Regulamin serwisu Rego-Bis

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa sposób funkcjonowania serwisu Internetowego pod nazwą rego-bis znajdującego się pod adresem internetowym https://www.rego-bis.pl/ oraz warunki korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

 2. Akceptacja postanowień Regulaminu jest dobrowolna. Akceptacja postanowień Regulaminu jest konieczna do skorzystania z usług oferowanych przez Serwis.

 3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu oraz potwierdzenie, że Użytkownik zapoznał się z jego warunkami i je rozumie oraz akceptuje. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze zgodą Użytkownika na zawarcie umowy z Rego-Bis o świadczenie usług droga elektroniczną.

 4. Regulamin udostępniany jest w Serwisie nieodpłatnie w sposób umożliwiający pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

§ 2 Definicje

                  Poniższe zwroty należy rozumieć w sposób wskazany poniżej:

 1. Użytkownik  – osoba, która korzysta z Serwisu;

 2. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://www.rego-bis.pl/;

 4. Serwis  – serwis internetowy dostępny pod https://www.rego-bis.pl/;

 5. Rego-Bis – Rego-Bis sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Katowicach, ul. Jana Kochanowskiego 18/11, 40-035 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000542099, NIP: 9542752988;

 6. Impreza turystyczna – usługi turystyczne oraz imprezy turystyczne w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;

 7. Umowa – umowa o udział w imprezie turystycznej zawierana pomiędzy Rego-Bis, a użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie;

 8. Rezerwacja – złożenie przez Użytkownika zamówienia na udział w Imprezie turystycznej dostępnej w Serwisie.

§ 3 Korzystanie z serwisu

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik ma możliwość korzystania z zawartości Serwisu, w szczególności dokonywania Rezerwacji oraz zawarcia Umowy, jak również założenia konta w Serwisie. 

 2. Użytkownik dokonując Rezerwacji lub zawierając Umowę oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa Rego-Bis, Polityką Prywatności oraz Obowiązkiem informacyjnym RODO. 

 3. Zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

 4. Użytkownik korzysta z Serwisu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

 5. Rego-Bis zapewnia ciągły dostęp do Serwisu, jednak zastrzega sobie możliwość stosowania przerw lub ograniczeń w dostępie do Serwisu, wskutek problemów technicznych lub innych sytuacji losowych na jakie Rego-Bis nie ma wpływu.

 6. Rego-Bis nie ponosi odpowiedzialności za poprawność działania Serwisu wynikającą z działania urządzenia Użytkownika. Rego-Bis nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez dostawcę usług transmisji danych Użytkownika wykorzystywanych w celu korzystania z Serwisu.

 7. Rego-Bis dopuszcza możliwość ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu w razie stwierdzenia korzystania w sposób naruszający prawo lub godzący w usprawiedliwiony interes Rego-Bis.

 8. Użytkownik powinien posiadać urządzenie umożliwiające dostęp do Serwisu, dostęp do Internetu oraz przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia treści Serwisu.

§ 4 Konto w Serwisie

 1.  Użytkownik może założyć konto w Serwisie za pośrednictwem którego może m.in.:

  1. Dokonywać Rezerwacji;

  2. Przeglądać Rezerwacje;

  3. Pobrać dokument Umowy;

  4. Korzystać z ofert specjalnych i usług dodatkowych;

  5. Korzystać z innych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

 2. Założenie konta w Serwisie jest dobrowolne i nie podlega opłatom.

 3. Założenie konta w Serwisie wymaga podania przez Użytkownika adresu e-mail.

 4. Na podany adres e-mail Użytkownik otrzyma wiadomość zawierającą link przekierowujący na stronę internetową, za pośrednictwem której Użytkownik powinien utworzyć hasło do konta w Serwisie.

 5. Użytkownik może w każdym czasie usunąć konto w Serwisie w następujący sposób:

  1. po zalogowaniu się na konto należy kliknąć w przycisk “Usuń konto”;

  2. nastąpi przekierowanie do formularza, w którym należy wpisać hasło i ponownie kliknąć “Usuń konto”;

  3. konto zostanie usunięte ze skutkiem natychmiastowym.

   § 5 Rezerwacje i zawarcie Umowy

 1. W celu dokonania Rezerwacji Użytkownik:

  1. wybiera interesującą go ofertę poprzez kliknięcie „Rezerwuj’;

  2. może zmodyfikować Rezerwację zmieniając np. liczbę uczestników, typ pokoju, termin, daty podróży, miejsce wylotu;

  3. podaje następujące dane:

   1. dotyczące osoby dokonującej rezerwacji: imię, nazwisko, data urodzenia, e-mail, telefon, adres;

   2. dotyczące uczestników: płeć, imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres, data urodzenia oraz opcjonalnie seria i numer dowodu osobistego lub paszportu;

  4. potwierdza zapoznanie się z ……………….

  5. wybiera formę płatności. 

 2. Dane podane przez Użytkownika powinny być prawdziwe. Odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych ciąży na Użytkowniku.

 3. Użytkownik podczas Rezerwacji ma możliwość wykupienia dodatkowych usług, takich jak m.in. ubezpieczenia od kosztów leczenia, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji oraz wycieczek fakultatywnych jeśli takie są przewidziane w danej ofercie.

 4. Po dokonaniu przez Użytkownika Rezerwacji otrzyma on potwierdzenie Rezerwacji na podany przez niego adres e-mail.

 5. Użytkownik po dokonaniu Rezerwacji powinien ją opłacić w terminie podanym w Rezerwacji. Płatności można dokonać w sposób opisany w § 10.

 6. Do zawarcia Umowy dochodzi po dokonaniu przez Użytkownika płatności oraz potwierdzeniu Rezerwacji przez Rego-Bis.

§ 6 Newsletter

 1. Użytkownik może za pośrednictwem Serwisu zapisać się do newslettera, dzięki czemu może być odbiorcą informacji marketingowych i handlowych Rego-Bis.

 2. Użytkownik może zapisać się do newslettera za pośrednictwem swojego konta w Serwisie lub bez posiadania konta w Serwisie. 

 3. Użytkownik, który zapisze się do newslettera Rego-Bis będzie otrzymywał informacje marketingowe i handlowe Rego-Bis za pośrednictwem wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail lub za pośrednictwem wiadomości SMS na podany przez Użytkownika numer telefonu.

 4. Korzystanie przez Użytkownika z usług newslettera jest dobrowolne i bezpłatne.

 5. Użytkownik, aby zapisać się do newslettera musi podać adres e-mail oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera.

 6. Zapisanie się do newslettera wymaga następujących czynności:

  1. Podanie adresu e-mail Użytkownika oraz podanie imienia w odpowiednim formularzu w Serwisie;

  2. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami otrzymywania newslettera i Polityką Prywatności oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera drogą e-mail;

  3. Kliknięcie „Zapisz się”;

  4. Otrzymanie na podany adres e-mail wiadomośc z linkiem potwierdzającym subskrypcj;

  5. Kliknięcie  “Potwierdź subskrypcję";

  6. Otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych na podany adres e-mail.

 7. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z usługi newslettera poprzez:

  1. Kliknięcie w link dotyczący rezygnacji, znajdujący się w stopce każdego mailingu.

  2. Kontakt z konsultantem Rego-Bis;

  3. Wysłanie e-maila z oświadczeniem o rezygnacji na adres: marketing@rego-bis.pl.

 8. Każdy klient Rego-Bis otrzymuje wiadomości newsletter automatycznie. 

 9. Jeśli klient nie chce otrzymywać wiadomości może dokonać wypisu z newslettera poprzez:

 1. Kliknięcie w link dotyczący rezygnacji, znajdujący się w stopce każdego mailingu.

 2. Kontakt z konsultantem Rego-Bis;

 3. Wysłanie e-maila z oświadczeniem o rezygnacji na adres: marketing@rego-bis.pl.

§ 7 Zastrzeżenia prawne

 1. Serwis jest własnością Rego-Bis. Rego-Bis ma prawo dokonywania zmian w Serwisie, modyfikowania, dodawania i usuwania treści w Serwisie.

 2. Dane w Serwisie podlegają ochronie prawnej i zabronione jest przenoszenie lub zapisywanie na jakichkolwiek nośnikach bez pisemnej zgody Rego-Bis.

 3. Użytkownik ma prawo przeglądania treści wyświetlanych w Serwisie oraz tymczasowego zapisywania na dysku urządzenia plików do tego przeznaczonych.

 4. Użytkownik ma prawo korzystać z Serwisu wyłącznie w celach osobistych i niekomercyjnych.

 5. Rego-Bis ma prawo podjęcia wszelkich niezbędnych działań (w tym podjęcia postępowania na drodze sądowej) w razie korzystania przez Użytkownika w sposób nieuprawniony.

§ 8 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia w ciągu 14 dni od umowy o udział w imprezie turystycznej, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy należy złożyć Rego-Bis oświadczenie woli o odstąpieniu (np. pocztą na adres biura Rego-Bis, e-mailem na adres umowy@rego-bis.pl).

 3. W przypadku odstąpienia umowę uważa się za niezawartą.

§ 9 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonalności Serwisu mogą być zgłaszane przez Użytkownika listownie pod adresem siedziby: Rego-Bis Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kochanowskiego 18/11, 40-035 Katowice lub za pośrednictwem wiadomości e-mail pod adresem: reklamacje@rego-bis.pl.

 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail, jak również opis przyczyny i dokładny opis reklamacji oraz sprecyzowane żądanie.

 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Rego-Bis.

 4. O decyzji w przedmiocie reklamacji zawiadamia się Użytkownika pocztą elektroniczną, w terminie do 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 5. Upływ terminu do składania reklamacji lub odmowa uwzględnienia reklamacji nie wyłącza uprawnienia Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

 6. Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez Rego-Bis nie naruszają w żaden sposób uprawnień przyznanych Użytkownikowi na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 7. Użytkownik uprawniony jest do zgłaszania awarii Serwisu na adres mailowy: reklamacje@rego-bis.pl, Rego-Bis po otrzymaniu zgłoszenia przystępuje do działań mających na celu usunięcie awarii. Rego-Bis zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Użytkownika celem uzyskania szczegółowych informacji dotyczących awarii.

§ 10 Płatności

 1. Użytkownik zawierając umowę o udział w imprezie turystycznej za pośrednictwem Serwisu obowiązany jest do dokonania płatności w sposób i w terminie wskazanym w informacji przesłanej przez Rego-Bis po dokonaniu Rezerwacji.

 2. Płatności można dokonać osobiście w biurze Rego-Bis (gotówką lub kartą) lub online za pośrednictwem bramki płatności. 

 3. Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Rego-Bis.

 4. W razie odstąpienia od Umowy lub rozwiązania jej, w przypadku, gdy Użytkownikowi przysługuje zwrot kosztów, zwrot dokonywany jest w tej samej formie w jakiej dokonano płatności oraz na to samo konto, chyba że co innego wynika z Umowy lub innych dokumentów przekazanych przez Rego-Bis.

 5. Operatorem płatności jest ING Bank Śląski S.A. Regulamin płatności znajduje się na stronie https://www.rego-bis.pl/dokumenty.

§ 11 Rozwiązywanie sporów

 1. W przypadku zaistnienia sporów Rego-Bis sugeruje skorzystanie z polubownych metod ich rozwiązywania.

 2. Rego-Bis informuje, iż istnieje unijna platforma stanowiąca punkt kompleksowej obsługi pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań wynikających z internetowej sprzedaży. Znajduje się ona pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 3. W przypadku zaistnienia sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem, Rego-Bis proponuje skorzystanie z Mediacji przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, właściwym dla siedziby Użytkownika lub skorzystanie z arbitrażu przy Stałym Polubownym Sądzie Konsumenckim, właściwym dla siedziby Użytkownika.

 4. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Użytkownikiem jest sąd powszechny.

                                         § 12 Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z serwisu jest Rego-Bis Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Kochanowskiego 18/11-12, e-mail: rego-bis@rego-bis.pl, tel. 32 776 05 30.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w zakresie korzystania z serwisu znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.rego-bis.pl/polityka-prywatnosci

                                           § 13 Postanowienia końcowe

 1. Rego-Bis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku konieczności dostosowania go do obowiązujących przepisów lub wprowadzeniu nowych usług lub zmian technologicznych.

 2. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają uprawnień konsumentów przyznanych im na mocy powszechnie obowiązującego prawa.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ……