Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI REGO-BIS SP. Z O.O. SP. K.

Polityka jest skierowana do Użytkowników strony internetowej www.rego-bis.pl (dalej: strony internetowej). W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych Użytkowników strony internetowej, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

ADMINISTRATOR DANYCH I KONTAKT DO NIEGO

Administratorem danych (dalej: Administrator) gromadzonych w związku z korzystaniem przez Panią/Pana ze strony internetowej jest Rego-Bis Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Kochanowskiego 18/11-12, e-mail: rego-bis@rego-bis.pl, tel. 32 776 05 30. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Angeliką Klimczak przesyłając informację na adres e-mail: rodo@rego-bis.pl lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora lub telefonicznie pod numerem: 734-459-362.

ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

1.   Strona internetowa umożliwia Pani/Panu kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Pani/Pana danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.

2.  Administrator gromadzi dane związane z Pani/Pana aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlanych podstron, data i źródło wizyty.

ŹRÓDŁO DANYCH

1. Jeżeli kontaktowała się Pani/Pan z Administratorem, dane zostały udostępnione nam bezpośrednio od Pani/Pana.

2.  Jeżeli Pani/Pana dane zostały przekazane w związku z dokonywaniem rezerwacji na imprezę turystyczną lub w innej sprawie przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora, to źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą, jak opis sprawy.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

1)   analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach strony internetowej oraz dostosowywania treści do potrzeb Użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO*);

2)   udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Pani/Pana zgody i prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizowanie żądań Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).

3)   realizacji obowiązków prawnych narzuconych na Administratora jako Touroperatora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z obowiązującymi przepisami m.in. ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

4)   zawarcia umowy, jej realizacji i rozliczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

5)  w celach marketingowych dla klientów i dla przyszłych klientów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

6)   w celach przesyłania informacji i promocji dla obecnych klientów REGO-BIS w postaci newslettera (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (każdy klient ma prawo wypisać się z newslettera za pomocą kliknięcia w link ujęty w przesłanej przez nas wiadomości).

PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY

Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panią/Panem.

OBOWIĄZEK LUB DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

1.   Podanie danych przez Panią/Pana w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.

2.  Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej Użytkowników strony internetowej jest dobrowolne. Może Pan/Pani skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/Pana wizycie na stronie internetowej. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania ze strony internetowej.

UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z RODO W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Ma Pani/Pan prawo:

1)   żądać od Administratora wglądu do Pani/Pana danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);

2)  żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) - w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3)    żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);

4)   żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) - np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe - może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);

5)     wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

ODBIORCY PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Dostęp do Pani/Pana danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji działań statutowych Administratora, w tym prowadzenia strony internetowej: SL Media Sp. z o.o., ul. Józefińska 4/4, 30-529 Kraków podmioty realizujące usługi prawno-finansowe oraz informatyczne na rzecz Administratora – każdorazowo będą zawierane wówczas umowy powierzenia. Pani/Pana dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z odpowiednimi przepisami prawa, tj. 5 lat licząc od początku roku następującego po roku podatkowym, którego dane dotyczą, a także po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy. Jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę do momentu jej wycofania. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookies. Niektóre pliki cookies nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym Administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG) z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach korzystania z serwisów z zastosowaniem przez właścicieli tj. Google LLC, Microsoft Corporation, Meta Platforms, Hotjar Ltd. klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów oraz sytuacji, w których cel Pani/Pana podróży to kraj poza EOG, wówczas za Pani/Pana zgodą dane będą przekazane naszym zaufanym Partnerom oferującym usługi turystyczne.

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES ORAZ PODOBNYCH TECHNOLOGII

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej oraz wszelkie inne podobne technologie służące do zbierania informacji o aktywności Użytkownika. Pliki cookies mogą pochodzić od Administratora lub od zaufanych partnerów Administratora.

Strona internetowa umożliwia gromadzenie informacji o Użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu Użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji Użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji Użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu Użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

Administrator wykorzystuje Pliki cookies przede wszystkim, aby umożliwić Użytkownikowi dostęp do strony internetowej i ułatwić Użytkownikowi korzystanie z niej. Administrator wykorzystuje Pliki cookies również w celach analitycznych oraz marketingowych – jednak wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę przy pierwszym wejściu na stronę internetową. Administrator wykorzystuje też inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać dostęp do informacji przechowywanej na urządzeniu lub w przeglądarce Użytkownika (np. Local Storage, dzięki której Administrator uzyskuje dostęp do informacji zapisywanych podczas korzystania ze strony internetowej w wydzielonej części pamięci przeglądarki Użytkownika).

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi Użytkowników strony internetowej, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak Użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.

Cookies stosowane na stronie internetowej dzielą się na następujące kategorie:

1)     Niezbędne Pliki cookie:

Te pliki cookies są instalowane, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do strony internetowej i jego podstawowych funkcji, nie wymagają zatem zgody Użytkownika. Bez niezbędnych Plików cookies Administrator nie byłby w stanie świadczyć Użytkownikom usług w ramach strony internetowej.

2)     Opcjonalne Pliki cookie:

Z tych cookies Administrator korzysta wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę. Są to cookies:

funkcjonalne – pozwalają na zapamiętanie preferencji lub wyborów Użytkowników (takich jak nazwa Użytkownika, język, rozmiar tekstu lub inne elementy, które można dostosować) i dostarczanie Użytkownikom spersonalizowanych treści w ramach strony internetowej;

analityczne – umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu na stronie internetowej. Pomagają rozpoznać, które strony są mniej lub bardziej popularne, i zrozumieć, jak Użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu Administrator może poprawiać wydajność strony internetowej;

reklamowe – wykorzystywane są w celu dostarczenia reklam zgodnych z zainteresowaniami i preferencjami Użytkowników. Na podstawie informacji z tych plików i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań Użytkowników.

Korzystając ze strony internetowej Użytkownik może otrzymać Pliki cookies pochodzące od współpracujących z Administratorem podmiotów trzecich. Stosowane są sesyjne pliki cookies. Poniżej znajdziesz więcej informacji o tym, jak długo są one przechowywane:

3)     Sesyjne Pliki cookie:

Niektóre cookies są plikami tymczasowymi, przechowywanymi do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Tego rodzaju cookies pomagają analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz łatwiejsze poruszanie się po stronie internetowej.

Przeglądarka internetowa Użytkownika powinna zapewniać możliwość zmiany ustawień tak, aby odrzucić, usunąć lub zablokować określone Pliki cookies. Pod tymi linkami znajdują się odpowiednie informacje dla najbardziej popularnych przeglądarek:

Ustawienia dla przeglądarki Chrome

Ustawienia dla przeglądarki Firefox

Ponieważ niektóre Pliki cookies są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, zmiana ustawień przeglądarki może sprawić, że niektóre usługi nie będą działać prawidłowo, a nawet całkowicie uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej.

POZOSTAŁE INFORMACJE

W Serwisie www.Rego-Bis.PL mogą znajdować się linki prowadzące do innych stron internetowych, które automatycznie przeniosą Państwa na inną stronę www. Nie przyjmujemy na siebie żadnej odpowiedzialności za ochronę danych osobowych innych stron internetowych. Dla własnego bezpieczeństwa wskazane jest uważne i dokładne zapoznanie się z postanowieniami odnośnie ochrony praw osobowych na takiej stronie.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)