstawiania na granicy Albanii negatywnego wyniku testu PCR na COVID-19.

BUŁGARIA

Wszystkie przybywające osoby do Bułgarii mają obowiązek okazania nie starszego niż 72 godziny negatywnego wyniku testu PCR na SARS-CoV-2, licząc od daty wykonania badania figurującej w dokumencie. Obowiązek posiadania testu jest ważny do 30.04.2021.

CHORWACJA

Wszystkie przybywające osoby do Chorwacji mają obowiązek okazania nie starszego niż 48 godzin negatywnego wyniku testu PCR na SARS-CoV-2.Obowiązek posiadania testu jest ważny do 31.03.2021.

CZARNOGÓRA

Wjazd do Czarnogóry możliwy jest tylko za okazaniem negatywnego wyniku testu PCR sprzed max 48 godz. lub potwierdzenia przyjęcia pełnej dawki szczepionki na COVID-19 (dokumenty muszą być sporządzone w j. angielskim lub serbskim). Nie ma możliwości ominięcia tego wymogu poprzez odbycie kwarantanny – do odwołania.

HISZPANIA

Od 23 listopada 2020 roku, wszyscy pasażerowie, którzy podróżują do Hiszpanii z państw ujętych na liście regionów ryzyka (w tym z Polski), zobowiązani będą do posiadania negatywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2. Obowiązuje do odwołania.

MACEDONIA

Podróż do Macedonii może odbywać się bez obowiązku przedstawiania negatywnego wyniku testu PCR na COVID-19.

 

 

15.03.2021

Prawie wszystkie nasze destynacje otrzymały pieczęć "Safe travels" certyfikat Światowej Rady ds. Podróży i Turystyki (World Travel and Tourism Council) "Safe Destination" i są gotowe aby wdrożyć wszystkie niezbędne procedury i zapewnić turystom bezpieczny pobyt.

8.03.2021

TURCJA
Od 30 grudnia 2020 r. wszyscy pasażerowie przybywający do Turcji są zobowiązani do przedstawienia negatywnych wyników testów PCR wykonanych w ciągu ostatnich 72 godzin przed przybyciem do Republiki Turcji. Pasażerowie, którzy nie przedstawią negatywnych wyników testu PCR, nie zostaną wpuszczeni na pokład samolotu. Obowiązkowe posiadanie negatywnego testu obowiązuje do 15.04.2021.
ALBANIA
Podróż do Albanii może odbywać się bez obowiązku przedstawiania na granicy Albanii negatywnego wyniku testu PCR na COVID-19.
BUŁGARIA
Wszystkie przybywające osoby do Bułgarii mają obowiązek okazania nie starszego niż 72 godziny negatywnego wyniku testu PCR na SARS-CoV-2, licząc od daty wykonania badania figurującej w dokumencie. Obowiązek posiadania testu jest ważny do 30.04.2021.
CHORWACJA
Wszystkie przybywające osoby do Chorwacji mają obowiązek okazania nie starszego niż 48 godzin negatywnego wyniku testu PCR na SARS CoV-2.Obowiązek posiadania testu jest ważny do 31.03.2021.
CZARNOGÓRA
Podróż do Czarnogóry może odbywać się bez obowiązku przedstawiania negatywnego wyniku testu PCR na COVID-19.
HISZPANIA
Od 23 listopada 2020 roku, wszyscy pasażerowie, którzy podróżują do Hiszpanii z państw ujętych na liście regionów ryzyka (w tym z Polski), zobowiązani będą do posiadania negatywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2. Obowiązuje do odwołania.
MACEDONIA
Podróż do Macedonii może odbywać się bez obowiązku przedstawiania negatywnego wyniku testu PCR na COVID-19.

 

5.03.2021

 

3.03.2021

Wszyscy Podróżni przybywający do Turcji są zobowiązani do przedstawienia negatywnych wyników testów PCR wykonanych w ciągu ostatnich 72 godzin przed przybyciem do Republiki Turcji. Pasażerowie, którzy nie przedstawią negatywnych wyników testu PCR, nie zostaną wpuszczeni na pokład samolotu. Osoby, które na przejściu granicznym przy wjeździe drogą lądową do Turcji, nie przedstawią wyniku testu, zostaną poddane kwarantannie w miejscu zamieszkania na terytorium Republiki Turcji. Powyższy wymóg będzie obowiązywał do odwołania. Komunikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RT o ograniczeniach wprowadzonych przez władze Republiki Turcji w związku z pandemią COVID-19 obowiązujących od 02.03.2021 r.

 Od 9 września 2020 r. w całej Turcji obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych. Niezastosowanie się do przedmiotowego nakazu będzie skutkowało wysokimi karami finansowymi.

W dni powszednie nie można poruszać się poza miejscem zamieszkania w godz. 21:00-05:00 dnia następnego, a w weekendy od 21:00 w piątek wieczorem do 5:00 w poniedziałek rano. Turyści z paszportami zagranicznymi są wykluczeni z zakazów ograniczających wychodzenie z hotelu, pod warunkiem, że w przypadku kontroli policji przedłożą stosowne dokumenty: kopię vouchera hotelowego, kopię biletu powrotnego oraz kopię paszportu.

Zaleca się osobom przybywającym do Turcji wcześniejsze wykupienie ubezpieczenia medycznego obejmującego koszty leczenia COVID19. W przypadku jego braku, podróżny sam musi pokryć koszty leczenia w szpitalu w Turcji.

Informacje za: www.gov.pl/web/dyplomacja/turcja oraz www.gov.pl/web/turcja/aktualnosci

 

1.03.2021

W dniu 16 lutego 2021 r. minister zdrowia Republiki Bułgarii wydał zarządzenie nr RD-01-105 dot. zakazu wjazdu do Bułgarii obcokrajowców w okresie od 17 lutego do 30 kwietnia 2021 r. Zakaz wjazdu do Bułgarii obcokrajowców nie obejmuje obywateli polskich oraz wszystkich obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i Schengen. Podczas przekraczania granicy państwowej Republiki Bułgarii wszystkie przybywające osoby mają obowiązek okazania nie starszego niż 72 godziny negatywnego wyniku testu PCR na SARS-CoV-2, licząc od daty wykonania badania figurującej w dokumencie.

Dokument musi zawierać:

 • imię i nazwiska osoby zgodnie z dokumentem tożsamość którym się legitymuje;
 • dane kontaktowe laboratorium, które przeprowadziło badanie;
 • datę dokonania testu;
 • metodę wykonania (PCR);
 • negatywny wynik  testu napisany alfabetem łacińskim (np. Negative) dozwalającym interpretację wyników.


Od 22.10.2020 na terenie całej Bułgarii obowiązuje nakaz noszenia maseczek na otwartej przestrzeni.

 

1.03.2021

Do 01 marca 2021 wszyscy Podróżni przybywający do Turcji są zobowiązani do przedstawienia negatywnych wyników testów PCR (przetłumaczonych na język angielski lub język turecki) wykonanych na maksimum 72godziny przed przybyciem do Republiki Turcji. Podróżny, który nie przedstawi negatywnego wyniku testu PCR, nie zostanie wpuszczony na pokład samolotu.

Od 9 września 2020 r. w całej Turcji obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych. Niezastosowanie się do przedmiotowego nakazu będzie skutkowało wysokimi karami finansowymi.

W dni powszednie nie można poruszać się poza miejscem zamieszkania w godz. 21:00-05:00 dnia następnego, a w weekendy od 21:00 w piątek wieczorem do 5:00 w poniedziałek rano. Turyści z paszportami zagranicznymi są wykluczeni z zakazów ograniczających wychodzenie z hotelu, pod warunkiem, że w przypadku kontroli policji przedłożą stosowne dokumenty: kopię vouchera hotelowego, kopię biletu powrotnego oraz kopię paszportu.

Informacje za: www.gov.pl/web/dyplomacja/turcja oraz www.gov.pl/web/turcja/aktualnosci

19.02.2021
 

Szanowni Państwo,

Ambasada Polski w Tiranie informuje, że na chwilę obecną  Albania nie wymaga negatywnych testów PCR. Nie mamy sygnałów, aby taki warunek został wprowadzony w najbliższych dniach, jednak przepisy mogą ulec zmianie.

 

17.02.2021

Pierwsze ilości szczepionki przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 docierają dziś (17 lutego) do Czarnogóry. Jako pierwsza dotrze szczepionka Sputnik V, w ilości 2000 dawek (kolejnych 2000 w najbliższych dniach) i zostanie dostarczona w porozumieniu z Serbią. Czarnogóra oczekuje również na przybycie pierwszego kontyngentu tej samej szczepionki Sputnik V, która została uzgodniona bezpośrednio z Rosją, a w następnym okresie spodziewana jest szczepionka chińskiego Sinofarmu, a także szczepionka Pfizer.

3.02.2021

Szanowni Państwo,


W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z 22 stycznia 2021 roku – w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii, które znosi obowiązkową 10 - dniowa  kwarantannę dla osób przekraczających granicę RP transportem zbiorowym i wprowadza przedstawienie obowiązkowego testu na obecność koronawirusa , oraz w związku z licznymi zapytaniami Klientów, którzy poddają się testom przesiewowym w Polsce bez żadnych objawów zachorowania, informujemy że  wyniki testów przesiewowych wykonywanych czy to za granicą czy to na terenie RP nie są podstawą do ubiegania się o odszkodowanie w ramach  ubezpieczenia kosztów leczenia jak i ubezpieczenia rezygnacji z podróży.

Testy przesiewowe wykonuje się na osobach zdrowych w celu wykrycia wirusa SARS-COV a nie choroby Covid-19.

Pozytywny wynik testu nie stwierdza choroby.

Przedmiotem ubezpieczenia jest nagłe zachorowanie ubezpieczonego a samo przeprowadzenie testu i jego pozytywny wynik nie spełnia definicji nagłego zachorowania zawartej w OWU.

 

14.12.2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że ze względów operacyjnych w dniu 18.12.2020 biuro będzie czynne do godziny 13:00. Nasza strona internetowa oraz system rezerwacyjny są do Państwa dyspozycji jak zawsze całą dobę.

Zespół Rego- bis

25.11.2020

Szanowni Państwo,
 
w związku z dbałością o Państwa bezpieczeństwo oraz obostrzeniami sanitarnymi panującymi w Europie- kraje organizujące Jarmarki Świąteczne postanowiły je anulować, w związku z czym Państwa rezerwacje z roku 2020 zostają przeniesione na Jarmarki w roku 2021.
 
Pozdrawiamy życząc dużo zdrowia,
Zespół Rego- bis

7.11.2020

Zgodnie z zaleceniami Rządu RP z  dnia 7.11.2020 biuro Rego-bis będzie zamknięte dla osób z zewnątrz.

Dział Obsługi Klienta będzie cały czas do Państwa dyspozycji. Mogą się Państwo z nami skontaktować telefonicznie, za pomocą czatu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Od 7.11.2020 wszystkie dopłaty do rezerwacji realizowane będą wyłącznie w formie bezgotówkowej (przelewy).
W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z biurem w godzinach 08:00 – 16:00
https://www.rego-bis.pl/kontakt/

29.10.2020

Szanowni Państwo,

Od dnia 2.11.2020 rozpoczynamy zwroty za pomocą Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, zwroty dotyczyć będą wyłącznie rezerwacji anulowanych bezkosztowo i zakupionych u Agenta (nie bezpośrednio u Organizatora).
Pozostałe rezerwacje czyli:
- rezerwacje dokonane u Agentów lecz anulowane z potrąceniem kosztów zgodnie z OWU
- wszystkie rezerwacje wykupione bezpośrednio u Organizatora
będą zwracane z własnych środków Rego- bis.

We wszystkich przypadkach (zwrotów zarówno z TFG jak i środków własnych) niezbędne jest wypełnienie druku rezygnacji, dostępnego pod adresem: https://www.rego-bis.pl/download/file/166/ oraz przesłanie go na adres rezerwacja@rego-bis.pl

Warunkiem wypłaty z TFG jest spójność wniosku organizatora i podróżnego, w którym zgadzać muszą się poniższe informacje:
- Nazwa Organizatora - koniecznie wybrać z listy – nie wpisywać ręcznie
- Numer PESEL – konieczny lub nr/seria dokumentu tożsamości
- Numer rezerwacji Rego- bis- obowiązkowy jest nr rezerwacji z umowy Rego-Bis- spójność daty rozpoczęcia – należy uważać na różnice wynikające z daty wyjazdu, a daty zakwaterowania. Zawsze należy podawać datę wyjazdu jako rozpoczęcia imprezy.
- data zawarcia umowy- jest taka sama jak data założenia rezerwacji w systemie
- kwota wpłaty lub waluty (jeśli klient wpłacał kilka razy - należy podać każdą kwotę osobno)

 

UWAGA!! W przypadku wystąpienia pomyłki lub błędu w złożonym wniosku zaleca się złożenie nowego wniosku w celu przyspieszenia procedury zwrotu.
 

1.09.2020

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz wstrzymania czarterowego ruchu lotniczego  do Macedonii informujemy, iż Rego-bis Sp.z o.o. S.K. zawiesiło samolotowe imprezy turystyczne do Macedonii do dnia 15.09.2020 włącznie.

Z każdą rezerwacją będziemy kontaktować się z indywidualnymi propozycjami, a ponadto każdy Klient ma możliwość dokonania następujących zmian bez opłaty manipulacyjnej:

1. przeniesienie na dowolną imprezę w sezonie 2020 (niezbędna konsultacja z Działem Sprzedaży Rego- bis) po aktualnej cenie z systemu (jeżeli impreza jest droższą – dopłatę różnicy zaliczki do 29% należy uregulować do 48 godzin po zmianie rezerwacji) oraz reszty zgodnie z OWU.

Klient dodatkowo uzyska:

a/ ubezpieczenie KL chroniące na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w okresie pandemii / epidemii w danym kraju

b/ możliwość skorzystania z Promocji Jarmark za 1zł/osoba.

2. otrzymanie Voucheru na dowolną imprezę Rego-bis w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 na wartość 110% wpłaconej kwoty zaliczki.Klient dodatkowo uzyska:

a/ ubezpieczenie KL chroniące na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w okresie pandemii / epidemii w danym kraju

b/ możliwość skorzystania z Promocji Jarmark za 1zł/osoba.

3. Rezygnacji z imprezy bez poniesienia kosztów ze zwrotem wpłaconej kwoty do danej rezerwacji, w okresie do 180 dni od dnia rozpoczęcia zawieszonej imprezy. (+14dni)

Zespół Rego- Bis

12.08.2020

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz wstrzymania czarterowego ruchu lotniczego  do Czarnogóry informujemy, iż Rego-bis Sp.z o.o. S.K. zawiesiło samolotowe imprezy turystyczne do Czarnogóry do dnia 25.08.2020 włącznie.

Z każdą rezerwacją będziemy kontaktować się z indywidualnymi propozycjami, a ponadto każdy Klient ma możliwość dokonania następujących zmian bez opłaty manipulacyjnej:

1. przeniesienie na dowolną imprezę w sezonie 2020 (niezbędna konsultacja z Działem Sprzedaży Rego- bis) po aktualnej cenie z systemu (jeżeli impreza jest droższą – dopłatę różnicy zaliczki do 29% należy uregulować do 48 godzin po zmianie rezerwacji) oraz reszty zgodnie z OWU.

Klient dodatkowo uzyska:

a/ ubezpieczenie KL chroniące na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w okresie pandemii / epidemii w danym kraju

b/ możliwość skorzystania z Promocji Jarmark za 1zł/osoba.

2. otrzymanie Voucheru na dowolną imprezę Rego-bis w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 na wartość 110% wpłaconej kwoty zaliczki.Klient dodatkowo uzyska:

a/ ubezpieczenie KL chroniące na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w okresie pandemii / epidemii w danym kraju

b/ możliwość skorzystania z Promocji Jarmark za 1zł/osoba.

3. Rezygnacji z imprezy bez poniesienia kosztów ze zwrotem wpłaconej kwoty do danej rezerwacji, w okresie do 180 dni od dnia rozpoczęcia zawieszonej imprezy. (+14dni)

Zespół Rego- Bis

4.08.2020

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, że rozpoczynamy samolotowe imprezy turystyczne do Turcji od 15.08.2020. Dniem operacyjnym jest sobota, wyloty dostępne zarówno z Katowic jak i Warszawy.

 

4.08.2020

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz wstrzymania czarterowego ruchu lotniczego  do Macedonii informujemy, iż Rego-bis Sp.z o.o. S.K. zawiesiło samolotowe imprezy turystyczne do Macedonii do dnia 28.08.2020 włącznie.

Z każdą rezerwacją będziemy kontaktować się z indywidualnymi propozycjami, a ponadto każdy Klient ma możliwość dokonania następujących zmian bez opłaty manipulacyjnej:

1. przeniesienie na dowolną imprezę w sezonie 2020 (niezbędna konsultacja z Działem Sprzedaży Rego- bis) po aktualnej cenie z systemu (jeżeli impreza jest droższą – dopłatę różnicy zaliczki do 29% należy uregulować do 48 godzin po zmianie rezerwacji) oraz reszty zgodnie z OWU.

Klient dodatkowo uzyska:

a/ ubezpieczenie KL chroniące na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w okresie pandemii / epidemii w danym kraju

b/ możliwość skorzystania z Promocji Jarmark za 1zł/osoba.

2. otrzymanie Voucheru na dowolną imprezę Rego-bis w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 na wartość 110% wpłaconej kwoty zaliczki.Klient dodatkowo uzyska:

a/ ubezpieczenie KL chroniące na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w okresie pandemii / epidemii w danym kraju

b/ możliwość skorzystania z Promocji Jarmark za 1zł/osoba.

3. Rezygnacji z imprezy bez poniesienia kosztów ze zwrotem wpłaconej kwoty do danej rezerwacji, w okresie do 180 dni od dnia rozpoczęcia zawieszonej imprezy. (+14dni)

Zespół Rego- Bis

29.07.2020

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz wstrzymania ruchu lotniczego  do Czarnogóry informujemy, iż Rego-bis Sp.z o.o. S.K. zawiesiło samolotowe imprezy turystyczne do Czarnogóry, oparte na lotach rejsowych, do dnia 11.08.2020 włącznie.

Z każdą rezerwacją będziemy kontaktować się z indywidualnymi propozycjami, a ponadto każdy Klient ma możliwość dokonania następujących zmian bez opłaty manipulacyjnej:

1. przeniesienie na dowolną imprezę w sezonie 2020 (niezbędna konsultacja z Działem Sprzedaży Rego- bis) po aktualnej cenie z systemu (jeżeli impreza jest droższą – dopłatę różnicy zaliczki do 29% należy uregulować do 48 godzin po zmianie rezerwacji) oraz reszty zgodnie z OWU.

Klient dodatkowo uzyska:

a/ ubezpieczenie KL chroniące na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w okresie pandemii / epidemii w danym kraju

b/ możliwość skorzystania z Promocji Jarmark za 1zł/osoba.

2. otrzymanie Voucheru na dowolną imprezę Rego-bis w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 na wartość 110% wpłaconej kwoty zaliczki.Klient dodatkowo uzyska:

a/ ubezpieczenie KL chroniące na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w okresie pandemii / epidemii w danym kraju

b/ możliwość skorzystania z Promocji Jarmark za 1zł/osoba.

3. Rezygnacji z imprezy bez poniesienia kosztów ze zwrotem wpłaconej kwoty do danej rezerwacji, w okresie do 180 dni od dnia rozpoczęcia zawieszonej imprezy. (+14dni)

Zespół Rego- Bis

23.07.2020

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz wstrzymania międzynarodowego ruchu lotniczego i granicznego informujemy, iż Rego-bis Sp.z o.o. S.K. zawiesiło autokarową imprezę turystyczną do Macedonii rozpoczynającą się w dniu 2.08.2020. kolejne terminy pozostają bez zmian.

Z każdą rezerwacją będziemy kontaktować się z indywidualnymi propozycjami, a ponadto każdy Klient ma możliwość dokonania następujących zmian bez opłaty manipulacyjnej:

1. przeniesienie na dowolną imprezę w sezonie 2020- na przykład wyjazd do Czarnogóry w dniu 2.08. lub Chorwacji 30.07. lub Bułgarii/ Albanii 5.08. (niezbędna konsultacja z Działem Sprzedaży Rego- bis) po aktualnej cenie z systemu (jeżeli impreza jest droższą – dopłatę różnicy zaliczki do 29% należy uregulować do 48 godzin po zmianie rezerwacji) oraz reszty zgodnie z OWU.

Klient dodatkowo uzyska:

a/ ubezpieczenie KL chroniące na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w okresie pandemii / epidemii w danym kraju

b/ możliwość skorzystania z Promocji Jarmark za 1zł/osoba.

2. otrzymanie Voucheru na dowolną imprezę Rego-bis w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 na wartość 110% wpłaconej kwoty zaliczki.Klient dodatkowo uzyska:

a/ ubezpieczenie KL chroniące na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w okresie pandemii / epidemii w danym kraju

b/ możliwość skorzystania z Promocji Jarmark za 1zł/osoba.

3. Rezygnacji z imprezy bez poniesienia kosztów ze zwrotem wpłaconej kwoty do danej rezerwacji, w okresie do 180 dni od dnia rozpoczęcia zawieszonej imprezy. (+14dni)

Zespół Rego- Bis

15.07.2020

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz wstrzymania międzynarodowego ruchu lotniczego i granicznego informujemy, iż Rego-bis Sp.z o.o. S.K. zawiesiło imprezy turystyczne samolotowe do Macedonii do 17.08.2020 włącznie oraz do Turcji do 29.07.2020 włącznie.

Każdy Klient ma możliwość dokonania następujących zmian bez opłaty manipulacyjnej:

1. przeniesienie na dowolną imprezę w sezonie 2020 (niezbędna konsultacja z Działem Sprzedaży Rego- bis) po aktualnej cenie z systemu (jeżeli impreza jest droższą – dopłatę różnicy zaliczki do 29% należy uregulować do 48 godzin po zmianie rezerwacji) oraz z dopłatą do 100% zgodnie z OWU.

Klient dodatkowo uzyska:

a/ ubezpieczenie KL chroniące na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w okresie pandemii / epidemii w danym kraju

b/ możliwość skorzystania z Promocji Jarmark za 1zł/osoba.

2. otrzymanie Voucheru na dowolną imprezę Rego-bis w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 na wartość 110% wpłaconej kwoty zaliczki.Klient dodatkowo uzyska:

a/ ubezpieczenie KL chroniące na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w okresie pandemii / epidemii w danym kraju

b/ możliwość skorzystania z Promocji Jarmark za 1zł/osoba.

3. Rezygnacji z imprezy bez poniesienia kosztów ze zwrotem wpłaconej kwoty do danej rezerwacji, w okresie do 180 dni od dnia rozpoczęcia zawieszonej imprezy. (+14dni)

09.07.2020

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz wstrzymania międzynarodowego ruchu lotniczego i granicznego informujemy, iż Rego-bis Sp.z o.o. S.K. zawiesiło autokarową imprezę turystyczną do Bułgarii rozpoczynającą się w dniu 27.07.2020. reszta terminów pozostaje bez zmian.

Z każdą rezerwacją będziemy kontaktować się z indywidualnymi propozycjami, a ponadto każdy Klient ma możliwość dokonania następujących zmian bez opłaty manipulacyjnej:

1. przeniesienie na dowolną imprezę w sezonie 2020 (niezbędna konsultacja z Działem Sprzedaży Rego- bis) po aktualnej cenie z systemu (jeżeli impreza jest droższą – dopłatę różnicy zaliczki do 29% należy uregulować do 48 godzin po zmianie rezerwacji) oraz reszty zgodnie z OWU.

Klient dodatkowo uzyska:

a/ ubezpieczenie KL chroniące na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w okresie pandemii / epidemii w danym kraju

b/ możliwość skorzystania z Promocji Jarmark za 1zł/osoba.

2. otrzymanie Voucheru na dowolną imprezę Rego-bis w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 na wartość 110% wpłaconej kwoty zaliczki.Klient dodatkowo uzyska:

a/ ubezpieczenie KL chroniące na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w okresie pandemii / epidemii w danym kraju

b/ możliwość skorzystania z Promocji Jarmark za 1zł/osoba.

3. Rezygnacji z imprezy bez poniesienia kosztów ze zwrotem wpłaconej kwoty do danej rezerwacji, w okresie do 180 dni od dnia rozpoczęcia zawieszonej imprezy. (+14dni)

Zespół Rego- Bis

08.07.2020

Szanowni Państwo,

W związku z ograniczeniem możliwości przepłynięcia z Korfu do Sarandy i brakiem pewności wykonania po przylocie transferu z zachowaniem wszystkich świadczeń zagwarantowanych w Umowie, proponujemy zmianę organizacyjną imprezy: przelot organizowany będzie na trasie Katowice – Tirana a transfer wykonany drogą lądową. Zmiana dotyczy całego sezonu 2020.

Zmiana dotyczy przesunięcia rezerwacji o jeden dzień – ze środy na wtorek oraz sposobu wykonania transferu z morskiego na lądowy. Po przylocie do Albanii zostanie zorganizowany dedykowany transfer autokarowy do miejsca zakwaterowania (Saranda/Ksamil). Czas wykonania takiego transferu jest porównywalny (a nawet krótszy) niż transfer: Korfu lotnisko- przeprawa promowa- hotel (Ksamil/Saranda).

Jednocześnie informujemy, iż koszt rezerwacji będzie obniżony o 35euro od osoby.

Przepraszamy za zaistniałą zmianę, jednak zważywszy na Państwa bezpieczeństwo jest ona konieczna.

Prosimy o kontakt z Agentem u którego zakładana była rezerwacja.

W przypadku Agentów prosimy o kontakt z Działem Rezerwacji Rego-Bis.

Pozdrawiam /Best Regards,

Zespół Rego-Bis

 

08.07.2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że przed wjazdem do Albanii każdy z podróżujących musi posiadać wypełniony i wydrukowany dokument dostępny pod poniższym linkiem:

https://www.rego-bis.pl/download/file/148/

 

08.07.2020

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz wstrzymania międzynarodowego ruchu lotniczego i granicznego informujemy, iż Rego-bis Sp.z o.o. S.K. zawiesiło imprezy turystyczne samolotowe do Macedonii do 27.07.2020 włącznie.

Każdy Klient ma możliwość dokonania następujących zmian bez opłaty manipulacyjnej:

1. przeniesienie na dowolną imprezę w sezonie 2020 (niezbędna konsultacja z Działem Sprzedaży Rego- bis) po aktualnej cenie z systemu (jeżeli impreza jest droższą – dopłatę różnicy zaliczki do 29% należy uregulować do 48 godzin po zmianie rezerwacji) oraz z dopłatą do 100% zgodnie z OWU.

Klient dodatkowo uzyska:

a/ ubezpieczenie KL chroniące na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w okresie pandemii / epidemii w danym kraju

b/ możliwość skorzystania z Promocji Jarmark za 1zł/osoba.

2. otrzymanie Voucheru na dowolną imprezę Rego-bis w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 na wartość 110% wpłaconej kwoty zaliczki.Klient dodatkowo uzyska:

a/ ubezpieczenie KL chroniące na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w okresie pandemii / epidemii w danym kraju

b/ możliwość skorzystania z Promocji Jarmark za 1zł/osoba.

3. Rezygnacji z imprezy bez poniesienia kosztów ze zwrotem wpłaconej kwoty do danej rezerwacji, w okresie do 180 dni od dnia rozpoczęcia zawieszonej imprezy. (+14dni)

03.07.2020

Szanowni Państwo,

W związku z ograniczeniem możliwości przepłynięcia z Korfu do Sarandy i brakiem pewności wykonania po przylocie transferu z zachowaniem wszystkich świadczeń zagwarantowanych w Umowie, proponujemy zmianę organizacyjną imprezy: przelot organizowany będzie na trasie Katowice – Tirana a transfer wykonany drogą lądową. Informacja dotyczy rezerwacji rozpoczynających się w lipcu.

Zmiana dotyczy przesunięcia rezerwacji o jeden dzień – ze środy na wtorek oraz sposobu wykonania transferu z morskiego na lądowy. Po przylocie do Albanii zostanie zorganizowany dedykowany transfer autokarowy do miejsca zakwaterowania (Saranda/Ksamil). Czas wykonania takiego transferu jest porównywalny (a nawet krótszy) niż transfer: Korfu lotnisko- przeprawa promowa- hotel (Ksamil/Saranda).

Jednocześnie informujemy, iż koszt rezerwacji będzie obniżony o 35euro od osoby.

Przepraszamy za zaistniałą zmianę, jednak zważywszy na Państwa bezpieczeństwo jest ona konieczna. 

Prosimy o kontakt z Agentem u którego zakładana była rezerwacja. 

W przypadku Agentów prosimy o kontakt z Działem Rezerwacji Rego-Bis.

Pozdrawiam /Best Regards,

Zespół Rego-Bis

02.07.2020

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz wstrzymania międzynarodowego ruchu lotniczego i granicznego informujemy, iż Rego-bis Sp.z o.o. S.K. zawiesiło imprezy turystyczne samolotowe do Macedonii do 13.07.2020 włącznie.

Każdy Klient ma możliwość dokonania następujących zmian bez opłaty manipulacyjnej:

1. przeniesienie na dowolną imprezę w sezonie 2020 (niezbędna konsultacja z Działem Sprzedaży Rego- bis) po aktualnej cenie z systemu (jeżeli impreza jest droższą – dopłatę różnicy zaliczki do 29% należy uregulować do 48 godzin po zmianie rezerwacji) oraz z dopłatą do 100% zgodnie z komunikatem z dnia 06.05.2020.

Klient dodatkowo uzyska:

a/ ubezpieczenie KL chroniące na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w okresie pandemii / epidemii w danym kraju

b/ możliwość skorzystania z Promocji Jarmark za 1zł/osoba.

2. otrzymanie Voucheru na dowolną imprezę Rego-bis w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 na wartość 110% wpłaconej kwoty zaliczki.Klient dodatkowo uzyska:

a/ ubezpieczenie KL chroniące na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w okresie pandemii / epidemii w danym kraju

b/ możliwość skorzystania z Promocji Jarmark za 1zł/osoba.

3. Rezygnacji z imprezy bez poniesienia kosztów ze zwrotem wpłaconej kwoty do danej rezerwacji, w okresie do 180 dni od dnia rozpoczęcia zawieszonej imprezy. (+14dni)

02.07.2020

Szanowni Państwo,

W związku z konsolidacją lotów do Czarnogóry zmieniliśmy dni wylotowe do Tivatu.

Samolot KTW-TIV oraz TIV-KTW z niedzieli zmieniony na sobotę na cały sezon

dodatkowo dołożyliśmy możliwość wylotów WAW-TIV-WAW w niedzielę.

Klienci, którzy mają rezerwacje na wyloty z Katowic do Tivatu proszeni są o podjęcie decyzji w ciągu 72h. Dostępne możliwości:

1. Akceptacja zmiany daty wylotowej i utrzymanie imprezy turystycznej z przesunięciem dni wylotowych.

2. przeniesienie na dowolną imprezę w sezonie 2020 (niezbędna konsultacja z Działem Sprzedaży Rego- bis) po aktualnej cenie z systemu (jeżeli impreza jest droższą – dopłatę różnicy zaliczki do 29% należy uregulować do 48 godzin po zmianie rezerwacji) oraz z dopłatą do 100% zgodnie z podpisaną umową (do 30 dni przed imprezą, w przypadku krótszego terminu prosimy o niezwłoczne uregulowanie należności).Klient dodatkowo uzyska:
a/ ubezpieczenie KL chroniące na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w okresie pandemii / epidemii w danym kraju

b/ możliwość skorzystania z Promocji Jarmark za 1zł/osoba.

3. otrzymanie Voucheru na dowolną imprezę Rego-bis w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 na wartość 110% wpłaconej kwoty zaliczki.Klient dodatkowo uzyska:

a/ ubezpieczenie KL chroniące na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w okresie pandemii / epidemii w danym kraju

b/ możliwość skorzystania z Promocji Jarmark za 1zł/osoba.

4. Rezygnacji z imprezy bez poniesienia kosztów ze zwrotem wpłaconej kwoty do danej rezerwacji, w okresie do 180 dni od dnia rozpoczęcia zawieszonej imprezy. (+14dni)

Zespół Rego- bis

01.07.2020

Szanowni Państwo,

W związku z utrzymaniem przez Unię Europejską obostrzeń związanych z przkraczaniem granicy z Turcją informujemy, iż Rego-bis Sp.z o.o. S.K. zawiesza imprezy turystyczne do Turcji do dnia 19.07.2020.

Każdy Klient ma możliwość dokonania następujących zmian bez opłaty manipulacyjnej:


1. przeniesienie na dowolną imprezę w sezonie 2020 (niezbędna konsultacja z Działem Sprzedaży Rego- bis) po aktualnej cenie z systemu (jeżeli impreza jest droższą – dopłatę różnicy zaliczki do 29% należy uregulować do 48 godzin po zmianie rezerwacji) oraz z dopłatą do 100% zgodnie z podpisaną umową (do 30 dni przed imprezą, w przypadku krótszego terminu prosimy o niezwłoczne uregulowanie należności).

Klient dodatkowo uzyska:

a/ ubezpieczenie KL chroniące na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w okresie pandemii / epidemii w danym kraju

b/ możliwość skorzystania z Promocji Jarmark za 1zł/osoba.

2. otrzymanie Voucheru na dowolną imprezę Rego-bis w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 na wartość 110% wpłaconej kwoty zaliczki.Klient dodatkowo uzyska:

a/ ubezpieczenie KL chroniące na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w okresie pandemii / epidemii w danym kraju

b/ możliwość skorzystania z Promocji Jarmark za 1zł/osoba.

3. Rezygnacji z imprezy bez poniesienia kosztów ze zwrotem wpłaconej kwoty do danej rezerwacji, w okresie do 180 dni od dnia rozpoczęcia zawieszonej imprezy. (+14dni)

Zespół Rego- bis

01.07.2020

Szanowni Państwo,

W związku z konsolidacją lotów do Bułgarii zmieniliśmy dni wylotowe do Burgas.

    Samolot KTW-BOJ oraz BOJ-KTW z poniedziałku zmieniony na wtorek na cały sezon
    Samolot KTW-BOJ oraz BOJ-KTW z czwartku zmieniony na piątek na cały sezon

Klienci, którzy mają rezerwacje na wyloty z Katowic do Burgas proszeni są o podjęcie decyzji w ciągu 72h.

Dostępne możliwości:

1. Akceptacja zmiany daty wylotowej i utrzymanie imprezy turystycznej z przesunięciem dni wylotowych.

2. przeniesienie na dowolną imprezę w sezonie 2020 (niezbędna konsultacja z Działem Sprzedaży Rego- bis) po aktualnej cenie z systemu (jeżeli impreza jest droższą – dopłatę różnicy zaliczki do 29% należy uregulować do 48 godzin po zmianie rezerwacji) oraz z dopłatą do 100% zgodnie z podpisaną umową (do 30 dni przed imprezą, w przypadku krótszego terminu prosimy o niezwłoczne uregulowanie należności).

Klient dodatkowo uzyska:

a/ ubezpieczenie KL chroniące na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w okresie pandemii / epidemii w danym kraju

b/ możliwość skorzystania z Promocji Jarmark za 1zł/osoba.

3. otrzymanie Voucheru na dowolną imprezę Rego-bis w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 na wartość 110% wpłaconej kwoty zaliczki.Klient dodatkowo uzyska:

a/ ubezpieczenie KL chroniące na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w okresie pandemii / epidemii w danym kraju

b/ możliwość skorzystania z Promocji Jarmark za 1zł/osoba.

4. Rezygnacji z imprezy bez poniesienia kosztów ze zwrotem wpłaconej kwoty do danej rezerwacji, w okresie do 180 dni od dnia rozpoczęcia zawieszonej imprezy. (+14dni)

Zespół Rego- bis

29.06.2020

Szanowni Państwo,

W związku z utrzymaniem przez Rząd Czarnogóry obostrzeń związanych z wjazdem obywateli Rzeczpospolitej Polskiej na teren Czarnogóry- informujemy, iż Rego-bis Sp.z o.o. S.K. zawiesza wyjazd na imprezę turystyczną w terminie 06.07.2020 do Czarnogóry.

Zapraszamy do skorzystania z wyjazdu do Chorwacji w dniu 3.07.2020 lub przeniesienia swojego wyjazdu do Czarnogóry na termin 15.07.2020, dodatkowo każdy Klient ma możliwość dokonania następujących zmian bez opłaty manipulacyjnej:

1. przeniesienie na dowolną imprezę w sezonie 2020 (niezbędna konsultacja z Działem Sprzedaży Rego- bis) po aktualnej cenie z systemu (jeżeli impreza jest droższą – dopłatę różnicy zaliczki do 29% należy uregulować do 48 godzin po zmianie rezerwacji) oraz z dopłatą do 100% zgodnie z podpisaną umową (do 30 dni przed imprezą, w przypadku krótszego terminu prosimy o niezwłoczne uregulowanie należności).


Klient dodatkowo uzyska:

a/ ubezpieczenie KL chroniące na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w okresie pandemii / epidemii w danym kraju

b/ możliwość skorzystania z Promocji Jarmark za 1zł/osoba.

2. otrzymanie Voucheru na dowolną imprezę Rego-bis w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 na wartość 110% wpłaconej kwoty zaliczki.Klient dodatkowo uzyska:

a/ ubezpieczenie KL chroniące na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w okresie pandemii / epidemii w danym kraju

b/ możliwość skorzystania z Promocji Jarmark za 1zł/osoba.

3. Rezygnacji z imprezy bez poniesienia kosztów ze zwrotem wpłaconej kwoty do danej rezerwacji, w okresie do 180 dni od dnia rozpoczęcia zawieszonej imprezy. (+14dni)

Zespół Rego- bis

25.06.2020

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, że rozpoczynamy samolotowe imprezy turystyczne:

Bułgaria, (BOJ) od 10.07

Albania południowa, (CFU) od 15.07

Albania północna (TIA) od 17.07

Nad kolejnymi kierunkami wciąż pracujemy.

Ponadto, w związku z wydanymi w dniach 19.06.2020 oraz 22.06.2020 komunikatami przypominamy, że na imprezy niezawieszone nie obowiązują bezkosztowe zmiany terminów ani nie wydajemy voucherów.

Przypominamy, że wszyscy Klienci mają możliwość jednorazowej zmiany rezerwacji do 21 dni przed wyjazdem.

W przypadku rezygnacji z imprez niezawieszonych naliczane będą koszty rezygnacji zgodne z aktualnym OWU Rego- bis.


Zespół Rego- bis

 
 

24.06.2020

Szanowni Państwo,

w związku z wydanymi w dniach 19.06.2020 oraz 22.06.2020 komunikatami przypominamy, że na imprezy niezawieszone nie obowiązują bezkosztowe zmiany terminów ani nie wydajemy voucherów.

Przypominamy, że wszyscy Klienci mają możliwość jednorazowej zmiany rezerwacji do 21 dni przed wyjazdem. Jednocześnie informujemy, że dopłaty do nadchodzących imprez wymagane są zgodnie z podpisaną umową i muszą zostać dokonane do 30 dni przed imprezą. W przypadku krótszego terminu prosimy o niezwłoczne uregulowanie należności, nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy.

W przypadku rezygnacji z imprez niezawieszonych naliczane będą koszty rezygnacji zgodne z aktualnym OWU Rego- bis.

22.06.2020

Komunikat dotyczący zawieszenia imprez turystycznych
Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz wstrzymania międzynarodowego ruchu lotniczego i granicznego informujemy, iż Rego-bis Sp.z o.o. S.K. zawiesiło imprezy turystyczne samolotowe jak następuje:

Macedonia, OHD
03.07.2020- zawieszenie,
06.07.2020- zawieszenie,
10.07.2020- zawieszenie;
 
Albania, TIA

30.06.2020- zawieszenie

03.07.2020- zawieszenie,

07.07.2020- zawieszenie;

Albania, CFU

01.07.2020- zawieszenie,

08.07.2020- zawieszenie;
 
Czarnogóra, TIV
05.07.2020- zawieszenie;
 
Bułgaria, BOJ
02.07.2020- zawieszenie,
06.07.2020- zawieszenie;

Turcja, AYT

do 10.07.2020- zawieszenie;


Każdy Klient ma możliwość dokonania następujących zmian bez opłaty manipulacyjnej:

1. przeniesienie na dowolną imprezę w sezonie 2020 (niezbędna konsultacja z Działem Sprzedaży Rego- bis) po aktualnej cenie z systemu (jeżeli impreza jest droższą – dopłatę różnicy zaliczki do 29% należy uregulować do 48 godzin po zmianie rezerwacji) oraz z dopłatą do 100% zgodnie z komunikatem z dnia 06.05.2020.

Klient dodatkowo uzyska:

a/ ubezpieczenie KL chroniące na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w okresie pandemii / epidemii w danym kraju

b/ możliwość skorzystania z Promocji Jarmark za 1zł/osoba.

2. otrzymanie Voucheru na dowolną imprezę Rego-bis w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 na wartość 110% wpłaconej kwoty zaliczki.Klient dodatkowo uzyska:

a/ ubezpieczenie KL chroniące na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w okresie pandemii / epidemii w danym kraju

b/ możliwość skorzystania z Promocji Jarmark za 1zł/osoba.

3. Rezygnacji z imprezy bez poniesienia kosztów ze zwrotem wpłaconej kwoty do danej rezerwacji, w okresie do 180 dni od dnia rozpoczęcia zawieszonej imprezy. (+14dni)

W przypadku rezygnacji z imprez niezawieszonych naliczane będą koszty rezygnacji zgodne z aktualnym OWU Rego- bis.

Zespół Rego- bis

19.06.2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z wcześniejszymi planami i licznymi zapytaniami Klientów rozpoczynamy operacje autokarowe od 3.07.2020.

Rego- bis sp.z o.o. sp.k. będzie realizować imprezy turystyczne w sezonie 2020 zgodnie z następującym harmonogramem:

Albania- autokar
30.06.2020 - zawieszenie
9.07.2020 - zawieszenie
18.07.2020 i kolejne terminy- realizujemy

Bułgaria- autokar
30.06.2020 - zawieszenie
9.07.2020 i kolejne terminy- realizujemy

Chorwacja- autokar
3.07.2020 i kolejne terminy- realizujemy

Czarnogóra- autokar
6.07.2020 i kolejne terminy - realizujemy

Macedonia- autokar
terminy lipcowe- zawieszenie
2.08.2020 i kolejne terminy- realizujemy

Hiszpania- zawieszenie Obozów Młodzieżowych i wczasów w terminach do końca sierpnia. Terminy wrześniowe będą realizowane.

Jednocześnie informujemy, że dopłaty do nadchodzących imprez wymagane są zgodnie z podpisaną umową i muszą zostać dokonane do 30 dni przed imprezą. W przypadku krótszego terminu prosimy o niezwłoczne uregulowanie należności, nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy.

Przy imprezach zawieszonych każdy Klient ma możliwość dokonania następujących zmian bez opłaty manipulacyjnej:

1. przeniesienie na dowolną imprezę w sezonie 2020 (niezbędna konsultacja z Działem Sprzedaży Rego- bis) po aktualnej cenie z systemu (jeżeli impreza jest droższą – dopłatę różnicy zaliczki do 29% należy uregulować do 48 godzin po zmianie rezerwacji) oraz z dopłatą do 100% zgodnie z powyższym komunikatem

Klient dodatkowo uzyska:

a/ ubezpieczenie KL chroniące na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w okresie pandemii / epidemii w danym kraju

b/ możliwość skorzystania z Promocji Jarmark za 1zł/osoba.

2. otrzymanie Voucheru na dowolną imprezę Rego-bis w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 na wartość 110% wpłaconej kwoty zaliczki.Klient dodatkowo uzyska:

a/ ubezpieczenie KL chroniące na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w okresie pandemii / epidemii w danym kraju

b/ możliwość skorzystania z Promocji Jarmark za 1zł/osoba.

3. Rezygnacji z imprezy bez poniesienia kosztów ze zwrotem wpłaconej kwoty do danej rezerwacji, w okresie do 180 dni od dnia rozpoczęcia zawieszonej imprezy.

W przypadku rezygnacji z imprez niezawieszonych naliczane będą koszty rezygnacji zgodne z aktualnym OWU Rego- bis.

Zespół Rego- bis

15.06.2020

Szanowni Państwo,

w związku z nowymi okolicznościami i zakazami krajów przez które odbywa się tranzyt (m.in. Republiki Czeskiej) realizacja wyjazdu w dniu 24.06.2020 do Chorwacji nie będzie możliwa.

10.06.2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Rządu Rzeczpospolitej Polskiej o otwarciu granic od 13.06.2020 wyjazd do Chorwacji w dniu 24.06.2020 jest realizowany.

 

10.06.2020

Uprzejmie informujemy, że od momentu odstąpienia od Umowy Organizator ma 180 dni + 14 dni na zwrot Klientowi wpłaconych środków.

8.06.2020

Komunikat dotyczący zawieszenia imprez turystycznych

 

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz wstrzymania międzynarodowego ruchu lotniczego i granicznego informujemy, iż Rego-bis Sp.z o.o. S.K. zawiesiło imprezy turystyczne samolotowe i autokarowe do dnia 29.06.2020 (włącznie).

Będziemy się kontaktować z każdym Klientem/Agentem proponując różne możliwości.

Każdy Klient ma możliwość dokonania następujących zmian bez opłaty manipulacyjnej:

1. przeniesienie na dowolną imprezę w sezonie 2020 (niezbędna konsultacja z Działem Sprzedaży Rego- bis) po aktualnej cenie z systemu (jeżeli impreza jest droższą – dopłatę różnicy zaliczki do 29% należy uregulować do 48 godzin po zmianie rezerwacji) oraz z dopłatą do 100% zgodnie z komunikatem z dnia 06.05.2020.

Klient dodatkowo uzyska:

a/ ubezpieczenie KL chroniące na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w okresie pandemii / epidemii w danym kraju

b/ możliwość skorzystania z Promocji Jarmark za 1zł/osoba.

2. otrzymanie Voucheru na dowolną imprezę Rego-bis w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 na wartość 110% wpłaconej kwoty zaliczki.Klient dodatkowo uzyska:

a/ ubezpieczenie KL chroniące na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w okresie pandemii / epidemii w danym kraju

b/ możliwość skorzystania z Promocji Jarmark za 1zł/osoba.

3. Rezygnacji z imprezy bez poniesienia kosztów ze zwrotem wpłaconej kwoty do danej rezerwacji, w okresie do 180 dni od dnia rozpoczęcia zawieszonej imprezy. (+14dni)

Zespół Rego- bis

3.06.2020

Komunikat dotyczący zawieszenia imprez turystycznych

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz wstrzymania międzynarodowego ruchu lotniczego i granicznego informujemy, iż Rego-bis Sp.z o.o. S.K. zawiesiło ze skutkiem natychmiastowym imprezy turystyczne jak następuje:

samolotowe do dnia 27.06.2020

Będziemy się kontaktować z każdym Klientem/Agentem proponując różne możliwości.

Każdy Klient ma możliwość dokonania następujących zmian bez opłaty manipulacyjnej:

1. przeniesienie na dowolną imprezę w sezonie 2020 (niezbędna konsultacja z Działem Sprzedaży Rego- bis) po aktualnej cenie z systemu (jeżeli impreza jest droższą – dopłatę różnicy zaliczki do 29% należy uregulować do 48 godzin po zmianie rezerwacji) oraz z dopłatą do 100% zgodnie z komunikatem z dnia 06.05.2020.

Klient dodatkowo uzyska:

a/ ubezpieczenie KL chroniące na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w okresie pandemii / epidemii w danym kraju

b/ możliwość skorzystania z Promocji Jarmark za 1zł/osoba.

2. otrzymanie Voucheru na dowolną imprezę Rego-bis w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 na wartość 110% wpłaconej kwoty zaliczki.Klient dodatkowo uzyska:

a/ ubezpieczenie KL chroniące na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w okresie pandemii / epidemii w danym kraju

b/ możliwość skorzystania z Promocji Jarmark za 1zł/osoba.

3. Rezygnacji z imprezy bez poniesienia kosztów ze zwrotem wpłaconej kwoty do danej rezerwacji, w okresie do 180 dni od dnia rozpoczęcia zawieszonej imprezy.
(+14dni)
Zespół Rego- bis

 

1.06.2020
Komunikat dotyczący zawieszenia imprez turystycznych


Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz wstrzymania międzynarodowego ruchu lotniczego i granicznego informujemy, iż Rego-bis Sp.z o.o. S.K. zawiesiło ze skutkiem natychmiastowym wszystkie wyjazdy turystyczne do dnia 23.06.2020.

Będziemy się kontaktować z każdym Klientem/Agentem proponując różne możliwości.

Każdy Klient ma możliwość dokonania następujących zmian bez opłaty manipulacyjnej:

1. przeniesienie na dowolną imprezę w sezonie 2020 (niezbędna konsultacja z Działem Sprzedaży Rego- bis) po aktualnej cenie z systemu (jeżeli impreza jest droższą – dopłatę różnicy zaliczki do 29% należy uregulować do 48 godzin po zmianie rezerwacji) oraz z dopłatą do 100% zgodnie z komunikatem z dnia 06.05.2020.

Klient dodatkowo uzyska:

a/ ubezpieczenie KL chroniące na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w okresie pandemii / epidemii w danym kraju

b/ możliwość skorzystania z Promocji Jarmark za 1zł/osoba.

2. otrzymanie Voucheru na dowolną imprezę Rego-bis w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 na wartość 110% wpłaconej kwoty zaliczki.Klient dodatkowo uzyska:

a/ ubezpieczenie KL chroniące na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w okresie pandemii / epidemii w danym kraju

b/ możliwość skorzystania z Promocji Jarmark za 1zł/osoba.

3. Rezygnacji z imprezy bez poniesienia kosztów ze zwrotem wpłaconej kwoty do danej rezerwacji, w okresie do 180 dni od dnia rozpoczęcia zawieszonej imprezy.

Zespół Rego- bis

26.05.2020


Komunikat dotyczący wymogów sanitarnych dla hoteli w Chorwacji i Czarnogórze


Szanowni Państwo,


W związku z wznowieniem pracy hoteli, odpowiednie organy rządowe przygotowują rekomendacje dotyczące pracy obiektów noclegowych. Rząd Czarnogóry oraz Instytut Zdrowia Publicznego wydały szereg zaleceń, obejmujących obowiązki hotelarzy, jak i sposób i zasady dezynfekcji. W obiektach noclegowych, restauracjach, jak i na plażach, należy zachowywać 2 m dystansu społecznego, w miejscach ogólnodostępnych muszą być wyeksponowane instrukcje oraz zalecenia dla Gości, przy wejściu i w miejscach ogólnodostępnych w hotelach musi znajdować się płyn do dezynfekcji rąk.

Podobne zasady zostały wprowadzone dla obiektów noclegowych w Chorwacji, wystosowane 11 maja przez Instytut Zdrowia Publicznego Chorwacji. W Chorwackich obiektach należy zachowywać dystans 1,5 m środek dezynfekujący na bazie alkoholu minimum 70% musi być ogólnodostępny przy wszystkich wejściach do części ogólnodostępnych hotelu (lobby, recepcja, miejsca rekreacji, przy terminalu płatniczym), pracownicy muszą też tego typu środkiem również dezynfekować blaty, a w widocznych miejscach muszą być umieszczone informacje o procedurach zachowywania higieny.

Pełne teksty zaleceń sanitarnych dla hoteli, dostępne w języku polskim pod linkiem:
https://www.rego-bis.pl/faq/

 

21.05.2020
Komunikat dotyczący zawieszenia imprez turystycznych
Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz wstrzymania międzynarodowego ruchu lotniczego i granicznego informujemy, iż Rego-bis Sp.z o.o. S.K. zawiesiło ze skutkiem natychmiastowym wszystkie wyjazdy turystyczne do dnia 21.06.2020.

Będziemy się kontaktować z każdym Klientem/Agentem proponując różne możliwości.

Każdy Klient ma możliwość dokonania następujących zmian bez opłaty manipulacyjnej:

1. przeniesienie na dowolną imprezę w sezonie 2020 (niezbędna konsultacja z Działem Sprzedaży Rego- bis) po aktualnej cenie z systemu (jeżeli impreza jest droższą – dopłatę różnicy zaliczki do 29% należy uregulować do 48 godzin po zmianie rezerwacji) oraz z dopłatą do 100% zgodnie z komunikatem z dnia 06.05.2020.

Klient dodatkowo uzyska:

a/ ubezpieczenie KL chroniące na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w okresie pandemii / epidemii w danym kraju

b/ możliwość skorzystania z Promocji Jarmark za 1zł/osoba.

2. otrzymanie Voucheru na dowolną imprezę Rego-bis w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 na wartość 110% wpłaconej kwoty zaliczki.Klient dodatkowo uzyska:

a/ ubezpieczenie KL chroniące na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w okresie pandemii / epidemii w danym kraju

b/ możliwość skorzystania z Promocji Jarmark za 1zł/osoba.

3. Rezygnacji z imprezy bez poniesienia kosztów ze zwrotem wpłaconej kwoty do danej rezerwacji, w okresie do 180 dni od dnia rozpoczęcia zawieszonej imprezy.

Zespół Rego- bis

11.05.2020
Komunikat dotyczący zawieszenia imprez turystycznych

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz wstrzymania międzynarodowego ruchu lotniczego i granicznego informujemy, iż Rego-bis Sp.z o.o. S.K. zawiesiło ze skutkiem natychmiastowym wszystkie wyjazdy turystyczne do dnia 14.06.2020.

Będziemy się kontaktować z każdym Klientem/Agentem proponując różne możliwości.

Każdy Klient ma możliwość dokonania następujących zmian bez opłaty manipulacyjnej:

1. przeniesienie na dowolną imprezę w sezonie 2020 (niezbędna konsultacja z Działem Sprzedaży Rego- bis) po aktualnej cenie z systemu (jeżeli impreza jest droższą – dopłatę różnicy zaliczki do 29% należy uregulować do 48 godzin po zmianie rezerwacji) oraz z dopłatą do 100% zgodnie z komunikatem z dnia 06.05.2020.

Klient dodatkowo uzyska:

a/ ubezpieczenie KL chroniące na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w okresie pandemii / epidemii w danym kraju

b/ możliwość skorzystania z Promocji Jarmark za 1zł/osoba.

2. otrzymanie Voucheru na dowolną imprezę Rego-bis w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 na wartość 110% wpłaconej kwoty zaliczki.

Klient dodatkowo uzyska:

a/ ubezpieczenie KL chroniące na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w okresie pandemii / epidemii w danym kraju

b/ możliwość skorzystania z Promocji Jarmark za 1zł/osoba.

3. Rezygnacji z imprezy bez poniesienia kosztów ze zwrotem wpłaconej kwoty do danej rezerwacji, w okresie do 180 dni od dnia rozpoczęcia zawieszonej imprezy.

Zespół Rego- bis

11.05.2020

Komunikat o ubezpieczeniu od zachorowań wskutek epidemii


Pragniemy poinformować, że wszystkie polisy turystyczne AXA (KL)- Regobis- chronią na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą wregionie, w którym ogłoszono epidemię, jak również tam, gdzie do tej pory niezidentyfikowano wystąpienia wirusa. Dla każdego Klienta, który wykupił imprezęw roku 2019 i w roku 2020 (styczeń- maj) oraz na pierwszym Etapie Soczystego Lata 2021 (1.05.2020- 30.09.2020)-  koszty leczenia nagłego zachorowania w podróży są pokrywane przez ubezpieczyciela.

Aby otrzymać pomoc bezgotówkową należy skontaktować się najpierw z centrum alarmowym AXA, zaznaczamy, że każda placówka zawsze będzie się przede wszystkim kierować instrukcjami wydanymi przez lokalne władze i ich rządy. Ewentualna repatriacja ubezpieczonego ze względów medycznych będzie możliwa po całkowitym wyleczeniu i przejściu kwarantanny, zgodnie z aktualnymi zaleceniami służbmedyczno-sanitarnych danego kraju.

Informujemy jednocześnie, że ubezpieczenie od rezygnacji z wyjazdu (KR)chroni tylko na wypadek zdarzeń losowych, które dotknęły ubezpieczonego lubjego bliskich zgodnie z zakresem zawartym w OWU i z powodu tych zdarzeńrezygnuje z podróży.

Mimo, że AXA nie wyłącza z zakresu ochrony ubezpieczeniowej kosztówleczenia i transportu, które dotyczą epidemii chorób zakaźnych, sugerujemy, abypodróżni przed wyjazdem śledzili komunikaty, zalecenia i ostrzeżenia państwowe.

Najbardziej aktualne informacje można znaleźć na stronach :

Ministerstwa Spraw Zagranicznych

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Głównego Inspektoratu Sanitarnego

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
 

6.05.2020

Uprzejmie informujemy, że zmieniliśmy zasady dopłat dotyczące nadchodzących wyjazdów:

- dopłaty do wszystkich imprez czerwcowych 2020 r. ( liczy się dzień wyjazdu/wylotu) na 10 dni przed wyjazdem/ wylotem;

 - dopłaty do wszystkich imprez lipcowych 2020 r. ( liczy się dzień wyjazdu/wylotu) na 15 dni przed wyjazdem/ wylotem;

- pozostałe miesiące realizacji bez zmian, czyli zgodnie z podpisaną Umowa dopłata następuje na 30 dni przed wyjazdem/wylotem.

20.03.2020

Ze względu na dbałość o zdrowie Państwa oraz naszych pracowników od dnia 20.03.2020 pracujemy zdalnie, poza siedzibą biura. Kontakt z nami możliwy jest drogą mailową pod adresem rezerwacja@rego-bis.pl
Przepraszamy za utrudnienia i obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie zapytania otrzymały odpowiedzi najszybciej jak to możliwe.

 

19.03.2020

 

Szanowni Agenci,

uprzejmie przypominamy, że wszystkie imprezy Rego- bis do 30.04.2020 zostały ZAWIESZONE- prosimy o prawidłowe informowanie Klientów. Ze wszystkimi Klientami/ Agentami, których dotyczy powyższy komunikat, będziemy się kontaktować mailowo oraz telefonicznie. W pierwszej kolejności kontaktujemy się z Klientami/ Agentami według najwcześniejszej daty wyjazdu/ wylotu. Sprawy dotyczące zmian rezerwacji
z późniejszą datą realizacji będą rozpatrywane w dalszej kolejności- oczekujemy na uregulowania formalno-prawne w tym zakresie.

Na ten moment żaden z Klientów Rego- bis nie przebywa za granicą.

Wszelkie komunikaty publikowane w imieniu Rego- bis winny być potwierdzone przez biuro- prosimy o przesyłanie ich pod adres marcelina@rego-bis.pl i publikowanie dopiero po zatwierdzeniu.

Przypominamy również, że większość zespołu działa zdalnie, dlatego prosimy o kontakt głównie mailowy. Linia telefoniczna Biura Obsługi Klienta czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

Dziękujemy za wyrozumiałość i życzymy dużo zdrowia,
Zespół Rego- bis

 

 

18.03.2020

Komunikat dotyczący zawieszenia imprez turystycznych

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz całkowitego wstrzymania międzynarodowego ruchu lotniczego i granicznego informujemy, iż Rego-bis Sp.z o.o. S.K. zawiesiło ze skutkiem natychmiastowym wszystkie wyjazdy turystyczne do dnia 30.04.2020. Będziemy się kontaktować z każdym Klientem/Agentem proponując zmianę terminu, kierunku lub anulację.

Na wszelkiego typu zapytania, o anulacje imprez kolejnych i koszty anulacji, tymczasowo nie będziemy odpowiadać w oczekiwaniu na wprowadzenie rozwiązań formalno – prawnych w tym zakresie ( specustawa dotyczącą turystyki).

Bardzo prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.


Zespół Rego-bis