REGULAMIN PROMOCJI
Voucher za udział w badaniu satysfakcji klienta Rego-Bis 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się promocja  polegająca na badaniu satysfakcji klientów Rego-Bis oraz wydawaniu klientom voucherów za udział w badaniu (dalej: „Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest Rego-Bis sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Katowicach, ul. Jana Kochanowskiego 18/11, 40-035 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000542099, NIP: 9542752988 (dalej: „Organizator”)
 3. Celem Promocji jest zbadanie przez Organizatora poziomu satysfakcji Uczestników w związku z organizowanymi przez Organizatora imprezami turystycznymi, w których Uczestnik brał udział. 
 4. Do udziału w Promocji uprawnia nabycie vouchera, o którym mowa w § 2 w dniach 8 lipca 2024 r. – 31 grudnia 2024 r. (dalej: „Okres Promocji”)  Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia Okresu Promocji. 
 5. Do udziału w Promocji uprawnia udział w imprezie turystycznej organizowanej przez Organizatora. 
 6. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, przecenami, upustami, rabatami, obniżkami, innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Organizatora w Okresie Promocji.
 8. Rabat wynikający w Promocji nie podlega wymianie na gotówkę.

§ 2 VOUCHER

 1. Przedmiotem promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie z Promocji w ramach której Uczestnik otrzymuje rabat 50 PLN na usługi turystyczne i imprezy turystyczne organizowane przez Organizatora.
 2. Voucher możliwy jest do wykorzystania na usługi turystyczne i imprezy turystyczne organizowane przez Organizatora, kupione najpóźniej w dniu 31 grudnia 2024 r. (usługi turystyczne lub imprezy turystyczne mogą odbywać się w terminie późniejszym).
 3. Jeden voucher uprawnia do jednorazowej zniżki na jedną rezerwację usługi lub imprezy turystycznej organizowanej przez Organizatora. Vouchery nie sumują się.
 4. Vouchery są jednorazowe i muszą zostać wykorzystane w całości, nie można ich podzielić ani ponownie wykorzystać. 

§ 3 UCZESTNICTWO W PROMOCJI

 1. Uczestnikiem Promocji (dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”) może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca konsumentem w rozumieniu art.22(1) kodeksu cywilnego, która w Okresie Promocji weźmie udział w imprezie turystycznej organizowanej przez Rego-Bis Sp. z o.o. Sp. k.
 2. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i bezpłatne (tzn. wypełnienie ankiety wymaga poniesienia przez Uczestnika żadnych dodatkowych kosztów).
 3. Wszyscy Uczestnicy Promocji podlegają Regulaminowi, a każde zgłoszenie w Promocji uważane będzie za zgodę na brzmienie Regulaminu i poddanie się Regulaminowi.
 4. Uczestnictwo w Promocji wymaga podania danych osobowych wskazanych w §5 oraz wyrażanie zgody na przetwarzanie tych danych w celu realizacji Promocji. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne niemniej jest ono niezbędne dla uczestnictwa w Promocji. 

§ 4 ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI 

 1. W celu wzięcia udziału w Promocji należy: a) zawrzeć umowę o udział w usłudze turystycznej lub imprezie turystycznej organizowanej przez Organizatora, b) wziąć udział w usłudze turystycznej lub imprezie turystycznej organizowanej przez Organizatora, c) podać Organizatorowi adres e-mail na który wysłana zostanie ankieta, d) wypełnić ankietę badania satysfakcji Uczestnika, do której link zostanie przesłany na podany przez Uczestnika adres e-mail, e) odebrać voucher.
 2. Link do ankiety badania satysfakcji Klienta zostanie wysłany przez Organizatora na podany przez Uczestnika adres e-mail w ciągu 14 dni od zakończenia usługi turystycznej lub imprezy turystycznej, w której Uczestnik brał udział. 
 3. Uczestnik, aby skorzystać z Promocji powinien wypełnić i odesłać ankietę w ciągu 3 dni od jej otrzymania. Aby wypełnić ankietę Uczestnik powinien kliknąć w link zawierający ankietę, wypełnić ankietę zgodnie z prawdziwymi danymi i kliknąć przycisk „Wyślij”.
 4. Po wysłaniu ankiety nastąpi automatyczne przekierowanie Uczestnika na stronę internetową, która przedstawia voucher zawierający indywidualny kod rabatowy, który Uczestnik może wykorzystać przy zakupie kolejnej usługi turystycznej lub imprezy turystycznej organizowanej przez Organizatora. Tożsamy voucher wysłany zostanie na podany przez Uczestnika adres e-mail, po wypełnieniu przez niego ankiety.
 5. Aby skorzystać z vouchera należy przed dokonaniem zakupu usługi turystycznej lub imprezy turystycznej u Organizatora skontaktować się z Działem Sprzedaży Organizatora telefonicznie (na numer telefonu 32 776 05 00) lub e-mailowo (na adres e-mail rezerwacja@rego-bis.pl) i podać kod rabatowy znajdujące się na voucherze. Nie jest możliwe wykorzystanie vouchera w biurze agencyjnym ani przez stronę internetową.
 6. Voucher uprawnia Uczestnika do zniżki w wysokości 50 PLN ceny usługi turystycznej lub imprezy turystycznej organizowanej przez Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do udziału w Promocji lub wykluczenia Uczestnika z Promocji w razie stwierdzenia nieprzestrzegania przez Uczestnika warunków Regulaminu.
 8. Odstąpienie przez Uczestnika od umowy może powodować utratę rabatów przyznanych Uczestnikowi zgodnie z Regulaminem.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji celu Promocji lub praw Uczestników. Celem postępowania wyjaśniającego jest usunięcie ewentualnych nieścisłości dotyczących wątpliwości co do tożsamości Uczestnika, autentyczności jego danych osobowych, złożonego zamówienia, w szczególności czy zostało ono złożone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Organizator zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Uczestnika o podanie dodatkowych informacji, złożenia odpowiednich oświadczeń, itp.
 10. Warunki opisane w §4 nie ograniczają praw Uczestnika do odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 5 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych, podanych w związku z udziałem w Promocji, jest Rego-Bis sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Katowicach, ul. Jana Kochanowskiego 18/11, 40-035 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000542099, NIP: 9542752988 Podane Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) czyli w oparciu o wyrażoną zgodę.
 2. Dane będą przetwarzane w celu realizacji Promocji, wypełniania przez Organizatora obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
 3. Niepodanie wymaganych danych osobowych lub też podanie błędnych danych osobowych przez Uczestnika, powodują automatyczną utratę możliwości udziału w Promocji.
 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania, a także prawo żądania przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrażona została zgoda będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność danych przed ich cofnięciem tzn. do momentu cofnięcia przetwarzanie danych osobowych jest legalne.

§ 6 REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane przez Uczestnika na adres Organizatora (ul. Kochanowskiego 18/11 40-035 Katowice) lub za pośrednictwem drogi e-mailowej na adres reklamacje@rego-bis.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail, jak również opis przyczyny i dokładny opis reklamacji oraz sprecyzowane żądanie.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. O decyzji w przedmiocie reklamacji zawiadamia się Uczestnika pocztą elektroniczną, w terminie do 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Upływ terminu do składania reklamacji lub odmowa uwzględnienia reklamacji nie wyłącza uprawnienia Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 6. Postanowienia zawarte w § 6 dotyczą reklamacji związanych z przebiegiem Promocji. Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie naruszają w żaden sposób uprawnień przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określa niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Promocja nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że zmiany te nie pogorszą warunków uczestnictwa w promocji. Ogłoszenie tych zmian nastąpi na stronie internetowej wskazanej w §7 ust. 4.
 4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz do pobrania w formacie PDF w serwisie internetowym, pod adresem https://www.rego-bis.pl/dokumenty.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2024 r.
 6. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem obowiązują przepisy regulaminów Organizatora dostępne pod adresem https://www.rego-bis.pl/dokumenty.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego problemy techniczne uniemożliwiające lub utrudniające udział w Promocji.