Regulamin dodawania Opinii

 § 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania Opinii i Ocen w Serwisie.
 2. Definicje:
  1. Rego-Bis – REGO-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Katowicach przy ul. Jana Kochanowskiego 18/11, KRS: 0000542099, NIP: 9542752988;
  2. Ocena – ocena wystawiana przez Użytkownika dotycząca imprezy turystycznej lub usługi turystycznej organizowanej przez Rego-Bis, w której brał udział, według następujących kryteriów: jedzenie, transport, zakwaterowanie, lokalizacja. Na podstawie indywidualnych Ocen wyliczana jest średnia ocen danej imprezy turystycznej lub usługi turystycznej;
  3. Opinia – subiektywna opinia wystawiana przez Użytkownika dotycząca imprezy turystycznej lub usługi turystycznej organizowanej przez Rego-Bis, w której brał udział;
  4. Serwis– strona internetowa www.rego-bis.pl prowadzona przez Rego-Bis;
  5. Użytkownik– klient Rego-Bis, który uczestniczył w imprezie turystycznej lub usłudze turystycznej organizowanej przez Rego-Bis i w związku z którą wystawia Opinię oraz Ocenę w Serwisie;
  6. Regulamin – niniejszy regulamin;
  7. Produkt – impreza turystyczna lub usługa turystyczna organizowana przez Rego-Bis w której Użytkownik brał udział i w związku z którą wystawia Opinię lub Ocenę;
 3. Rezygnacja z zamieszczania Opinii lub Oceny możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Użytkownika w Serwisie.
 4. Zamieszczenie Opinii lub Oceny w Serwisie, jest równoznaczne z:
  1. potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  2. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu;
  3. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zamieszczenie publicznie stworzonej przez niego Opinii i Oceny w Serwisie.
 5. Regulamin udostępniany jest w Serwisie nieodpłatnie w sposób umożliwiający pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 6. Zamieszczanie, przechowywanie i rozpowszechnianie Opinii i Ocen w Serwisie wymaga dysponowania komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do sieci Internet wyposażonym w najnowszą dostępną wersję przeglądarki internetowej Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari lub innej porównywalnej.

§ 2 Podmioty uprawnione do umieszczania Opinii

 1. Podmiotem uprawnionym do umieszczania Opinii i Ocen w Serwisie jest Użytkownik, którym jest:
  1. osoba fizyczna działająca w imieniu własnym, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która jest użytkownikiem ocenianej usługi turystycznej lub imprezy turystycznej;
  2. osoba fizyczna działająca w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która jest użytkownikiem ocenianego produktu.

§ 3 Publikacja, usuwanie i modyfikacja Opinii

 1. Rego-Bis nie ponosi żadnej odpowiedzialność za treść Opinii i Ocen umieszczanych w Serwisie.
 2. Opinie powinny być napisane w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny. Opinia nie może być krótsza niż 150 znaków ani dłuższa niż 3000 znaków. Umieszczenie Opinii i Oceny w Serwisie wymaga podania przez Użytkownika adresu email, swojego imienia i numeru rezerwacji. Umieszczenie Opinii wymaga uzupełnienia przez Użytkownika odpowiedniego pola, w którym wyraża on swoją opinię na temat Produktu. Umieszczenie Oceny w Serwisie wymaga dokonania przez Użytkownika oceny w skalach od 1 do 6 (wyrażone w postaci graficznej  formie emotikonek) w następujących kategoriach: jedzenie, transport, zakwaterowania, lokalizacja.
 3. Niepoprawność językowa Opinii nie stanowi postawy do odrzucenia Opinii, chyba, że utrudnia zrozumienie treści napisanej przez Użytkownika lub zawiera treści nieodpowiednie.
 4. Użytkownik może opublikować w Serwisie Opinie i Oceny wielokrotnie, z zastrzeżeniem, że treść umieszczanych przez niego Opinii nie może być tożsama i powinna dotyczyć różnych usług turystycznych lub imprez turystycznych, w których Użytkownik brał udział.
 5. Rego-Bis zastrzega sobie prawo do weryfikacji Opinii i Oceny w terminie 14 dni od ich przesłania przez Użytkownika.
 6. Opinie, które nie naruszają prawa lub Regulaminu będą publikowane w niezmienionej postaci, tzn. nie będą edytowane, redagowane, skracane ani modyfikowane.
 7. Opinie i Oceny powinny odzwierciedlać rzeczywiste opinie Użytkownika na temat Produktu i mają na celu pomoc innym klientom Rego-Bis przy wyborze odpowiedniego Produktu, który w najwyższym stopniu odzwierciedli ich oczekiwania. Opinie i Oceny nie stanowią formy reklamacji i nie służą krytyce Produktów.
 8. Rego-Bis zastrzega sobie prawo do niezamieszczenia lub usunięcia w uzasadnionych przypadkach Opinii umieszczonej w Serwisie przez Użytkownika. W szczególności, powyższe może nastąpić w przypadku:
  1. umieszczenia w Opinii treści naruszających zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje;
  2. umieszczenia Opinii dotyczących produktów, które nie znajdują się w ofercie Rego-Bis;
  3. jeżeli treść Opinii była już wcześniej publikowana w Serwisie lub w innych serwisach;
  4. Opinia nie posiada treści merytorycznej;
  5. jeżeli treść Opinii narusza dobra osobiste;
  6. umieszczenia w treści Opinii treści wzywających do nienawiści, stanowiących przejaw dyskryminacji lub obrażających uczucia religijne;
  7. umieszczenia w treści Opinii słów wulgarnych lub powszechnie uważanych za obraźliwe;
  8. umieszczenia w treści Opinii treści noszących znamiona zakazanej lub nieuczciwej reklamy lub zawierających reklamę podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Rego-Bis;
  9. podejrzenia naruszenia przez Użytkownika praw autorskich osób trzecich;
  10. gdy autentyczność lub przydatność Opinii budzi wątpliwości;
  11. gdy Opinia zawiera odnośniki do innych stron internetowych;
  12. gdy Opinia zawiera wprost lub sugeruje nazwy podmiotów konkurencyjnych;
  13. gdy treści rozpowszechniają dane osobowe Użytkownika lub innych osób;
  14. gdy Opinia zawiera treści nieprawdziwe lub niedbałe;
  15. gdy Opinia zawiera informację o cenach Produktu lub o wzroście cen Produktu;
  16. gdy Opinia zawiera treści spersonalizowane, tj. pytania o dostępności Produktu, rabaty, możliwość złożenia zamówienia, itp.
  17. gdy Opinia zawiera treści dotyczące reklamacji Produktu lub treści, które powinny być zgłoszone jako reklamacja;
  18. gdy nie ma możliwości weryfikacji Opinii pod kątem pochodzenia od konkretnego Użytkownika;
  19. gdy Opinia jest sprzeczna z innymi postanowieniami Regulaminu lub sprzeczna z powszechnie obowiązującym prawem;

9.    Użytkownik zobowiązuje się, że treści zawarte w napisanych przez niego Opiniach nie będą:

a.   nielegalne, ani w inny sposób sprzeczne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne, rasistowskie, dyskryminujące, oszczercze lub propagujące przemoc;

b.   zawierać twierdzeń dotyczących zdrowia Użytkownika;

c.   naruszać ani ograniczać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, znaków towarowych ani innych praw własności intelektualnej lub praw do wizerunku;

d.   zawierać informacji poufnych ani danych osobowych, takich jak nazwiska, adresy czy numery telefonów;

e.   zawierać technicznie szkodliwych elementów, takich jak wirusy komputerowe czy inne potencjalnie szkodliwe oprogramowanie lub pliki;

f.    zawierać linków do zewnętrznych stron internetowych;

g.   wymieniać cen Produktu;

h.   bezpośrednio ani pośrednio nawiązywać do produktów konkurencyjnych względem Produktu, w tym do producentów lub sprzedawców tych produktów;

i.    w inny sposób naruszać Regulaminu.

§ 4 Prawa własności intelektualnej

 1. Umieszczenie Opinii i Oceny w Serwisie jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że Opinia i Ocena stanowi przejaw jego autorskiej twórczości i nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Użytkownik publikując Opinię i Ocenę udziela nieodpłatnej licencji na rzecz Rego-Bis (z prawem do udzielania sublicencji na rzecz dowolnych podmiotów trzecich) na korzystanie z umieszczonej Opinii i Oceny bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji: wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie także w formie dźwiękowej, w materiałach reklamowych, promocyjnych, prasowych, radiowych, telewizyjnych, kampaniach reklamowych, sieci Internet, a także publiczne udostępnianie Opinii i Oceny w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 3. W zakresie, w jakim będzie to niezbędne do opublikowania Opinii i Ocen na stronach internetowych działających pod marką Rego-Bis w państwach innych niż Polska, licencja, o której mowa w ust. 2, obejmuje także prawo do korzystania przez Rego-Bis z praw zależnych do Opinii i Oceny, w tym do sporządzenia jej opracowań w postaci tłumaczeń na inne języki.

§ 5 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Rego-Bis.
 2. Rego-Bis powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: rego-bis@rego-bis.pl.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w związku z:
  1. wystawieniem Opinii i Oceny produktu zgodnie z warunkami i zasadami Rego-Bis, w tym zawarcia umowy licencyjnej na warunkach określonych w § 4 ust. 2 Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. kontaktem w celu poinformowania Użytkownika o reakcji na pozostawioną Opinię i Ocenę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. weryfikowaniem treści Opinii i Oceny pod kątem zgodności z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO).
 4. Po przesłaniu Opinii i Oceny Produktu, będą one  wraz z  podanymi przez Użytkownika danymi przechowywane przez Rego-Bis do odwołania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, w sytuacji kiedy przetwarzanie jego danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 6. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://uodo.gov.pl/).
 8. Podanie danych (w szczególności w zakresie adres e-mail) jest dobrowolne, ale konieczne aby móc wystawić Opinię i Ocenę w Serwisie.

§ 6 Reklamacje


 1. Reklamacje związane z zamieszczeniem, przechowywaniem i rozpowszechnianiem Opinii i Ocen mogą być zgłaszane przez Użytkownika na adres Rego-Bis (ul. Kochanowskiego 18/11 40-035 Katowice) lub za pośrednictwem drogi e-mailowej na adres reklamacje@rego-bis.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika, dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail, jak również opis przyczyny i dokładny opis reklamacji oraz sprecyzowane żądanie.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Rego-Bis.· decyzji w przedmiocie reklamacji zawiadamia się Użytkownika pocztą elektroniczną, w terminie do 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 4. Upływ terminu do składania reklamacji lub odmowa uwzględnienia reklamacji nie wyłącza uprawnienia Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 5. Postanowienia zawarte w § 6 dotyczą reklamacji związanych z przebiegiem procedury zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania Opinii i Ocen. Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez Rego-Bis nie naruszają w żaden sposób uprawnień przyznanych Użytkownikowi na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Rego-Bis zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Użytkownikiem zamieszczającym w Serwisie Opinie i Oceny.      
 2. Prawa i Obowiązku Użytkownika i Rego-Bis określa Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.                    
 3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Rego-Bis oraz do pobrania w formacie PDF w Serwisie.
 4. Rego-Bis ma  prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.  Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem publikacji zmienionego Regulaminu w Serwisie.
 5. Postanowienia Regulaminu sprzeczne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów nie mają zastosowania w stosunku do Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu obowiązującego prawa.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.09.2023
 7. Rego-Bis nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego problemy techniczne uniemożliwiające lub utrudniające umieszczanie Opinii i Ocen w Serwisie.