Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo to dla nas priorytet!

 Wszyscy Klienci Rego- bis zabezpieczeni są przez:

 • Gwarancję ubezpieczeniową
 • Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
 • Ubezpieczenie UNIQA (dawniej AXA)
 • Turystyczny Fundusz Pomocowy.

Gwarancja ubezpieczeniowa

Klienci Rego-Bis są chronieni Gwarancją Ubezpieczeniową o wartości 2 136 138,58 zł o numerze 1085250279 ważnej od 28.12.2020 r. do 27.12.2021 r. Gwarancja została wystawiona przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Przedmiotem gwarancji jest:

 • zapłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także, w uzasadnionej wysokości, koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku gdy Zleceniodawca, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu;
 • zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana;
 • zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w ich imieniu.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG)

Wszyscy Klienci Touroperatora Rego- bis podlegają ustawowej ochronie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG)

Na co przeznaczane są składki z TFG?

Składki te przeznaczane są dla klientów biur podróży, które utraciły płynność finansową, a których środki pochodzące z gwarancji ubezpieczeniowej nie są wystarczające.

Środki wykorzystywane są:

 • w celu pokrycia kosztów do  kraju
 • na zwrot wpłat za niezrealizowane i przerwane imprezy

Czy TFG zabezpiecza Voucher?

Tak, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zabezpiecza również wpłaty na Voucherach wydawanych przez Rego- bis w ramach zmian w rezerwacjach spowodowanych sytuacją COVID- 19.

Ubezpieczenie UNIQA (dawniej AXA)

 • Koszty leczenia: 30 000 euro
 • NNW: 3 000 euro
 • Bagaż: 200 euro.

Turystyczny Fundusz Pomocowy

(TFP) to jedno ze wspierających turystykę rozwiązań zawartych w ustawie z 17 września 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covidu-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1639).

Jest to opłata bezzwrotna. Zadaniem funduszu jest wspieranie przedsiębiorców turystycznych w wypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa  w art. 4 pkt 15 ustawy z 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Są to takie zdarzenia, jak między innymi pandemia, wybuch wojny, erupcja wulkanu uniemożliwiająca loty, trzęsienie ziemi, tsunami.

Pragniemy poinformować, że wszystkie polisy turystyczne UNIQA (dawniej AXA) (KL) - Rego-Bis - chronią na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w regionie, w którym ogłoszono epidemię, jak również tam, gdzie do tej pory nie zidentyfikowano wystąpienia wirusa.

Dla każdego Klienta, który wykupił imprezę w roku 2019 i w roku 2020 (styczeń- maj) oraz na pierwszym Etapie Soczystego Lata 2021 (1.05.2020- 30.09.2020)-  koszty leczenia nagłego zachorowania w podróży są pokrywane przez ubezpieczyciela.

Aby otrzymać pomoc bezgotówkową należy skontaktować się najpierw z centrum alarmowym AXA, zaznaczamy, że każda placówka zawsze będzie się przede wszystkim kierować instrukcjami wydanymi przez lokalne władze i ich rządy. Ewentualna repatriacja ubezpieczonego ze względów medycznych będzie możliwa po całkowitym wyleczeniu i przejściu kwarantanny, zgodnie z aktualnymi zaleceniami służb medyczno-sanitarnych danego kraju.

Informujemy jednocześnie, że ubezpieczenie od rezygnacji z wyjazdu (KR)chroni tylko na wypadek zdarzeń losowych, które dotknęły ubezpieczonego lub jego bliskich zgodnie z zakresem zawartym w OWU i z powodu tych zdarzeń rezygnuje z podróży.

Mimo, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie wyłącza z zakresu ochrony ubezpieczeniowej kosztów leczenia i transportu, które dotyczą epidemii chorób zakaźnych, sugerujemy, aby podróżni przed wyjazdem śledzili komunikaty, zalecenia i ostrzeżenia państwowe.

Najbardziej aktualne informacje można znaleźć na stronach: