FAQ

 

Przed wejściem na lotnisko/ do terminala Klient może zostać poproszony o okazanie dokumentów potwierdzających rezerwację (np. umowa z Touroperatorem).

W zakresie ubezpieczeń podroży AXA TU SA (AXA) traktuje zdiagnozowanie Covid-19 jako nagłe zachorowanie.

 

1.                  Czy jeśli w dniu wyjazdu będę objęty(a) kwarantanną z powodu zdiagnozowanego u mnie Covid-19 mogę liczyć na zwrot kosztów z powodu rezygnacji z podróży?

TAK – Zdiagnozowanie Covid-19 traktujemy jak nagłe zachorowanie ubezpieczonego

 

2.                  Czy jeśli w dniu wyjazdu członek mojej najbliższej rodziny (domownik) będzie objęty(a) kwarantanną z powodu zdiagnozowanego u niego/niej Covid-19 czy mogę liczyć na zwrot kosztów z powodu rezygnacji przeze mnie z podróży?

TAK - Zdiagnozowanie Covid-19 nastąpiło u osoby bliskiej, a zgodnie z OWU taka sytuacja jest objęta ochroną

 

3.                  Czy jeśli w dniu wyjazdu członek mojej najbliższej rodziny (domownik) będzie objęty(a) kwarantanną ale bez zdiagnozowanego u niego/niej Covid-19 czy mogę liczyć na zwrot kosztów z powodu rezygnacji przeze mnie z podróży?

NIE – ze względu na to, że nie miała miejsca diagnoza  Covid-19 (czyli nie miało miejsca nagłe zachorowanie)

 

4.                  Czy jeśli przed wejściem na pokład samolotu okaże się, że mam wysoką temperaturę i tym samym nie zostaję wpuszczony(a) do samolotu to czy mogę ubiegać się o zwrot dotychczas poniesionych kosztów?

NIE - powodem rezygnacji może być nagłe zachorowanie potwierdzone dokumentacją medyczną – sama podwyższona temperatura nie jest powodem do uzyskania odszkodowania (zwrotu poniesionych kosztów). Jeżeli Ubezpieczony zachoruje przed wylotem na COVID-19 i zostanie to potwierdzone diagnozą medyczną - to takie zdarzenie jest nagłym zachorowaniem i jest objęte ubezpieczeniem.

 

5.                  Czy jeśli przed opuszczeniem lotniska w miejscu docelowym okaże się, że mam wysoką temperaturę i tym samym nie zostaję wpuszczony(a) do kraju docelowego to czy mogę ubiegać się o zwrot dotychczas poniesionych kosztów w ramach ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji?

NIE – tutaj nie mamy do czynienia z rezygnacją z podróży tylko z przerwaniem podróży.

 

6.                  Czy jeśli mam wykupione ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji i przed opuszczeniem Polski zdiagnozowano u mnie Covid-19 i zostałem(łam) objęty(a) kwarantanną decyzją Państwowego Inspektoratu Sanitarnego i posiadam stosowny dokument zawierający datę objęcia kwarantanną podczas której przypada wyjazd - czy w takiej sytuacji otrzymam zwrot kosztów za niewykorzystany wyjazd?

TAK – mamy tu przypadek stwierdzonego nagłego zachorowania, potwierdzone badaniami.

 

7.                  Czy jeśli mam wykupione ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji i przed opuszczeniem Polski zostałem(łam) objęty(a) kwarantanną decyzją Państwowego Inspektoratu Sanitarnego i posiadam stosowny dokument zawierający datę objęcia kwarantanną podczas której przypada wyjazd ale nie zdiagnozowano u mnie Covid-19 - czy w takiej sytuacji otrzymam zwrot kosztów za niewykorzystany wyjazd?

NIE – brak tutaj stwierdzonego nagłego zachorowania, potwierdzonego badaniami.

 

8.                  Jeśli podczas pobytu za granicą zostanie u mnie zdiagnozowany Covid-19 i będzie konieczność pobytu na kwarantannie i późniejszy niż przewidywany powrót do kraju to jakich świadczeń mogę się spodziewać?

Jeżeli jest zachorowanie za granicą i potwierdzenie COVID-19, AXA pokrywa koszty leczenia, powrót do RP i kwarantannę do 7 dni.

 

9.                  Jeśli podczas pobytu za granicą zostanę poddany(a) kwarantannie choć nie zdiagnozowano u mnie Covid-19 co spowoduje późniejszy niż przewidywany powrót do kraju, to jakich świadczeń mogę się spodziewać?

Jeśli jest konieczność odbycia kwarantanny poza granicami RP pomimo braku diagnozy Covid-19, AXA nie pokrywa kosztów późniejszego powrotu i pobytu na kwarantannie;

 

Co do samej kwarantanny:

Kwarantanna rozumiana jako odosobnienie osoby zdrowej, która mogła być narażona na zarażenie

- brak zdarzenia ubezpieczeniowego (czyli nagłego zachorowania) a zatem świadczenia nie przysługują

Kwarantanna rozumiana jako izolacja po zachorowaniu

- było zdarzenie ubezpieczeniowe (nagłe zachorowanie), więc AXA świadczy pomoc zgodnie z OWU/SWU. W takiej sytuacji stosowane są dwie procedury:

- jeśli izolacja jest częścią procedur medycznych, np. ubezpieczony teoretycznie już nie ma objawów chorobowych, ale jest zatrzymywany w szpitalu do finalnego potwierdzenia wyzdrowienia, codziennie jest badany i monitorowany, to AXA traktuje to jako Koszty Leczenia i pokrywa je zgodnie z zakresem polisy;

- jeśli izolacja jest zalecona niezależnie od placówki medycznej /administracyjnie to AXA pomaga pod warunkiem, że OWU/SWU przewiduje świadczenie związane z rekonwalescencją / przedłużonym pobytem Ubezpieczonego za granicą. AXA świadczy pomoc y do limitów zgodnie z OWU.

Zasady bezpieczeństwa w hotelach w Polsce oraz pozostałych miejscach noclegowych
(za: https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe; stan na 5.06.2020 r.)

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie:

1.    Umieszczenie na terenie hotelu/obiektu/pensjonatu dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji, przy wejściu do wind, punktów gastronomicznych oraz przy wyjściu z toalet.
2.    Rekomenduje się zapewnienie możliwości zakupu maseczek ochronnych w recepcji.
3.    Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a  przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.
4.    Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków należy przestrzegać wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a gośćmi (minimum 2 metry).
5.    Ograniczenie do minimum czasu przebywania gościa przy recepcji.
6.    Możliwość użytkowania sal konferencyjnych na zasadach opisanych aktualnymi przepisami prawa (zachowanie dystansu społecznego wynoszącego minimum 2 m odległości osoby od osoby.
7.    Bieżące dezynfekowanie, nie rzadziej niż co godzinę, ogólnych toalet, wind, blatu recepcyjnego (po każdym gościu), klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.
8.    Precyzyjne dozowanie profesjonalnych środków myjących.
9.    Ograniczenie rutynowego sprzątania pokoi, które powinno się odbywać jedynie na życzenie klienta.
10.    Po każdym kliencie zaleca się rutynowe sprzątniecie pokoju i dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia, albo po sprzątnięciu pomieszczenia - dokonanie ozonowania/ zamgławiania/ dekontaminacji z użyciem innych dedykowanych technologii.
11.    Pokój można ponownie wynająć po zakończeniu dezynfekcji w okresie zgodnym z instrukcją urządzenia służącego do dekontaminacji, alb zaleceń producenta zastosowanych technologii.
12.    Personel sprzątający powinien być wyposażony i przestrzegać używania jednorazowej maseczki, rękawiczek, a w razie potrzeby jednorazowego fartucha z długim rękawem. Pościel i ręczniki należy prać w temp. min 60 ºC z dodatkiem detergentu. Prane i dostarczane w reżimie sanitarnym.
13.    Zakaz używania hotelowych suszarek nadmuchowych w łazienkach pokojowych.
14.    W miarę możliwości systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń hotelu/obiektu/pensjonatu bądź ozonowanie (lub dekontaminacja w innej dostępnej technologii) powierzchni wspólnych, w wyznaczonych zakresach czasowych.
15.    Funkcjonowanie restauracji  i barów hotelowych/obiektów/pensjonatów zgodnie z zasadami wskazanymi w protokole dotyczącym restauracji.
16.    Dezynfekcja sprzętów hotelowych udostępnianych gościom (np. rower, kajak itp.) po każdym użyciu.
17.    W związku z zagrożeniem wirusem COVID -19 hotel / obiekt / pensjonat ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie gości oraz personelu hotelu / obiektu / pensjonatu (np. dostarczanie bagaży do pokoi itp.)
18.    Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, lub pokoju, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
19.    Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
20.    Poinformowanie wszystkich gości oraz potencjalnych klientów hotelu/obiektu/pensjonatu o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19 w danym obiekcie

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze:

1.    Ustalenie zadań i procesów, które zwykle wymagają ścisłej interakcji i określenie sposobów ich modyfikacji, aby zwiększyć fizyczne odległości między pracownikami i zachować bezpieczeństwo pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w zakładach pracy minimum 1,5 m).
2.    Podzielenie zmian pracy w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników przebywających w danym momencie na terenie hotelu/obiektu/pensjonatu, stosownie do możliwości.
3.    Zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów np. stołówki pracowniczej, szatni itp. W pomieszczeniach tych zaleca się, aby liczba osób z nich korzystających umożliwiała zachowanie dystansu społecznego min. 2 m. Wyposażenie obsługi hotelu/obiektu/pensjonatu w środki ochrony indywidualnej w tym, maski lub przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk, a także nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem, do użycia w razie potrzeby.
4.    Zalecenia dla pracowników:

 • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
 • Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków. 
 • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
 • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
 • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 • Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

5.    Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.
6.    Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości  pomiędzy osobami (minimum 2 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.
7.    Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:

 • wprowadzenie różnych godzin przerw,
 • zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).

8.    Szczególną troskę o pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nie angażowanie w bezpośredni kontakt z klientem osób powyżej 60 roku życia oraz przewlekle chorych .
9.    Obowiązek stosowania przez dostawców hotelu/obiektu/pensjonatu środków ochrony osobistej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
10.    Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.
11.    Celem ograniczenia kontaktów międzyludzkich zaleca się tam gdzie jest to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji m. in. telefonów, poczty elektronicznej itp.


Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika/obsługi:

1.    Obowiązek zapoznania personelu hotelu/obiektu/pensjonatu odnośnie wprowadzonego protokołu związanego z wirusem COVID-19 (przekazanie najważniejszych wytycznych i obowiązków w tym zakresie).
2.    Pracownicy i obsługa hotelu/obiektu/pensjonatu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
3.    Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
4.    W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
5.    Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
6.    Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
7.    Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem:

1.    W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gość nie powinien zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
2.    Jeśli gość mieszka w hotelu/ obiekcie/pensjonacie – czasowe odizolowanie go w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
3.    Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach  obiektu, w których przebywał klient i  zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
4.    Wstrzymanie przyjmowania gości, powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 

 

Starając się zapewnić bezpieczeństwo i ochronę naszych Klientów zostały zastosowanie nowe zasady podróżowania w oparciu o bieżące zalecenia.

Klienci będą podróżować autokarem dedykowanym, bez ruchu wahadłowego. Postoje na trasie będą organizowane w wyznaczonych, bezpiecznych miejscach, przystosowanych do obsługi pasażerów zgodnie z aktualnymi wymogami

Szanowny Turysto prosimy o zapoznanie i zastosowanie się do procedur:

•   w trakcie oczekiwania na autokar, prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu pomiędzy innymi osobami znajdującymi się na przystanku,
•    każdy pasażer zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz jeśli zostanie o to poproszony ( wymagania danych Państwa)
•   każdemu pasażerowi będzie mierzona temperatura przed wsiadaniem do autokaru,
•  każdy pasażer przy wejściu do autokaru ma obowiązek zdezynfekować ręce,
•   pasażer, u którego widoczne będą objawy takie jak wysoka temperatura, kaszel, duszności (niezwiązane z chorobą przewlekłą), nie będzie mógł korzystać z przejazdu,
•    każdy pasażer ma obowiązek zapoznania się (przed podróżą) z wytycznymi dot. możliwości przekraczania granicy oraz zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego
•    przed wyjazdem podróżny jest zobowiązany do zapoznania się z wytycznymi wjazdowymi i dostosowania się do nich w porozumieniu z Organizatorem (na przykład zgłoszenie online przed wjazdem lub podanie niezbędnych danych do przekroczenia granicy zgodnie z wytycznymi danego kraju- informację można uyskać u Organizatora),
•  przy zakupie imprezy turystycznej należy podać numer telefonu oraz adres e-mail

•  każdy pasażer ma bezwzględny obowiązek posiadania i podróżowania w maseczce ochronnej lub przyłbicy ( maseczki można zakupić w autokarze)
•    zaleca się używanie rękawiczek ochronnych,
•    podczas przerw należy dostosować się do wytycznych sanitarnych danego kraju o których podczas przejazdy będzie informował kierowca/pilot
•    na pokładzie każdego autokaru znajdują się środki dezynfekujące do rąk, z których należy korzystać po każdej przerwie przy kolejny wsiadaniu do autokaru,
•    po każdym kursie autokary podlegają dezynfekcji specjalnymi środkami na bazie alkoholu, a po powrocie na bazę, pojazdy są dodatkowo kompleksowo ozonowane,
•    podczas przejazdu barek będzie zamknięty,
•    toalety są dezynfekowane specjalnymi środkami na bazie alkoholu,
•    pasażerowie korzystają jedynie z tylnych drzwi, kabina kierowców jest odpowiednio wydzielona.

Bezpieczeństwo Klienta jest dla nas najważniejsze.

29 czerwca br. albańskie Ministerstwo Turystyki w porozumienia z Ministerstwem Zdrowia opracowało protokół zaleceń dla hoteli oraz innych przedsiębiorstw związanych z branżą turystyczną, obowiązujących podczas sezonu letniego 2020. Od 1 do 14 czerwca przedstawiciele ministerstwa konsultowali zalecenia z hotelarzami z całej Albanii, wypracowując indywidualne zastosowania do zasad w poszczególnych hotelach, ewentualnie odpowiednio je modyfikując, tak by każdy obiekt mógł zapewnić bezpieczeństwo swoim Gościom. Ministerstwo na podstawie cyfrowej mapy plaż całego wybrzeża albańskiego oddzieliło także plaże prywatne od publicznych, wydzielając jak największe obszary wybrzeża do prywatnych zarządców.
Najważniejsze zasady zawarte w dokumencie to:
- zorganizowanie pracy w hotelu tak, by nie narażać zdrowia pracowników oraz przybyłych Gości
- przygotowanie procedury działania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem pracownika lub Gościa hotelowego
- wyznaczenie pracownika w hotelu, który dbać będzie o przestrzeganie zasad, zaopatrzenie oraz przestrzeganie dystansu społecznego
- wszyscy pracownicy, zwłaszcza recepcjoniści, mający kontakt z Klientami powinni mieć maski ochronne, hotele powinny być wyposażone w płyny dezynfekujące o stężeniu alkoholu 70-85%, wszystkie blaty powinny być regularnie dezynfekowane
- maski, rękawiczki i inne środki ochrony osobistej mogą być dostępne dla Gości, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami hotelu
- kosze na śmieci we wszystkich częściach hotelu muszą być wyposażone w odpowiednie worki umożliwiające higieniczne ich opróżnianie
- zaleca się jak najczęstszą wentylację pomieszczeń, najlepiej w sposób naturalny – poprzez częste otwieranie okien
- częstsze czyszczenie powinno obejmować wszystkie powierzchnie, szczególnie stoły, łóżka, krzesła, telefon, piloty, klamki i całą powierzchnię drzwi, a także wszelkie inne urządzenia, z którymi gość ma kontakt
- pokoje muszą być regularnie dezynfekowane z zachowaniem najwyższych możliwych standardów czystości
- miejsca które mogą mieć kontakt z wydzielinami oddechowymi i płynami drobnoustrojowymi powinny być bardzo często czyszczone wodą ze specjalnym płynem dezynfekującym lub z wysokim stężeniem chloru, po czym po 10 minutach oczyszczone czystą wodą
- podczas dezynfekcji pokojów i łazienek po wymeldowaniu Gości należy wszystko przemyć rozcieńczonymi środkami dezynfekującymi o najwyższym możliwym stężeniu, dopuszczonym przez Ministerstwo Zdrowia, po czym po 15-30 minutach przemyć wszystko wodą
- limit osób mogących korzystać jednocześnie z windy powinien być wyznaczony w taki sposób, by móc zachować niej 1,5 m dystansu (nie dotyczy rodzin), guziki w windzie powinny być dezynfekowane częściej  niż zazwyczaj
- przygotowana specjalne zalecenia dotyczące przygotowywania posiłków:
•    pracownicy kuchni muszą myć często ręce w dokładny sposób
•    podczas przygotowywania posiłków należy nosić maskę ochronną i rękawiczki
•    należy unikać palenia tytoniu podczas wykonywania pracy, palić można tylko w wydzielonych strefach, nie w miejscu przygotowywania posiłków
•    nie zaleca się by pracownicy kuchni (poza kucharzem) degustowali posiłki, degustacja przekąsek jest zabroniona
•    pracownicy podczas wykonywania pracy nie powinni dotykać włosów, ani innych części ciała, ponieważ może to doprowadzić do zanieczyszczenia żywności
•    w restauracji hotelowej powinno się promować bezpieczeństwo i higienę żywności wśród osób przygotowujących i dystrybuujących żywność
- odstęp między poszczególnymi stołami w restauracji powinien wynosić minimalnie 1,5 m, odległość pomiędzy krzesłami przy każdym stole powinna wynosić minimum 1 m
- przygotowano specjalne zalecenia dla pracowników plaż:
•    pracownicy musza być wyszkoleni przynajmniej na poziomie podstawowym na temat zasad zapobiegania Covid-19
•    muszą często myć ręce w dokładny sposób
•    powinni używać masek ochronnych
•    podczas wykonywania pracy powinni unikać tłumów, zachowywać dystans społeczny
•    nie powinni dotykać twarzy i nosa niezdezynfekowanymi dłońmi
•    podczas kaszlu lub kichania powinni zakrywać usta i nos przedramieniem lub jednorazową chusteczką
- zalecany dystans społeczny na plaży to 1,5 m
- stoły w przybrzeżnych barach i restauracjach powinny znajdować się w odległości 2 m od siebie
- odstęp między parasolami na plaży nie powinien być mniejszy niż 3,5 m
- zaleca się minimum 1 prysznic z bieżącą wodą dostępny na każde 100  parasoli
- przestrzeń dla dzieci – miejsca zabaw na zewnątrz mogą być otwarte przy zastosowaniu zaleceń dystansu społecznego i przy odpowiedniej dezynfekcji
Zasady działania basenów i stref SPA są aktualizowane na bieżąco w odniesieniu do zarządzeń albańskiego Ministerstwa Zdrowia.
Protokół ma 20 stron i 8 rozdziałów, oprócz zaleceń, obejmuje także informacje na temat pomocy finansowej dla przedsiębiorstw i informacje na temat COVID-19. Dokument w całości dostępny jest w języku albańskim na stronie: http://www.mjedisi.gov.al/wp-content/uploads/2020/06/Urdh%C3%ABr-i-P%C3%ABrbashket-Nr.353-mes-Ministris%C3%AB-s%C3%AB-Sh%C3%ABndet%C3%ABsis%C3%AB-dhe-Mbrotjes-Sociale-dhe-Ministris-s%C3%AB-Turizmit-dhe-Mjedisit-p%C3%ABr-Miratimin-e-Protokolleve-t%C3%AB-Masave-Anti-COVID-19-P%C3%ABrgjat%C3%AB-Sezonit-Turistik..pdf

 

Po zniesieniu stanu wyjątkowego w Macedonii Północnej 12 czerwca br., wznowiono pracę nad przywróceniem funkcjonowania hoteli oraz wypracowania zasad sanitarnych stosowanych w obiektach noclegowych podczas sezonu letniego 2020. Protokół dotyczący zaleceń sanitarnych został podpisany przez rząd Macedonii Północnej 16 czerwca, a w życie wejdzie od 22 czerwca. Wtedy też zostanie opublikowany, w całości w oryginalnej wersji na stronie rządowej vlada.mk.
Protokół składa się z pięciu rozdziałów i dotyczy tylko zalecanych zasad panujących w obiektach noclegowych. Najważniejsze z nich to:
1.    Procedury dotyczące pracy recepcji oraz miejsc zakwaterowania:
•    przy wejściu do hotelu zaleca się zamontowanie przyrządu dezynfekującego buty oraz dyspozytora z płynem do dezynfekcji rąk
•    zasady postępowania stosowane na terenie hotelu powinny być jasno zapisane na tablicy powitalnej przy wejściu do hotelu
•    w częściach zamkniętych ogólnodostępnych obowiązkowe będzie noszenie masek i częsta dezynfekcja dłoni
•    zalecany dystans społeczny 1,5-2 metry
•    miejsce pracy recepcjonisty powinno zostać oddzielone przezroczystą ochroną z tworzywa sztucznego
•    zaleca się usunięcie zabawek, książek i czasopism z części ogólnodostępnych
•    wraz z kluczem każdy Gość powinien otrzymać ulotkę z obowiązującymi zasadami
•    z pokoi powinny zostać usunięte zbędne materiały dekoracyjne, takie jak dodatkowe poduszki, dekoracyjne pokrowce, serwety
•    hotel powinien zapewnić płyny dezynfekujące nie tylko w miejscach ogólnodostępnych ale też we wszystkich pokojach
•    utrzymywanie higieny powinno odbywać się z użyciem specjalnych wirusobójczych środków czyszczących
•    specjalny nacisk powinien być położony na dezynfekcję poręczy schodowych, włączników świateł, guzików w windzie i różnych uchwytów
•    zalecana jest regularna wentylacja pomieszczeń
•    zaleca się sprzątanie i dezynfekcję pokoju dopiero po wykwaterowaniu Gościa, sprzątanie podczas pobytu odbywać się powinno tylko na życzenie Gości
2.    Procedury restauracyjne
•    podawanie posiłków w formie bufetu jest niedozwolone
•    pracownicy restauracji i kuchni muszą wykonywać pracę w rękawiczkach ochronnych i maseczkach
•    po każdym posiłku stoły i krzesła powinny być zdezynfekowane
•    po każdym posiłku należy zdejmować obrusy, zaleca się stosowanie papierowych jednorazowych nakryć stołów na czas posiłków
•    obowiązkowo przy wejściu do restauracji hotelowej musi znajdować się środek do dezynfekcji rąk, jeśli to możliwe taki środek powinien stać także na każdym ze stołów
•    przybory na stole mogą być ustawione dopiero, gdy Goście już usiądą, w sezonie 2020 promowane będą naczynia i przybory jednorazowe – papierowe i plastikowe
•    dyspozytor napojów wyłączony z użytku, napoje nalewane tylko przez kelnerów
•    naczynia z keczupem, musztardą, sosami, oliwami muszą być zamknięte, najlepiej w butelkach
•    po posiłkach wszystkie naczynia muszą być poddane odpowiedniej dezynfekcji
•    odległość między krzesłami pomiędzy sąsiadującymi stolikami powinna wynosić 1,5-2 m
•    toalety muszą być regularnie dezynfekowane z użyciem odpowiednich środków, zabrania się używania suszarek do rąk
3.    Korzystanie z urządzeń sanitarnych:
•    należy umieścić informację na przednich drzwiach urządzeń sanitarnych o obowiązkowej dezynfekcji rąk przed i po użyciu
•    przy drzwiach urządzeń sanitarnych obowiązkowo musi być zamontowany środek dezynfekujący
•    należy oznaczyć miejsca, w których można ustawić się w kolejce podczas oczekiwania do toalety – tak by wszyscy czekali w odpowiednich odstępach
•    toalety muszą być wyposażone w mydło, dostęp do ciepłej bieżącej wody, kosze na śmieci z pokrywkami i dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk
•    czyszczenie i dezynfekcja sanitariatów, podłóg i wszystkich innych powierzchni, musi odbywać się kilka razy w ciągu dnia (co najmniej co godzinę) przy użyciu środków wirusobójczych
•    kosze na śmieci przeznaczone do maseczek jednorazowych i rękawiczek powinny być odpowiednio oznaczone
Pracownicy nie mogą stawiać się w pracy z objawami chorób sezonowych, powinni być przeszkoleni z zasad postępowania w przypadku podejrzenia, że któryś z Gości jest zakażony oraz znać numery telefonów do lokalnych służb.

 

Wytyczne sanitarne dla hoteli w Turcji

15 czerwca Ambasada Polski w Turcji wydała komunikat o zniesieniu zakazu wjazdu do Turcji (z wyjątkiem granicy lądowej z Iranem) oraz zniesieniu obowiązkowej kwarantanny. W związku z otwarciem granic i planami wznowienia ruchu turystycznego, tureckie Ministerstwo Kultury i Turystyki wydało szereg zaleceń dla ośrodków noclegowych oraz innych przedsiębiorstw związanych z turystyką. Już 12 maja wydano dokument dotyczący procesu kontroli i  normalizacji pracy w obiektach noclegowych dostępny w całości w języku tureckim pod linkiem: https://istanbul.ktb.gov.tr/Eklenti/72764,genelgepdf.pdf?0&_tag1=7FBD259CF6ACE2141E138D7B03F8E47C4E3B80F7. 

Najważniejsze postanowienia dokumentu to m.in.:

- protokół działań podejmowanych w obiektach noclegowych musi być dostosowywany do aktualnych zaleceń rządu oraz aktualizowany w przypadku napotkania bieżących problemów
- przy zameldowaniu Goście powinni być poinformowani na piśmie o podejmowanych w związku z COVID-19 środkach ostrożności i praktykach panujących na terenie obiektu
- miejscach ogólnodostępnych powinny być też przedstawione za pomocą grafik najważniejsze zasady panujące na terenie obiektu oraz informacje dotyczące zachowania zasad dystansu społecznego
- jeśli w któregoś z Gości lub personelu podejrzewa się zachorowanie, należy odizolować tę osobę i wezwać odpowiednie służby; po przejęciu osoby przez służby medyczne, należy dokładnie zdezynfekować pokój, w którym osoba przebywała podczas izolacji
- na terenie całego obiektu należy zachować zasady dystansu społecznego, np. na terenie recepcji może przebywać tylko określona liczba Gości
- przy zameldowaniu odbywać się powinien bezdotykowy pomiar temperatury, np. przez kamery termowizyjne
- należy regularnie dezynfekować dywany i wszelkie maty, udostępnić środki do dezynfekcji rąk, hotel powinien posiadać w magazynie większe ilości masek i rękawiczek ochronnych, które powinny być dostępne dla Klientów na życzenie
- hotel może przeprowadzić przy zameldowaniu wywiad, pytając o miejsca w których Goście przybywali w ciągu ostatnich 14 dni i czy mieli kiedykolwiek kontakt z osobą chorą na COVID-19
- zaleca się przede wszystkim płatności zbliżeniowe
- przy winach powinny znajdować się informacje dotyczące liczby osób mogącej korzystać jednocześnie z windy
- we wszystkich miejscach ogólnodostępnych powinny być oznaczenia odległości, które pomogą Gościom zachowanie zasad dystansu społecznego (mowa tu o: jadalniach, salach restauracyjnych, salach konferencyjnych, lobby, recepcji, salach gier, salach koncertowych, obszarach do animacji, dyskotekach, sklepach, leżakach plażowych itd.)
- zasady dystansu społecznego nie obowiązują w przypadku rodzin i osób zakwaterowanych razem w pokoju
- sale zabaw, kluby dziecięce, parki rozrywki, place zabaw będą zamknięte
- przy wejściach do części ogólnodostępnych hotelu oraz do toalet powinny znajdować się środki do dezynfekcji rąk
- korzystanie z siłowni i centrum fitness powinno się odbywać na zasadzie wcześniejszej rezerwacji ( w ten sposób na terenie pomieszczenia, znajdować się będzie tylko określona liczba osób)
- po każdej grupie siłownia i centrum fitness powinny być zdezynfekowane, łazienki przy tych miejscach powinny być zaopatrzone przez hotel w mydła, żele pod prysznic i szampony
- jednostki SPA, łaźnie tureckie i sauny mogą być uruchomione tylko w obiektach posiadających odpowiedni certyfikat („Safe Tourism”)
- ręczniki plażowe i basenowe będą dostępne tylko w specjalnych plastikowych, zabezpieczonych torbach, dla pewności, że nikt przed Gośćmi ich nie dotykał
- odległość między stołami, w miejscach usług gastronomicznych, powinna wynosić 1,5 metra, a odległość między krzesłami - 60 cm. Podczas obsługi personel powinien uważać na przestrzeganie zasad odległości i unikanie kontaktu
- w przypadku otwartej usługi bufetowej posiłki powinny być zabezpieczone przezroczystą ścianą z tworzywa sztucznego, a posiłki powinni nakładać pracownicy hotelu
- ekspresy do kawy i dyspozytory napojów zostaną usunięte, napoje będą nalewać pracownicy
- po każdym posiłku stoły w restauracji, krzesła i wszystkie powierzchnie zostaną zdezynfekowane
- podłogi toalet i wszystkie sanitariaty powinny być często czyszczone i dezynfekowane, hotel ma obowiązek posiadania zapasu środków dezynfekujących oraz mydła w płynie w magazynie
- system wentylacji i klimatyzacji musi być regularnie czyszczony, dezynfekowany i konserwowany
- klamki, balustrady, przyciski windy, przełączniki zasilania, automaty POS, piloty telewizyjne, telefony, karty na ręczniki, karty lub klucze do pokoju, czajniki w pokojach i inne powierzchnie, których często dotykają Goście, należy często czyścić za pomocą środka dezynfekującego
- pomieszczenia powinny być często wietrzone
- poziom chloru w basenach powinien być utrzymywany na poziomie 1-3 ppm dla basenów zewnętrznych i 1-1,5 ppm dla basenów wewnętrznych; należy przechowywać zapisy okresowych pomiarów

Zalecenia określają też zasady sprzątania pokoi – w jakiej kolejności powinna przebiegać procedura, jak segregowaćbieliznę hotelową, by oddzielić brudną od czystej, jak zabezpieczone powinny być osoby sprzątające. W dokumencie zawarty jest też cały rozdział dotyczący higieny pracowników oraz ich działań zapobiegawczych. 

20 maja ukazał się dokument uzupełniający, dostępny pod linkiem: https://www.ktb.gov.tr/Eklenti/72812,genelge-8pdf.pdf?0, w którym dodano m.in. opis sprzątania i dezynfekcji kuchni oraz następujące zalecenia:

- w przypadku, gdy po pomiarze temperatury dokonywanej przy zameldowaniu, okaże się że Gość ma temperaturę ciała powyżej 38 stopni Celsjusza, odmawia mu się zameldowania i kieruje się go do odpowiedniego ośrodka opieki zdrowotnej
- dystans, który należy zachować w windach to 1 m
- Goście powinni poruszać się po hotelu w maseczkach, z wyjątkiem miejsc spożywania posiłków
- przy kasach i recepcji powinna znajdować się przezroczysta bariera chroniąca kasjera, jeśli nie ma bariery ochronnej, personel musi wykonywać swoją pracę w maskach
- obsługa parkingu powinna dezynfekować ręce odpowiednim środkiem po każdej obsłudze samochodu Gościa, pracownicy muszą podczas jazdy samochodami korzystać z masek i rękawiczek ochronnych
- we wszystkich pojazdach należących do hotelu i przeznaczonych do obsługi Gości powinien znajdować się płyn dezynfekujący lub woda kolońska.
- jeśli to możliwe, każdy pojazd powinien być użytkowany tylko przez jednego konkretnego kierowcę 

Ministerstwo Kultury i Turystyki przygotowało także nieobowiązkowy program bezpiecznej turystyki „Safe Tourism”, do którego przystąpić mogą hotele. Program nie jest obowiązkowy i to, że hotel nie przystąpił do programu, nie musi oznaczać, że nie jest odpowiednio przygotowany do sezonu. Więcej o programie „Safe Tourism” i certyfikatach znajduje się na stronie tga.gov.tr.

Zalecenia dla hoteli w Chorwacji na czas pandemii COVID-19 na dzień 26.05.2020


1.    Ogólne zalecenia:
•    Należy zachowywać dystans 1,5 m – zarówno pracownicy w stosunku do gości, jak i goście w stosunku do siebie (wyjątek stanowią Goście, którzy przyjeżdżają do hotelu całą rodziną)
•    Środek dezynfekujący na bazie alkoholu minimum 70% musi być ogólnodostępny przy wszystkich wejściach do części ogólnodostępnych hotelu (lobby, recepcja, miejsca rekreacji, przy terminalu płatniczym), pracownicy muszą też tego typu środkiem dezynfekować blaty
•    W widocznych miejscach muszą być umieszczone informacje o procedurach zachowywania higieny, muszą być one przekazane przy zameldowaniu wraz z numerem telefonu osoby odpowiedzialnej w obiekcie za kontakt ze specjalistycznymi służbami w przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19    
•    Widoczne komunikaty i dokładne informowanie gości o panujących zasadach. Podczas zameldowania Goście muszą zostać zaznajomieni z wszystkimi zasadami, być poinformowani z czego mogą korzystać, jak często odbywa się sprzątanie oraz otrzymać specjalne broszury z wszystkimi informacjami.
•    W miejscach ogólnodostępnych muszą być informacje dotyczące maksymalnej liczby osób w danym miejscu na podstawie obecnych wytycznych rządu (liczba ulega zmianie) oraz musi być zachowany dystans 1,5 m
•    W ogólnodostępnych toaletach należy używać tylko ręczników papierowych, hotel musi zapewnić odpowiednią ilość jednorazowych ręczników papierowych oraz innych potrzebnych materiałów jednorazowego użytku oraz środków do dezynfekcji
•    Należy regularnie opróżniać śmietniki, śmietniki muszą być zamykane pokrywkami
•    Personel sprzątający musi być zaopatrzony w maski ochronne i rękawiczki jednorazowe (są wyznaczone specjalne zasady dla personelu sprzątającego [https://www.hzjz.hr/wpcontent/uploads/2020/03/Ciscenje-i-dezinfekcija-prostorije-bez-oboljelih-od-COVID-19-2.4.2020..pdf])
2.    Recepcja, lobby i inne miejsca ogólnodostępne:
•    Hotel musi posiadać sprawny system wentylacji
•    Blat recepcyjny musi być dezynfekowany co godzinę, część recepcji gdzie dokonywane jest zameldowywanie i wymeldowywanie musi być w większym odstępie od lobby
•    Przy recepcji nie może przebywać kilka osób (liczba osób uregulowana jest prawnie, to kwestia zmienna, zależna od powierzchni), informacja o konkretnej liczbie musi być przy recepcji, procedura zameldowania nie może trwać dłużej niż 15 min, obowiązkowo trzeba zachowywać dystans 1,5 m pomiędzy pracownikiem a gośćmi
•    Pracownicy recepcji muszą być przeszkoleni w kwestii obowiązujących zasad, powinni być w stanie udzielić informacji gościom w kwestii tego z kim się kontaktować w przypadku podejrzeń zakażenia COVID-19, jakie służby poinformować
•    Zaleca się płatność i zameldowanie internetowe
•    Zalecenie by Goście informowali z wyprzedzeniem o planowanej godzinie wymeldowania, by móc przygotować faktury przed opuszczeniem przez gości pokoju i by wymeldowanie nie trwało długo
•    Zaleca się wymianę waluty w bankomatach walutowych, które są dezynfekowane, pracownicy recepcji nie powinni świadczyć usługi kantoru
•    Windy powinny być regularnie dezynfekowane i przy drzwiach musi być informacja dotycząca liczby osób, które mogą jednocześnie korzystać z windy (nie dotyczy członków tej samej rodziny)
•    Częstsza dezynfekcja urządzeń sanitarnych i ich wentylacja, minimum co dwie godziny; na czas pandemii powinien być zatrudniony większy personel sprzątający. Ograniczyć jednoczesne korzystanie z urządzeń sanitarnych –  powinny być wprowadzone ograniczenia co do korzystania z toalet odpowiednie do powierzchni toalet.
•    Podczas organizacji konferencji należy zachować 1,5 m odległość między uczestnikami i po zakończonej konferencji zdezynfekować specjalnymi płynami stoliki i cały sprzęt użyty podczas spotkania.
•    Część rekreacyjno-zabawowa skierowana do dzieci powinna być przygotowana według aktualnych wymogów rządu skierowanych dla przedszkoli
•    Na życzenie goście muszą mieć możliwy dostęp do masek ochronnych i termometrów.
Zakwaterowanie:
•    Częstotliwość sprzątania musi być dostosowana do aktualnych rozporządzeń rządu w tej kwestii, tak samo jak zmiana pościeli i ręczników. Przy zameldowaniu Goście muszą zostać o tym poinformowani.
•    Po wykwaterowaniu Gości pokój musi być dokładnie zdezynfekowany; stolik nocny, stół, krzesła, stolik kawowy i pozostałe meble w pokoju, telefon, pilot do klimatyzacji oraz wszystkie powierzchnie łazienki muszą być dokładnie zdezynfekowane specjalnym detergentem.
•    Podczas wymiany pościeli, brudna pościel musi być od razu wkładana do zamykanego pojemnika i nie może dotykać czystej pościeli lub ręczników.
•    Należy się upewnić że procedura sprzątania pokoju jest dla Gości zrozumiała i umieścić w widocznym miejscu informację dotyczącą aktualnej procedury sprzątania i dezynfekcji.
Rekomendacje dla pracowników hotelu:
•    Ogólnie środki ochronne: należy unikać kontaktu z osobami mającymi objawy takie jak podwyższona temperatura ciała, kaszel, trudności w oddychaniu. Unikać dotykania twarzy, ust, nosa, oczu, dotykania innych osób, bliskiego kontaktu podczas rozmów, bezwzględnie zachowywać dystans społeczny. Podczas kaszlu lub kichania zasłaniać twarz łokciem lub papierową chusteczką, którą natychmiast po tym wyrzuci się do zamykanego kosza na śmieci. Dłonie należy regularnie myć mydłem i wodą lub środka dezynfekującego na bazie alkoholu.
•    W celu zapewnienia maksymalnej ochrony klientom i personelowi, jeśli to możliwe, przy recepcji oraz miejscach kasowych, powinny być zainstalowane bariery ochronne. Należy zachęcać do płatności zbliżeniowych. Wszyscy muszą zachowywać dystans 1,5 m (oprócz członków tej samej rodziny)
•    Pracownik przed rozpoczęciem pracy powinien dokonać pomiaru temperatury ciała, jeśli temperatura jest wyższa niż 37,2 ° C, lub jeśli pracownik ma objawy jakiejkolwiek choroby sezonowej, powinien skontaktować się z przełożonym i nie podejmować tego dnia pracy. Może podjąć ponownie obowiązki, po pozytywnej decyzji lekarza rodzinnego.
•    W przypadku pracy na dwie zmiany, pomiędzy grupami powinien być odstęp godziny, podczas którego serwis sprzątający zdezynfekuje stanowiska pracy.
•    Personel musi być na bieżąco szkolony w kwestii obowiązujących procedur.
Pozostałe:
•    Woda w basenie może mieć maksymalne dopuszczalne stężenie chloru, regularne filtrowanie basenu.
•    Regularna kontrola maszyn w pralni oraz zmywarki do naczyń, korzystanie z nich na najwyższej możliwej temperaturze
•    Regularna kontrola filtrów klimatyzatorów, urządzeń wentylacyjnych i grzewczych. Zalecana jest zwiększona wentylacja pomieszczeń na terenie hotelu.
•    Dozowniki mydła i środków dezynfekujących muszą być cały czas napełniane i dezynfekowane, suszarki do rąk zdemontowane, zaleca się używanie tylko ręczników papierowych jednorazowych.
•    Leżaki na plażach i przy basenach muszą zapewniać fizyczny dystans i być dezynfekowane kilka razy dziennie, a na pewno pomiędzy używaniem go przez jednego klienta po drugim
•    Odpowiednie urzędy wydają regularnie rozporządzenia dotyczące terenów rekreacyjnych oraz zasad panujących w sklepach – tego typu części hotelu muszą się dostosować do rozporządzeń. Z zachowaniem odstępu można korzystać z sauny suchej i fińskiej, inne usługi wellnes i spa muszą być dezynfekowane częściej i należy ograniczyć liczbę osób mogących korzystać z usług jednocześnie. Wzmożona wentylacja oraz dezynfekcja urządzeń i miejsc wykonywania usług dodatkowych.
•    W przypadku konieczności z korzystania z usługi osoby niepracującej na terenie hotelu (naprawy) konieczne jest, by przybywająca osoba powiadomiła wcześniej o przybyciu, by przygotować miejsce w którym będzie działała oraz aby wszyscy mogli wykonać swoje obowiązki w taki sposób, by nie być zmuszonym do kontaktu z tą osobą. Po wejście na teren hotelu osoba musi dokonać pomiaru temperatury ciała, zobligowana jest do przystosowania się do zasad panujących na terenie hotelu.

 

Zalecenia sanitarne dla hoteli w Bułgarii

29 maja br. bułgarskie Ministerstwo Turystyki, w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia, wydało zarządzenie obejmujące szereg wytycznych dla miejsc świadczących usługi noclegowe oraz gastronomiczne, w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii COVID19 oraz zapewnienia bezpieczeństwa Gościom.

Zarządzenie składa się z siedmiu rozdziałów, obejmujących łącznie 18 stron. Cały dokument w języku bułgarskim dostępny jest pod linkiem: http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/ukazaniya_versiya_3_na_mn_i_zhr-29052020.pdf

Spośród najbardziej znaczących zarządzeń, wyróżnić należy:

- prowadzenie przez hotel „dziennika higieny”, w którym należy zapisywać wszystkie wykonywane w obiekcie czynności związane z dezynfekcją i czystością, wraz z dokładną datą i godziną ich wykonania

- hotel musi posiadać maski ochronne (liczba masek równa przynajmniej tyle, co 10% liczby Gości oraz pracowników przebywających w hotelu)

- hotel musi być wyposażony w termometry

- cały personel musi przejść szkolenie dotyczące funkcjonowania obiektu, tak by umieć odpowiedzieć Gościom na wszystkie pytania związane z panującymi w hotelu zasadami oraz udzielić im wszystkich niezbędnych informacji

- zalecany dystans społeczny to 1,5 m

- we wszystkich miejscach ogólnodostępnych oraz toaletach w kilku językach muszą znajdować się zalecenia dotyczące zachowania higieny i dystansu społecznego wraz z instrukcjami poprawnego mycia rąk, sposobu zakładania maseczek ochronnych oraz rękawic

- zamieszczenie widocznych informacji na temat liczby Gości, którzy mogą znajdować się w jednym miejscu, np. przy recepcji

- kontrola przepływu Gości w miejscach ogólnodostępnych i zachowywania dystansu wykonywana przez pracowników

- wyposażenie wszystkich miejsc wspólnych (z dużym naciskiem na miejsca wydawania i spożywania posiłków) w płyny do dezynfekcji rąk

- pracownicy recepcji wykonywać powinni swoją pracę w środkach ochrony, zapewnionych przez właściciela hotelu, takich jak: maski, okulary ochronne, rękawice, muszą mieć także do dyspozycji płyn do dezynfekcji oraz kosz na śmieci z zabezpieczającą pokrywą

- personel sprzątający musi bezwzględne stosować się do zalecanych odgórnie zasad higieny, przeprowadzać regularną i dokładną dezynfekcję, nie pomijać przy tym klamek, przycisków w windzie, parapetów, kluczy, balustrad itd.

- zalecania jest wentylacja pomieszczeń; jeśli to możliwe, okna w miejscach ogólnodostępnych powinny być otwarte cały dzień

- co godzinę dezynfekować specjalnym płynem windy, drzwi, recepcję, telefon przy recepcji i ogólnodostępne toalety

- konieczna jest dokładna dezynfekcja pokoju przed zameldowaniem każdego nowego Gościa (zalecane ozonowanie i używanie bakteriobójczych lamp)

- personel sprzątający musi wykonywać swoją pracę w jednorazowych rękawicach i jednorazowych maseczkach ochronnych

- pościel, ręczniki i pozostałe używane wyposażenie wykonane z materiału musi być regularnie prane w temperaturze minimum 60 stopni C

- zaleca się podawanie posiłków serwowanych, dopuszczalny jest wariant aby w restauracjach stosować szwedzki bufet, jednak posiłki powinien nakładać pracownik restauracji (zaleca się by bufet znajdował się za przezroczystą pleksi)

- stoły powinny znajdować się w odległości 1,5-4 m

- dozwolone jest korzystanie z basenów, z zachowaniem dystansu i zasad wyznaczonych przez hotel

Zalecenia sanitarne dla hoteli w Hiszpanii

Od 10 do 14 maja br. hiszpański resort opublikował 12 przewodników dla biur podróży, organizatorów turystyki, przewodników turystycznych, biur informacji turystycznej, hoteli i apartamentów, hosteli i schronisk, kempingów, kwater agroturystycznych, uzdrowisk, ośrodków spa i innych przedsiębiorstw związanych z branżą turystyczną. Przewodniki zawierają zalecenia dotyczące obsługi Gości, sprzątania, sposobów dezynfekcji, konserwacji oraz zarządzania ryzykiem. Nadal trwają prace nad wytycznymi, które uregulują otwarcie dla turystów publicznych miejsc kultury, historii i przyrody oraz plaż.

Szczegółowy plan zasad sanitarnych dla hoteli zawiera aż 26 stron. Wśród zaleceń znalazły się np. zmniejszenie liczby dywanów, zastąpienie ich dywanikami nasączonymi środkami dezynfekującymi (zwłaszcza przy wejściach), deponowanie kart lub kluczy do pokojów w pojemniku z płynem dezynfekującym oraz zasady dotyczące dystansu społecznego 2 m, jak i zasady bezpieczeństwa dla personelu.

Najważniejsze wytyczne to:

1. Higiena personelu hotelowego

·        zmiana ubrania po przyjściu do pracy na służbowy uniform, który ma być prany po każdym dniu, w temperaturze powyżej 60 stopni C,

·        personel bez kontaktu fizycznego między sobą,

·        oddzielny personel oddelegowany do sprzątania pokoi i oddzielny do sprzątania pozostałych powierzchni. Wózki ze sprzętem do sprzątania dezynfekowane po każdej zmianie,

·        praca personelu w maseczkach ochronnych i w rękawiczkach, zmiana rękawiczek za każdym razem po zakończeniu pracy w pokoju,

·        codzienna rejestracja i kontrola wszystkich czynności dezynfekcyjnych.

2. Informacja dla gości

·        przed dokonaniem rezerwacji informowanie gości o zaostrzonym reżimie sanitarnym w celu uzyskania ich akceptacji (poinformowanie z których usług hotelu można korzystać),

·        wyznaczenie strefy dla Gości przy recepcji, umożliwiające zachowanie dystansu społecznego, podobnie przy wejściu do restauracji,

·        informacja na plakatach dotycząca obowiązujących zasad nie tylko po hiszpańsku, ale też  przynajmniej w jednym obcym języku.

3. Recepcja

·        ograniczenie liczby osób przebywających jednorazowo w recepcji,

·        zainstalowanie ekranów ochronnych oddzielających recepcję i łatwych w czyszczeniu i dezynfekcji,

·        personel w obowiązkowych maseczkach ochronnych,

·        ogólnodostępny płyn do dezynfekcji rąk,

·        jednorazowe długopisy lub możliwość ich dezynfekcji,

·        płatność kartą lub w inny sposób elektroniczny,

·        dezynfekcja lady recepcyjnej przynajmniej raz dziennie, po każdej zmianie personelu,

·        deponowanie kart do pokojów / kluczy w specjalnym pojemniku z płynem dezynfekcyjnym

·        dezynfekcja lady, sprzętu w recepcji, klawiatury, telefonu itd. oraz sprzętu w kasie po każdej zmianie personelu,

·        w drzwiach wejściowych do hotelu specjalny dywanik nasączony środkiem dezynfekcyjnym,

·        zaniesienie bagażu do pokoju przez personel hotelowy tylko w rękawiczkach jednorazowych lub dezynfekcja uchwytów i rączek ściereczkami dezynfekującymi,

·        zabronione odprowadzanie na parking samochodów klientów przez personel hotelowy.

4. Kawiarnia/Restauracja

·        eliminacja ze stołów elementów wspólnych takich jak cukiernice, solniczki, pojemniki z pieprzem, przyprawy, oliwa, elementy dekoracji,

·        przy bufecie ekran ochronny,

·        w wypadku room serwisu personel w maseczkach ochronnych i rękawiczkach jednorazowych zachowując dystans,

·        tace myte w wysokiej temperaturze w zmywarkach.

4. Pokoje hotelowe

·        zredukowanie liczby tekstyliów w pokojach (dywany, serwety, dekoracje),

·        w pokoju tylko jeden kosz na odpadki i śmieci, z pokrywą i podwójnym workiem plastikowym, jedynie w łazience,

·        zapasowe koce i poduszki w szafie specjalnie zabezpieczone,

·        suszarka do włosów dezynfekowana włącznie z filtrem po opuszczeniu przez gościa pokoju,

·        dezynfekcja wieszaków,

·        dezynfekcja minibarów,

·        ograniczenie usługi prasowania,

·        przy zmianie pościeli i ręczników (nie wolno rzucać ich na podłogę), zapakowane bezpośrednio do worków plastikowych, pranie w temperaturze powyżej 60 stopni C,

·        dezynfekcja ścian, podłóg, sufitu, okien, luster, mebli, sprzętu stanowiącego wyposażenie,

·        częsta wymiana filtrów w klimatyzacji.

5. Jadalnia, strefa wypoczynkowa

·        monitorowanie zachowywania dystansu społecznego (zalecane 2 m),

·        zwiększenie liczby turnusów na posiłki,

·        ograniczenie liczby krzeseł, by wymusić dystans społeczny,

·        zawieszenie plakatów informacyjnych przypominających o dezynfekcji rąk przed i po naciśnięciu przycisków w automatach sprzedających napoje czy ekspresach kawowych.

6. Strefy wspólne

·        przestrzeganie dystansowania (zalecane 2 m),

·        zapewnienie w tych strefach środków do dezynfekcji rąk,

·        w łazienkach wspólnych suszarki do rąk lub ręczniki papierowe, sprzątanie i dezynfekcja minimum 6 razy dziennie,

·        kosze na śmieci z pokrywą i podwójnym workiem plastikowym,

·        wszelkie pomieszczenia, sale konferencyjne, sale fitness wietrzone minimum dwa razy dziennie.

7. Sale fitness

·        limit osób wyznaczony przez hotel w odniesieniu do obecnych zaleceń rządu i powierzchni,

·        w przypadku zajęć grupowych, zachowanie odstępów, oznaczenie na podłodze miejsc na uczestników, by uniknąć bliskości czy kontaktu,

·        w przypadku korzystania ze sprzętu używanie ręczników, dezynfekcja sprzętu po każdym użytkowniku.

8. Windy

·        ograniczenie liczby użytkowników przez hotel (informacja w formie plakatu przy windzie), korzystanie z maseczek ochronnych.

9. Baseny i Spa

·        zamknięte do odwołania; prowadzone są badania naukowe dotyczące zachowania się wirusa w wodzie w basenach krytych oraz w basenach zewnętrznych, na podstawie których wprowadzone będą odpowiednie normy.

10. Strefy dla dzieci

·        przy wejściu na teren mycie lub dezynfekcja rąk,

·        regularna dezynfekcja urządzeń i zabawek,

·        osoby obsługujące z podwyższonym reżimem sanitarnym.

11. Programy animacyjne

·        kontrolowana liczba uczestników, zachowanie dystansu społecznego, ewentualne używanie maseczek ochronnych,

·        dezynfekcja wszelkiego sprzętu.

Szczegółowe informacje w wersji hiszpańskiej znajdują się pod linkiem: https://www.mincotur.gob.es/en-us/COVID-19/Paginas/Guias-sector-turistico.aspx

Hotel Samba, z którym współpracuje BP Rego Bis przygotowało dodatkowo własne zasady bezpieczeństwa, wśród których znajdują się:

·        strefa recepcji z ograniczeniem drożności,

·        przegrody ochronne w kontakcie personelu z Klientem,

·        pracownicy wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, takie maseczki i rękawiczki,

·        aparatura ozonowa we wszystkich strefach ogólnodostępnych i przejść dla Klientów służąca do dezynfekcji i odświeżania powietrza i powierzchni,

·        posiadanie przez hotel termometrów bezkontaktowych,

·        ogólnodostępne dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk we wszystkich częściach hotelu,

·        znaczniki odległości w recepcji i barze,

·        dezynfekcja długopisów, kart, datafonów i innych sprzętów po każdym użyciu,

·        dezynfekcja pokoi przed każdym zameldowaniem nowych osób,

·        restauracja z bufetem asystowanym przez przeszkolony personel,

·        codzienna kontrola temperatury wszystkich pracowników,

·        lokalni dostawcy towarów gwarantujący przestrzeganie protokołów anty Covid-19,

·        protokoły pracy w kuchni od surowców podstawowych aż do dania końcowego w restauracji,

·        segmentacja stołów w restauracji, barze i tarasach,

·        segmentacja leżaków w strefie basenu.

Władze miasta Lloret de Mar pracują nad Kompleksowym Planem Środków Zapobiegawczych, który zawierać będzie protokoły bezpieczeństwa i sanitarne w całej miejscowości, obejmujące dziedziny takie jak:  drogi publiczne, bezpieczeństwo, plaże, hotele, apartamenty, kwatery, kampingi, restauracje, handel, sport, rozrywka dzienna i nocna.

 

Komunikat na dzień 26.05.2020

Obowiązki organizacji pracy w hotelach i restauracjach w Czarnogórze:
- przy wejściu do obiektu musi być zawieszone ogłoszenie, o przyjęciu tymczasowych zarządzeń rządu dotyczących środków zapobiegawczych oraz instrukcję dostosowania się do nich przez hotel
- przy stolikach w części restauracyjnej maksymalnie mogą siedzieć 4 osoby (nie dotyczy rodzin)
- pomiędzy stołami musi być odstęp 2 metrów
- pracodawca powinien zapewnić pracownikom maski ochronne
- pracodawca  musi zapewnić pracownikom płyn do dezynfekcji rąk
- przy wejściach do wszystkich pomieszczeń ogólnodostępnych musi znajdować się płyn do dezynfekcji rąk dla Gości
- zabroniona jest możliwość jakiejkolwiek samoobsługi i stania przy barze
- regularne i częste sprzątanie i dezynfekcja specjalnymi środkami pomieszczeń ogólnodostępnych, instalacji łazienkowej i wyposażenia [zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami Institutu Za Javno Zdravlje, czyli Instytutu Zdrowia Publicznego]
- wyznaczyć odpowiednie miejsca, zarówno w pomieszczeniach wewnątrz obiektu, jak i na tarasie, do higienicznego wyrzucenia odpadów do zamykanych śmietników
Możliwe jest, by samorządy wprowadziły swoje zarządzenia dotyczące funkcjonowania obiektów, zaleca się by były kompatybilne z zaleceniami rządu.
Obowiązki właścicieli plaż i kąpielisk:
- przy wejściu na plażę w widocznym miejscu widnieć ogłoszenie, o przyjęciu tymczasowych zarządzeń rządu dotyczących środków zapobiegawczych oraz instrukcję dostosowania się do nich z uwzględnieniem informacji o sposobie i częstotliwości dezynfekcji serwisu plażowego
- rozstawienie serwisu plażowego z zachowaniem odstępów 2 m
- regularna dezynfekcja leżaków, przebieralni, kabin prysznicowych, rekwizytów dla dzieci specjalnymi środkami
- przy kabinach prysznicowych, kranach i w toaletach obowiązkowo należy postawić środki do dezynfekcji
- wyznaczyć miejsca ze śmietnikami przeznaczone do higienicznego wyrzucania odpadów
Najważniejsze jest zachowywanie dystansu 2 m zarówno między pracownikami i gośćmi jak i wszystkimi klientami, tak powinna być zagospodarowana plaża oraz system pracy, by było to możliwe (nie dotyczy członków tej samej rodziny)

ZALECENIA DLA HOTELRZY wydane przez Instytut Zdrowia Publicznego
We wszystkich obiektach hotelarskich i turystycznych ważne jest dostosowywanie się do ogólnych zaleceń zwalczania przenoszenia się infekcji. Wszyscy pracownicy muszą przede wszystkim przestrzegać ogólnych zaleceń. Oprócz dbania o dobrą wentylację w pomieszczeniach i dbania o swoją higienę oraz zaopatrzenie w dostęp do bieżącej wody, mydła i płynów do dezynfekcji, ważne jest posiadanie:
− termometrów
− jednorazowych maseczek
− ręczników papierowych lub serwetek
− masek ochronnych
− rękawiczek jednorazowych
− worków do śmieci
− płynów do dezynfekcji
− płynów do dezynfekcji powierzchni
− dyspenserów do płynów dezynfekujących do rąk
Trzeba jeszcze intensywniej zwracać uwagę na czystość pokoi i ich dezynfekcję po opuszczeniu ich przez gości, regularnie dezynfekować nie tylko miejsca ogólnodostępne, ale też pokoje, instalacje sanitarne, łazienki. W przypadku podejrzenia choroby u gości, obsługa hotelowa powinna być w stanie przedstawić gościom wszystkie zalecenia, poinformować z kim i w jaki sposób się skontaktować, umożliwić izolację osoby, dostarczać jedzenie do hotelu, jeśli to koniecznie także leki. Nie szerzyć paniki wśród pozostałych gości.
Goście którzy mają jakiekolwiek podejrzenie, że mogą być zarażeni koronawirusem, u których podczas pobytu wystąpiły jakiekolwiek symptomy chorób, mają obowiązek noszenia maseczek ochronnych. Goście którzy są zdrowi, nie muszą nosić maseczek.
Wykres dotyczący sprzątania: https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/web.repository/ijzcg-media/files/1585233255-ciscenje-i-dezinfekcija-26032020-ijzcg.pdf

Voucher

Voucher to bon wystawiany w okolicznościach związanych z COVID- 19 przez Touroperatora
Rego Bis uprawniający do nabycia usług turystycznych w określonej voucherem kwocie (110% wartości wpłaconej kwoty), objęty ubezpieczeniem turystycznym oraz podlegający świadczeniom Funduszu Gwarancyjnego, wypłacającemu Klientom zwrot należności w przypadku upadku firmy turystycznej.

Ważność vouchera

Voucher posiada datę ważności rok od dnia rozpoczęcia pierwotnej imprezy. Nowa impreza musi zostać zarezerwowana w tym okresie.

Jak informować Rego Bis o decyzjach:

Decyzja pisemna w biurze Agenta lub listowna w biurze Organizatora. W sytuacji wyjątkowej-     stan epidemii- dopuszczamy przesłanie skanu mailowo.

Czy voucher musi być zrealizowany przez Osobę Zgłaszającą?

Voucher musi zostać zrealizowany przez osobę, która wykupiła pierwotną rezerwację- była Osobą Zgłaszającą- uczestnikami mogą być inne osoby.

Na co Klient może zamienić voucher?

Voucher będzie mógł być zrealizowany na każdą imprezę z oferty Rego-bis opartą o czarterowany środek transportu, która odbędzie się w sezonie lato 2021, po zatwierdzeniu przez Biuro Obsługi Rego- bis. Wykluczenia dostępne są u konsultantów. Voucher może być zrealizowany wyłącznie w pierwotnym biurze zakupu lub jeśli jest to niemożliwe- tylko u Organizatora lub wskazanego Multiagenta. Nie może zostać wykorzystany na inne produkty np. parking, ubezpieczenie, dodatkowe usługi.

Jak zostanie przekazany Voucher

Elektroniczny przekazywany drogą mailową unikalny kod, który będzie przesłany w formie Voucheru ze wszystkimi danymi w formacie PDF

Czy nowa wycieczka może być tańsza?

Nie, voucher może zostać wykorzystany na imprezę, która ma cenę równą kwocie z voucheru lub wyższą- za odpowiednią dopłatą

       Czy Voucher jest ubezpieczony?

Tak, Voucher jest zabezpieczony przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz podlega Gwarancji Ubezpieczeniowej Touroperatora w AXA. W przypadku ogłoszenia niewypłacalności Klient otrzyma zwrot środków.

Drodzy podróżujący, Chorwacja Was wita.
Aby ułatwić Państwu wjazd i pobyt w Chorwacji, prosimy wypełnić poniższy formularz.
Miłego pobytu w Chorwacji i bądźmy odpowiedzialni!


https://entercroatia.mup.hr/

Rekomendacje EASA, czyli unijnej agencji ds. bezpieczeństwa lotniczego, obowiązujące od 1.06


1.    wstęp do terminala (w obowiązkowych maseczkach zakrywających nos i usta) tylko dla pasażerów, członków załóg linii lotniczych i pracowników lotniska,
2.    każdy pasażer przy pomocy kamer termowizyjnych przy wejściu do terminala powinien mieć zmierzoną temperaturę,
3.    lotnisko ma prawo odmówić wpuszczenia do terminala osoby, co do której istnieje podejrzenie koronawirusa ( np. temperatura ciała powyżej 38’),
4.    zaleca się możliwość darmowej zmiany rezerwacji lotów lub zwrot środków na podstawie potwierdzonej informacji od lekarza o podejrzeniu zarażeniem COVID-19,
5.    na każdym etapie na lotnisku konieczne jest zachowanie dystansu wynoszącego przynajmniej 1,5 metra od innych pasażerów,
6.    podczas pobytu na lotnisku i w samolocie obowiązkowe jest posiadanie na twarzy maseczki (wyjątek: moment kontroli bezpieczeństwa i kontroli paszportowej); maseczki należy zmieniać co 4 godziny lub gdy staną się wilgotne, każdy pasażer sam zapewnia sobie odpowiednią liczbę maseczek,
7.    pracownicy lotnisk, oprócz maseczek, powinni nosić rękawice i specjalne ochronne kombinezony, dopuszczalne są też przyłbice (dla przeprowadzających kontrole bezpieczeństwa),
8.    popularyzowanie odprawy on-line i tworzenie stanowisk do automatycznego nadania bagażu,
9.    popularyzowanie możliwości nadawania bagażu do luku cargu (rekomendacja by zmniejszyć limity dotyczące bagażu podręcznego, aby przyspieszyć proces wchodzenia na pokład i uniknąć zamieszania na podkładzie),
10.    wejście na pokład przez rękaw odbywać się może poprzez wpuszczanie pasażerów rzędami, licząc od najdalszego rzędu od wyjścia, przy którym znajduje się rękaw,
11.    inna możliwość wchodzenia na podkład samolotu – w kolejności: najpierw siedzący przy oknach, kolejno siedzący na środkowych miejscach i na końcu pasażerowie siedzący przy przejściu,
12.    w przypadku konieczności transportu pasażerów z budynku lotniska do samolotu autokarem, lotnisko musi zapewnić taką ilość autokarów, by móc wewnątrz zachować rekomendowany dystans społeczny,
13.    zaleca się, by podczas lotu, pytać kogoś z obsługi o możliwość skorzystania z toalety – dzięki temu nie powstanie przed toaletom kolejka (tłok),
14.    samoloty muszą być wyposażone w odpowiednie filtry HEPA,
15.    linie lotnicze powinny „tam, gdzie jest to możliwe i do odpowiedniego stopnia” zapewniać dystans między pasażerami (środkowe fotele powinny być przydzielane dopiero w momencie, gdy wyczerpie się zapas innych miejsc; wyjątek to rodziny i osoby podróżujące razem, które mogą być usadzane obok siebie),
16.    gdy jest wielu pasażerów i linia nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego dystansu pomiędzy pasażerami, konieczne jest jeszcze bardziej restrykcyjne stosowanie się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w samolocie (i bezwzględne posiadanie maseczki – zasłanianie ust i nosa),
17.    zaleca się nie dokonywanie sprzedaży duty free podczas lotu,
18.    ograniczona oferta sprzedaży napojów i jedzenia (posiłki powinny być zapakowane już wcześniej),
19.    unikanie płacenia gotówką (zalecana płatność kartą, bezdotykowo),
20.    w przypadku lotów dalekodystansowych, pasażerowie mogą poprosić obsługę samolotu o użyczenie maseczki; pasażerowie muszą posiadać własne maseczki ochronne, jednak przewoźnik powinien mieć na pokładzie własny zapas, aby w razie czego móc służyć nimi pasażerom, zwłaszcza w przypadku lotów dalekodystansowych,
21.    zaleca się siedzenie w zapiętym pasie podczas lotu (wyjątek – wizyta w toalecie), a przy najmniej bycie zapiętym „tak długo jak to możliwe”,
22.    po dotarciu do terminala należy wypełnić kartę lokalizacyjną, należy wpisać informacje takie jak pełne imię i nazwisko, numer miejsca, na którym siedziało się podczas lotu, a także dane kontaktowe – numer telefonu lub adres mailowy,
23.    po wylądowaniu, na lotnisku docelowym, ponownie może odbyć się procedura mierzenia temperatury (zwłaszcza kiedy lot odbywa się poza UE),
24.    kiedy temperatura jest podwyższona i na lotniku docelowym  stwierdzona jest możliwość, że któryś pasażer jest zarażony koronawirusem, będzie on traktowany zgodzie z zaleceniami miejscowej służby zdrowia pod kątem testowania, transportu i ewentualnej kwarantanny,
25.    przy odbieraniu bagażu zalecany jest dystans społeczny, po odebraniu bagażu należy niezwłocznie opuścić teren lotniska,
26.    brak strefy „meet and greet” na terenie budynku lotniska, oczekiwanie na przybyłych odbywać się będzie na zewnątrz.

https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/covid-19-aviation-health-safety-protocol

Zasady bezpieczeństwa na lotniskach w Europie

Lotniska, z których podczas wykonywania operacji lotniczych korzysta Biuro Podróży Rego Bis, wdrażają specjalne zasady bezpieczeństwa opracowane na podstawie zaleceń Unijnej Agencji ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) oraz zaleceń poszczególnych narodowych Ministerstw Zdrowia.

Najważniejsze zalecenia dotyczące lotnisk to:

1.       Stan zdrowia personelu podlegać powinien kontroli, pracownicy z objawami chorób sezonowych nie powinni stawiać się w pracy

2.       Pracownicy lotniska powinni wykonywać pracę w maseczkach, rękawicach ochronnych i przyłbicach

3.       Pracownicy punktów informacyjnych oraz punktów odpraw powinni mieć dodatkowe zabezpieczenie z przezroczystego tworzywa sztucznego

4.       Teren lotniska i toalety muszą być dezynfekowane regularnie z użyciem specjalnych środków

5.       Należy kontrolować stan wszystkich monitorów i wyświetlaczy na terenie lotniska i wyświetlać tam bieżące informacje, by każdy z pasażerów znał obowiązujące zalecenia i nie miał potrzeby udawania się do punktów informacyjnych

6.       Poruszanie się po terenie lotnisk możliwe tylko w maseczkach zakrywających nos i usta (lotnisko w Tiranie zaleca także rękawiczki ochronne)

7.       Każdy pasażer powinien mieć zmierzoną temperaturę przy wchodzeniu do terminala

8.       Konieczne jest zachowywanie dystansu społecznego na terenie lotnisk (minimum 1,5 m)

9.       Na lotniskach muszą być ogólnodostępne płyny do dezynfekcji rąk

10.   Zaleca się popularyzowanie odprawy on-line i jeśli to możliwe, tworzenie stanowisk do automatycznego nadania bagażu oraz popularyzowanie możliwości nadawania bagażu do luku cargo

11.   Po wylądowaniu, na lotnisku docelowym, ponownie może odbyć się procedura mierzenia temperatury (zwłaszcza kiedy lot odbywa się poza UE)

12.   Kiedy temperatura jest podwyższona i na lotnisku docelowym stwierdzona jest możliwość, że któryś pasażer jest zarażony koronawirusem, będzie on traktowany zgodzie z zaleceniami miejscowej służby zdrowia pod kątem testowania, transportu i ewentualnej kwarantanny

13.   Przy odbieraniu bagażu zalecany jest dystans społeczny, po odebraniu bagażu należy niezwłocznie opuścić teren lotniska.

W łazienkach na lotniskach zawieszone są instrukcje odpowiedniego mycia rąk. Lotniska przygotowują także specjalne pokoje izolacyjne dla osób podejrzanych o zakażenie COVID-19. Dodatkowo lotnisko w Tiranie przy wejściu zamontowało tunel dezynfekujący.

Jak wygląda profilaktyka koronawirusa w Katowice Airport?

Katowice Airport zapobiega rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa poprzez ścisłe stosowanie się do zaleceń Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, Urzędu Lotnictwa Cywilnego  oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zarządzający lotniskiem na bieżąco współpracuje ze służbami państwowymi, przewoźnikami lotniczymi, agentami handlingowymi oraz pozostałymi lotniskami w Polsce.

Jak przygotować się do podróży przed przyjazdem na lotnisko?

Zgodnie z nowym reżimem sanitarnym, każdy pasażer przed przybyciem na lotnisko ma obowiązek wypełnić kwestionariusz ogólnej deklaracji zdrowia zgodnie z instrukcjami linii lotniczej organizującej połączenie. Jeśli istnieje taka możliwość, zaleca się pasażerom samodzielną odprawę oraz posiadanie karty pokładowej w wersji elektronicznej (np. na telefonie). Zachęcamy jednocześnie do sumiennego zapoznania i dostosowania się do wytycznych wynikających z niniejszego FAQ.

Czym jest kwestionariusz ogólnej deklaracji zdrowia?

Kwestionariusz ogólnej deklaracji zdrowia jest dokumentem, który służy do oceny stanu zdrowia pasażera przed samym wejściem na terminal. Pozwala na oszacowanie, czy stan zdrowia pasażera uległ pogorszeniu od momentu jego wypełnienia. Kwestionariusz ogólnej deklaracji zdrowia trzeba uzupełnić zgodnie z instrukcją przewoźnika obsługującego połączenie.

Czy można wejść na teren lotniska bez maseczki ochronnej?

Noszenie maseczki ochronnej/przyłbicy jest obowiązkowe od momentu wejścia na teren lotniska do czasu jego opuszczenia. Zaleca się również noszenie jednorazowych rękawiczek ochronnych. Obowiązek noszenia maseczki ochronnej nie obowiązuje w następujących przypadkach:

1. Pasażer nie skończył 4 roku życia.

2. Pasażer ma problem z oddychaniem.

3. Pasażer nie może założyć lub zdjąć maseczki z powodów zdrowotnych.

Czy na terenie lotniska można dostać maseczkę lub/i rękawice ochronne?

Na terenie terminali znajdują się specjalne automaty, w których można zakupić zarówno maseczkę ochronną, jak i jednorazowe rękawiczki i płyn do dezynfekcji.

Czy można zdjąć maseczkę podczas lotu?

Nie. Zgodnie z nowym reżimem sanitarnym, noszenie maseczki ochronnej w trakcie lotu jest obowiązkowe.

Czy należy zachować dystans od innych osób na lotnisku?

Wewnątrz terminali pasażerskich i w autobusach płytowych pasażerowie mają obowiązek zachowania dystansu fizycznego wynoszącego 1,5 metra od innych osób.

Czy osoby, które nie podróżują mogą przebywać na lotnisku?

Osoby, które nie podróżują (tj. nie mają wykupionego biletu na lot) nie mogą przebywać na terenie terminali. Wyjątek stanowią osoby, które towarzyszą pasażerom wymagającym specjalnej opieki. Wszystkie osoby, które próbują wejść do terminali, są weryfikowane przez personel lotniska.

Czy można odebrać osoby podróżujące z lotniska?

W terminalach pasażerskich mogą przebywać tylko pasażerowie, pracownicy lotniska oraz członkowie załóg linii lotniczych. Osoby odprowadzające/oczekujące na przylot nie będą mogły wchodzić do wnętrza obiektów. Wyjątek stanowią osoby, które towarzyszą pasażerom wymagającym specjalnej opieki.


Czy w Katowice Airport przeprowadzany jest pomiar temperatury przez pracowników?

Tak. Przed wejściem do terminali wszystkim pasażerom będzie mierzona temperatura ciała. Do mierzenia temperatury wykorzystywany jest system termowizyjny.

Co się stanie jeśli temperatura będzie podwyższona?

W przypadku wystąpienia objawów COVID-19 (temperatura ciała przekraczająca 38°C, uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu lub inne objawy grypopodobne), taka osoba zostanie skierowana do kabiny oceny zdrowia pasażerów, gdzie następnie zostanie poddana dwukrotnemu pomiarowi temperatury z przerwą 15 minutową. Jeśli objawy nie będą ustępować, personel odmówi takiemu pasażerowi wejścia na teren lotniska i przekaże go zakładowi opieki zdrowotnej.

Czym jest kabina oceny zdrowia pasażerów?

Kabina oceny zdrowia pasażerów jest specjalnym pomieszczeniem, na terenie którego przeprowadza się powtórne badanie temperatury w razie wystąpienia u podróżnego temperatury przekraczającej 38°C. Pomieszczenie to umożliwia również bezpieczną izolację osób z podejrzeniem COVID-19 w czasie oczekiwania na transport do zakładu opieki zdrowotnej.

Gdzie znajduje się płyn do dezynfekcji na lotnisku?

Liczne stanowiska z płynem do dezynfekcji są zlokalizowane w dobrze widocznych miejscach na terenie wszystkich terminali.

Jak często lotnisko jest odkażane?

Katowice Airport dba o zdrowie i bezpieczeństwo pasażerów i stara się czyścić/odkażać tereny terminali na bieżąco.

Czy samoloty są dezynfekowane po każdym locie?

Tak. Zgodnie z nowym reżimem sanitarnym, wszystkie samoloty są dezynfekowane i czyszczone po zakończeniu kolejnych lotów.

Co zrobić jeśli potrzebna jest pomoc medyczna?

Na parterze Terminalu pasażerskiego A znajduje się ambulatorium. Jest ono czynne 24/7. W razie jakichkolwiek problemów prosimy niezwłocznie poinformować o tym personel lotniska.

Jeśli pasażer znajdował się niedawno w pobliżu osoby chorej lub potencjalnie chorej, co zrobić?

Jeśli jest to możliwe, prosimy o poinformowaniu służb Katowice Airport o takim przypadku.

Jak zadbać o własne zdrowie?

O własne zdrowie oraz bezpieczeństwo można zadbać poprzez regularne dezynfekowanie rąk (stanowiska do dezynfekcji są dostępne na terenie każdego terminalu), ograniczenie bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, noszenie maseczki ochronnej oraz stosowanie się do zaleceń wynikających z niniejszego FAQ.

Dlaczego poidełka i palarnie są nieczynne?

Zgodnie z nowym reżimem sanitarnym, wszystkie miejsca do wspólnego użytku, które nie mają kluczowego znaczenia dla funkcjonowania lotniska, pozostaną nieczynne.

Czy jest karta lokalizacyjna pasażera, która rozdawana jest w czasie lotu i co z nią zrobić?

Celem prewencji rozprzestrzeniania się pandemii, podanie informacji kontaktowych na karcie lokalizacyjnej pasażera pozwoli na kontakt w przypadku wykrycia koronawirusa wsród pasażerów tego samego lotu. Po zakończeniu lotu wypełniony dokument zostanie zabrany przez personel pokładowy, który przekaże go służbom lotniskowym, po czym zostanie wysłany do najbliższej stacji sanitarno – epidemiologicznej. Pasażer, który nie przekaże/nie uzupełni karty lokalizacyjnej na pokładzie statku powietrznego, może to również wykonać przy dedykowanym stanowisku w terminalu przylotowym (terminal C).

Co zrobić po odebraniu bagażu?

W przypadku zakończenia podróży i odebrania bagażu, zalecane jest jak najszybsze opuszczenie terenu lotniska.

Czy kursują autobusy do Katowice Airport?

By zapobiec rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa, linie lotniskowe AP1, AP2, AP3, AP4 zostały zawieszone.

 

Od poniedziałku, 1 czerwca br. planowane jest stopniowe wznawianie ruchu lotniczego na Lotnisku Chopina. Działania służb lotniskowych i ochrony będą zależne od rozwoju sytuacji epidemicznej na terenie RP, wytycznych GIS oraz danych operacyjnych dotyczących prognozowanego ruchu lotniczego na Lotnisku Chopina w Warszawie.
 
Udostępnianie poszczególnych stref lotniska będzie następowało stopniowo, w zależności od realnego ruchu pasażerskiego, pozyskiwanych danych operacyjnych dotyczących prognozowanego ruchu lotniczego, z uwzględnianiem bieżącej sytuacji epidemiologicznej na świecie i na terenie RP.
 

Nowe zasady poruszania się po terminalu

Odloty - wejście


Do odwołania zostaje zawieszona możliwość wejścia na teren terminala osób witających bądź żegnających podróżnych.

Dostęp do Terminala A zostaje ograniczony do pasażerów posiadających ważny bilet lotniczy na lot w dniu wejścia do Terminala A, osób chcących dokonać w kasie przewoźnika lotniczego m.in. zakupu biletu lotniczego, złożenia reklamacji, przełożenia rezerwacji, osób asystujących pasażerom PRM lub UM, a niebędących pasażerami, osób udających się do biur (m.in. UCS, PSG, przewoźników lotniczych, podmiotów prowadzących działalność na terenie terminala).

Pasażerowie wchodzą wyznaczonymi wejściami w strefie CDE i dwoma wejściami w strefie AB. Dla pracowników lotniska wyznaczone jest jedno wejście i wyjście na poziomie 100 (przyloty) AB.

Aby wejść na teren terminalu pasażer zobowiązany jest okazać:
1.    bilet lotniczy;
2.    kartę boardingową (również w formie elektronicznej);
3.    inny dokument potwierdzający, że jest uprawniony do odbycia podróży lotniczej.

Przed wejściem do terminalu zostanie przeprowadzona kontrola dostępu, która potwierdzi cel w jakim dana osoba wchodzi do budynku, jak również każdej osobie zostanie zmierzona temperatura – dotyczy to zarówno pasażerów, jak i pracowników.

Przewoźnicy lotniczy powinni informować pasażerów, że osoby z objawami zarażenia koronawirusem (np. podwyższona temperatura ciała – 38 st. C i powyżej), które zostaną zidentyfikowane przez służby lotniskowe, mogą zostać niedopuszczone do odbycia podróży. Według zaleceń EASA, przewoźnicy lotniczy powinni prosić pasażerów z objawami choroby o nieprzybywanie na lotnisko.

W przypadku grup pasażerów lub rodzin, które nie mają obowiązku stosowania się do zasady utrzymania dystansu społecznego, w przypadku stwierdzenia u jednej z osób z tych grup podwyższonej temperatury ciała (temp. 38 st. C i powyżej) – cała grupa podlega skierowaniu do weryfikacji medycznej.

Każda z osób, przez cały czas przebywania w terminalu, ma bezwzględny obowiązek noszenia masek ochronnych (lub innych akcesoriów zasłaniających usta i nos) oraz dezynfekcji rąk po zakończeniu każdego z procesów odprawy. Dozowniki z płynem zostały rozmieszczone w widocznych miejscach na terenie całego terminala.

Wszyscy użytkownicy Lotniska Chopina mają obowiązek reagować na brak stosowania środków ochrony indywidualnej przez osoby przebywające na terenie Lotniska. Osobie, która nie będzie stosowała się do wyżej wymienionego obowiązku zasłaniania twarzy lub noszenia maseczki należy zwrócić uwagę. W przypadku niestosowania się do wymogu właściwego noszenia maseczki ochronnej lub zasłaniania twarzy (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi EASA) osoby takie mogą zostać wyprowadzone z terenu Lotniska przez służby ochrony lub służby państwowe.

Osoby znajdujące się w terminalu będą mogły swobodnie poruszać się między poziomami budynku (odloty, przyloty).

Łącznik ze stacji kolejowej do terminalu będzie wyłączony z użytku.
 

Odloty – odprawa


Do odprawy pasażerów będzie przydzielany co drugi check-in. Stanowiska będą wyposażone w specjalne osłony ograniczające bezpośredni kontakt personelu z pasażerami. Przed stanowiskami zostały odpowiednio przygotowane systemy kolejkowania lub olinowania zapewniające utrzymanie separacji. Liczba check-in uzależniona jest od planowanej liczby pasażerów.

Stanowiska odpraw będą przydzielane we wszystkich strefach terminalu w celu zapewnienia maksymalnej separacji.

Do odprawy bagaży przydzielane będą zrzutnie bagażowe przy zachowaniu separacji jednej zrzutni pomiędzy rejsami odprawianymi w danym czasie.

Na moment wznowienia obsługi ruchu pasażerskiego nie jest rekomendowane, aby pasażerowie przyjeżdżali znacznie wcześniej na teren Lotniska Chopina w Warszawie, niż przed 15 marca 2020 r., przy czym  powinni postępować zgodnie z informacjami otrzymanymi od przewoźnika.


Kontrola bezpieczeństwa


Usprawniono także system kolejkowania przed stanowiskami kontroli bezpieczeństwa. Został on zoptymalizowany z uwzględnieniem wymaganego dystansu społecznego, by zapewnić odpowiednią separację 1,5 metra pomiędzy oczekującymi pasażerami.

Podczas kontroli bezpieczeństwa jest również utrzymany nakaz zasłaniania nosa i ust.

W przypadku kontroli bezpieczeństwa pracownicy ACS będą odpowiedzialni za zapewnienie odpowiedniego kolejkowania z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarno – epidemiologicznych.

Kontrola bezpieczeństwa dla pracowników przewidziana jest na przejściach służbowych, na poziomie odlotów – strefa AB i strefa E.


Odloty - strefa tranzytowa (po kontroli bezpieczeństwa)


System kolejkowania z oznaczeniami poziomymi i pionowymi został wprowadzony także w zastrzeżonej strefie terminala (Schengen i Non Schengen). W całym terminalu znajdziemy również siedziska ze specjalnymi oznaczeniami zapewniającymi wymagany dystans pomiędzy pasażerami oczekującymi na lot.

Do odprawy pasażerów będą przydzielane co drugie gate’y. Procedury boardingu oraz deboardingu również będą odbywały się z zapewnieniem dystansu społecznego.

Wydłużony zostanie planowany czas otwarcia gate do 60 min. dla rejsów obsługiwanych przez samoloty wąskokadłubowe i do 90 min. dla szerokokadłubowych. Odprawy jednego rejsu będą prowadzone w jednym łączniku pasażerskim (możliwe do wykorzystania dwa gate’y), brak możliwości równoległego boardingu i deboardingu w jednym łączniku.

Do kontroli dokumentów zarówno na odlotach, jak i przylotach będzie wykorzystywana co druga z kabin kontroli PSG.


Przyloty


Pasażerowie z rejsów krajowych dowożeni na przylot do gate 33 lub w przypadku stanowiska kontaktowego (oprócz 1-3 i 15) wchodzą łącznikiem na poziom 300 terminalu.

Pasażerowie z kierunków Schengen dowożeni autobusem do wejścia Non Schengen na poziomie 100 terminala i przechodzą przez kontrolę dokumentów.

Pasażerowie z kierunków Non Schengen wchodzą do terminala łącznikiem na poziom 300 i przechodzą przez kontrolę dokumentów.

Koordynacja PPL zadba o prawidłową separację pasażerów w przypadku kumulacji przylotów w jednym czasie.

W hali odbioru bagażu odpowiednie oznakowanie ma zapewnić separację pasażerów przy taśmociągach bagażowych. Przydziały rejsów do taśmociągów realizowane będą w sposób maksymalizujący separacje pomiędzy dwoma rejsami odprawianymi w tym samym czasie.

Za pośrednictwem rozgłośni pasażerowie będą proszeni o jak najszybsze opuszczenie budynku terminalu przez wskazane i oznaczone drzwi.


Dezynfekcja


Dezynfekcja wszystkich ciągów komunikacyjnych (powierzchnie dotykowe) będzie wykonywana rutynowo przynajmniej 2 razy w ciągu doby za pomocą standardowo stosowanych środków czyszczących.

Dezynfekcja stanowisk odprawy check-in oraz gate będzie realizowana po każdym rejsie oraz każdorazowo w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem u danego pasażera lub pracownika.

Częstotliwość dezynfekcji wózków bagażowych oraz kuwet na bagaże i rzeczy osobiste, wykorzystywanych podczas przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa będzie uzależniona od wielkości ruchu osobowego na danym stanowisku kontroli bezpieczeństwa.

Wytyczne opracowane na podstawie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz

ORGANIZATOR:
1. Wypoczynek może być organizowany tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających warunki bezpieczeństwa (m.in. opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej).
2. Obiekty, w których jest organizowany wypoczynek dzieci i młodzieży, powinny być przeznaczone tylko dla wypoczynku dzieci i młodzieży lub zawierać strefę do tego wyodrębnioną, zapewniającą ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami tego wypoczynku.
3. Organizator zapewnia odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że w jednym pokoju lub namiocie są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wypoczynku, przy czym liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób przy zachowaniu 4 m w. powierzchni noclegowej na 1 osobę.
4. Organizator musi dysponować infrastrukturą obiektu/obozowiska umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej.
5. Liczba uczestników przebywających w obiekcie w zależności od standardu obiektu musi być dostosowana i zapewniająca dystans społeczny podczas pobytu, w tym podczas prowadzenia zajęć.
6. Zakwaterowanie uczestników w obiekcie powinno odbywać się na zasadzie wymiany turnusu, eliminując do minimum kontakt uczestników pomiędzy zmieniającymi się turnusami.
7. Organizator wypoczynku zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników wypoczynku.
8. Należy zaopatrzyć osoby zatrudnione podczas wypoczynku w indywidualne środki ochrony osobistej, a także uczestników, jeżeli rodzice tego nie zapewnili. Organizator wypoczynku, na wypadek wystąpienia okoliczności zaostrzenia ryzyka, ma na wyposażeniu również dodatkowe środki w postaci nieprzemakalnych fartuchów z długim rękawem, przyłbic.
9. Należy zapewnić stałą obecność lub możliwość natychmiastowej interwencji pielęgniarki lub ratownika medycznego lub lekarza.
10. Należy przygotować regulamin uczestnictwa, który zawiera zasady bezpieczeństwa uwzględniające stan zagrożenia epidemicznego.
11. Należy zaplanować bezpieczny sposób zakwaterowania uczestników wypoczynku według podziału przygotowanego przez organizatora i kierownika wypoczynku na grupy wychowawcze, bez gromadzenia się w jednym miejscu.
12. Przed rozpoczęciem wypoczynku należy zorganizować szkolenie kadry wypoczynku z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID19. Jeżeli jest to możliwe, szkolenie mogą prowadzić specjaliści ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas szkolenia należy przestrzec przed dotykaniem dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, zwrócić uwagę na unikanie komunikacji miejskiej w celu przemieszczenia się w czasie wypoczynku, dbanie o odporność, kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie).
13. Należy upewnić się, że pracownicy i uczestnicy wypoczynku mają zapewniony dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
14. Należy wymagać od kadry oraz uczestników wypoczynku regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji (ograniczyć stosowanie środków do dezynfekcji w przypadku dzieci do 6. życia).
15. Należy umieścić w widocznym miejscu dozowniki z płynem odkażającym przy wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych.
16. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników.
17. Jeżeli kierownik wypoczynku otrzyma zalecenie od inspektora sanitarnego, należy wyznaczyć osobę do pomiaru temperatury uczestnikom oraz kadrze wypoczynku. Pomiaru temperatury dokonuje się za zgodą wychowawcy, innej osoby zatrudnionej podczas wypoczynku, rodzica/opiekuna prawnego, pełnoletniego uczestnika wypoczynku (honorowane może być oświadczenie otrzymane od rodzica przed rozpoczęciem wypoczynku).
18. Organizator zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia uczestnikom i ich rodzicom/prawnym opiekunom szczegółowego regulaminu pobytu z zasadami higieny podczas wypoczynku.
19. Organizator zapewnia przeszkolenie kadry wypoczynku w zakresie obowiązujących procedur.
20. Zaleca się, aby grupa uczestników wypoczynku liczyła do 12 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia) i do 14 osób (dzieci powyżej 10. roku życia). W przypadku kontynuowania pracy śródrocznej grupy uczestników z danej drużyny, świetlicy dopuszcza się inną liczebność.
21. Organizator zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do użytkowania na terenie obiektu. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. Organizator zapewnienia sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości i stale monitoruje prace porządkowe na terenie miejsca wypoczynku.
22. Należy ograniczyć odwiedziny uczestników przez osoby z zewnątrz (rodziców, dziadków).
23. Organizator zapewnia stałą obecność pielęgniarki lub możliwość natychmiastowej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym lub lekarzem.
24. Dostęp do termometru bezdotykowego oraz regularny pomiar temperatury uczestnikom wypoczynku i kadrze wypoczynku.
25. Pomieszczenie umożliwiające natychmiastowe odizolowanie uczestnika lub kadry wypoczynku, u której wystąpiły objawy choroby.
26. Zapewnienie szybkiego kontaktu z lekarzem w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych, który zdecyduje o możliwości pozostania dziecka w miejscu wypoczynku lub konieczności niezwłocznego odebrania go przez rodziców lub prawnych opiekunów.
27. Program wypoczynku (np. kolonii, obozu) powinien być realizowany w miejscu wypoczynku lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.
28. Wyłączone z programu lub ograniczone do minimum powinny być wyjścia do miejsc publicznych, w tym zwiedzanie obiektów publicznych.
29. Przybory sportowe i programowe należy dokładnie czyścić i dezynfekować.
30. Organizacja zajęć musi uniemożliwiać bezpośrednie kontaktowanie się grup.
31. Przebywanie na plażach i kąpieliskach ogólnie dostępnych powinno być zapewnione w sposób ograniczający bezpośredni kontakt z osobami trzecimi, np. przez wyznaczenie przestrzeni dla grupy.
32. Kadra i uczestnicy muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem.
33. Organizator zobowiązany jest przygotować i zapoznać kadrę wypoczynku z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
34. Organizator zobowiązany jest zakwaterować kadrę w obiektach lub namiotach spełniających warunki bezpieczeństwa (opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej).
35. Umieścić w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
36. Przygotować ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami uczestników wypoczynku.
37. Należy ustalić szybkie sposoby komunikacji kierownika wypoczynku z rodzicem i organizatorem wypoczynku, np. w przypadku sytuacji podejrzenia zakażenia lub wystąpienia jakichkolwiek komplikacji podczas pobytu na wypoczynku.
38. Należy zabezpieczyć możliwość szybkiego uzupełniania kadry z kwalifikacjami w przypadku absencji z powodu choroby lub konieczności poddania się kwarantannie.
HOTEL:
1.    Wypoczynek może być organizowany tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających warunki bezpieczeństwa (m.in. opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej).
2.    Liczba uczestników przebywających w obiekcie w zależności od standardu obiektu musi być dostosowana i zapewniająca dystans społeczny podczas pobytu, w tym podczas prowadzenia zajęć.
3.    liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób przy zachowaniu 4 m w. powierzchni noclegowej na 1 osobę.
4.    Pomiędzy turnusami obiekt powinien być poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników.
5.    Organizacja stołówki/punktu zbiorowego żywienia powinna zapewniać zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami. Jeżeli jest to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy jednej grupy wychowawczej i stosować wytyczne dla gastronomii.
6.    Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków. Po każdej grupie należy dezynfekować blaty stołów i poręcze krzeseł.
7.    Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60° C lub je wyparzać.
8.    Stosować bezpieczny sposób przechowywania produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny żywienia.
9.    W kuchni, w miarę możliwości, należy zwiększyć odległość stanowisk pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
10.    Do pracy w kuchni i stołówce mogą być dopuszczone tylko osoby zdrowe, które nie miały kontaktu z osobami podejrzanymi o zakażenie oraz nie mają infekcji.
11.    W przypadku korzystania z cateringu należy wymagać jednorazowych pojemników i sztućców.
12.    Personel kuchni i obsługi technicznej nie powinien kontaktować się z uczestnikami i kadrą wypoczynku poza niezbędnymi czynnościami.
13.    Należy ograniczyć w obiekcie/obozowisku przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: m.in. osłony ust i nosa, stosowanie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk, dopuszczanie tylko osób zdrowych).
14.    Infrastruktura obiektu i sprzęt sportowy, pływający powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących.
15.    Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m kw. na 1 osobę.
16.    Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.
17.    Sale do prowadzenia zajęć muszą być regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane.
18.    Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
19.    Wszystkie osoby zapewniające realizacje programu wypoczynku (w tym wychowawcy, instruktorzy, kadra kierownicza, kierowcy, obsługa obiektu) muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej, a w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem turnusu nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

TRANSPORT

1.    Dojazd na miejsce wypoczynku (kolonie, obóz) powinien odbywać się w formie dojazdu własnego lub transportem zorganizowanym (także transportem publicznym) zgodnie z obowiązującymi przepisami, w których mowa o ograniczeniach.
2.    Postój w trakcie transportu powinien być zapewniony w miejscach gwarantujących ograniczony do minimum kontakt z osobami trzecimi.
3.    Zbiórka przed wyjazdem powinna być zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń dla zachowania dystansu społecznego. Rodzice odprowadzający dzieci nie powinni wchodzić do autokaru.

 

Samochodem za granicę - na Bałkany!

Wybierając się w krótką wakacyjną podróż samochodem należy pamiętać o zabraniu ze sobą polskiego prawa jazdy, które jest respektowane we wszystkich europejskich krajach. Na dłuższy okres wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy. Dodatkowo prawie we wszystkich krajach wymagane jest posiadanie ubezpieczenia OC (tzw. zielona karta). Ważne jest też, by pamiętać nie tylko o dowodzie rejestracyjnym, ale także o dokumencie potwierdzającym aktualny przegląd techniczny samochodu. Jeżeli jedziemy w podróż pożyczonym samochodem, musimy zabrać ze sobą upoważnienie w języku angielskim, oraz kraju, do którego się wybieramy. Takie pismo musi być potwierdzone notarialnie. Pamiętajmy także, iż większości granic nie można przekroczyć samochodem wynajętym z wypożyczalni. Oczywiście wszędzie wymagane jest standardowe przestrzeganie przepisów jazdy, takie jak ograniczenie prędkości (do wymaganej na trasie), jazda w pasach bezpieczeństwa (zarówno na siedzeniach przednich, jak i tylnych), a samochód powinien być wyposażony w trójkąt ostrzegawczy oraz apteczkę.

Podróż samochodem po Bałkanach może być równie przyjemna co zaskakująca - i to często pozytywnie. Jeżeli chodzi o stan dróg - przez większość bałkańskich krajów przebiegają dobre autostrady (często płatne). Szukając niesamowitych pejzaży warto skusić się na jakąś mniejszą drogę, choć na tych całkiem małych należy bardzo uważać - górzyste tereny są nieprzewidywalne. W wielu krajach panuje lekkie podejście do ruchu drogowego, należy więc być wyjątkowo ostrożnym i uważać m.in. na rowerzystów czy pieszych, szczególnie w większych miastach. Na Bałkanach należy uważać na małe stacje benzynowe - te często mają paliwo kiepskiej jakości. Równie ciężkie może okazać się znalezienie autoryzowanego serwisu samochodowego.

Bałkany to region obfitujący w słynne trasy motocyklowe. Poruszają się nimi również cykliści, ale także dla kierujących samochodami osobowymi jest to wyśmienita propozycja. Górskie ukształtowanie terenu zapewnia piękne widoki, a obcowanie z naturą sprawia, że podróż staje się wyjątkowo przyjemna. Dodatkowo warto sprawdzić, co znajduje się po drodze do naszej destynacji. Może okazać się, że mamy na trasie kilka miast wartych zobaczenia. - mówi Maciej Sokalski ze śląskiego biura podróży Rego - Bis, wieloletni rezydent na kierunku Albania i doświadczony kierowca.

Paszport czy dowód osobisty w Europie (w Unii Europejskiej i poza nią)
 
 

Od kiedy Polska przystąpiła do strefy Schengen (tzw. strefy otwartych granic) podróżowanie stało się znacznie łatwiejsze. Kontrole na granicy nie są już tak uciążliwe i nie trzeba czekać w długich kolejkach. Dowód osobisty uznawany jest na równi z paszportem - co również jest dużym ułatwieniem. Przy wjeździe do większości krajów nasz dokument powinien być ważny co najmniej 3 miesiące od planowanej daty powrotu.

Podróżowanie z dziećmi jest nieco bardziej skomplikowane. Dziecko powinno posiadać swój własny dowód osobisty lub paszport.
Kiedy wysyłamy naszą pociechę na przykład z dziadkami, pamiętajmy, by dziecko zabrało ze sobą pisemną zgodę obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Co ważne, pismo to powinno być potwierdzone notarialnie. Taka zgoda potrzebna jest dodatkowo, oczywiście oprócz dowodu osobistego lub paszportu naszej pociechy. Kiedy więc wysyłamy dziecko na wakacje z dziadkami, wręczmy mu oraz opiekunom taki dokument. Jest to niezbędne do przekroczenia granicy i może być przydatne w nieprzewidzianej sytuacji.

Podczas podróżowania ważne też jest sprawdzenie przez jakie kraje zamierzamy przejeżdżać, by dotrzeć na miejsce wakacji. Może okazać się, że nie wszędzie respektowane są dowody osobiste, a paszport to konieczność. Na dzień dzisiejszy w Europie dowód osobisty jest traktowany na równi z paszportem w przypadku krótkich wczasów.

Jak "wytrzymać" w autokarze?
 
 

Powszechnie wiadomo, że długie siedzenie bez większych przerw bywa strasznie uciążliwe. Podróż z Polski do Albanii może trwać nawet 30 godzin. Zaczynają boleć plecy, nogi, czasem nawet dopada nas choroba lokomocyjna. Dlatego do długiej podróży warto się odpowiednio przygotować. Oprócz oczywistych rzeczy, takich jak aktualne dokumenty czy telefon z ładowarką lub powerbankiem, warto wziąć kilka dodatkowych przedmiotów. Przede wszystkim ubranie, które musi być wygodne - nawet latem warto zabrać ze sobą ciepłą bluzę i skarpetki. Nie można też zapomnieć o jedzeniu na drogę - chociaż na trasie są przystanki, nic nie zastąpi ulubionej przekąski czy własnej kanapki.
 

Zawsze na dłuższą podróż zabieram ze sobą małą poduszkę i koc, by w nocy móc się komfortowo zdrzemnąć. Moją sprawdzoną metodą na odświeżenie w podróży są tzw. chusteczki nawilżające - mówi Maciej Sokalski, doświadczony pilot wycieczek i rezydent biura podróży Rego - Bis, które od lat ma w swojej ofercie podróże autokarem - Odpowiednie zaopatrzenie "na trasę" i przejazd komfortowym autokarem to bardzo dobry sposób na dotarcie do wymarzonego miejsca. Pamiętajmy, że ogromną zaletą takiej podróży jest niska cena, która rekompensuje czas spędzony w autokarze.


Jak przejść kontrolę na lotnisku - co zabrać, a czego nie zabierać

Pierwsze wakacyjne podróże przed nami! Podpowiemy, jak sprawnie przejść kontrolę na lotnisku. Przede wszystkim powinniśmy zacząć od odpowiedniego spakowania bagażu rejestrowanego i bagażu podręcznego. Do rejestrowanego nie pakujemy kruchych rzeczy (np. szkła) - to zawsze jest ryzyko. Nie powinniśmy też pakować wartościowych rzeczy - aparat fotograficzny, telefon, biżuterię, ładowarkę, a przede wszystkim cenne dokumenty. Do bagażu podręcznego pakujemy tylko te leki i w takiej ilości, jaka będzie nam potrzebna podczas całej podróży. Pamiętajmy też, że niektóre leki muszą być zgłoszone obsłudze, a ich posiadanie pisemnie potwierdzone przez lekarza. Na lotnisku obowiązują surowe zasady dotyczące bezpieczeństwa, w związku z czym w bagażu podręcznym nie mogą znaleźć się ostre narzędzia (takie jak noże, a nawet większe śrubokręty). I najważniejsze - bagaż musi być szczelnie zapakowany i mieścić się w wadze do 20 kg.

Każdy wie, że lotniskowa odprawa może być naprawdę stresująca. Dlatego też zawsze staramy się uprzedzić naszych Klientów, którzy podróżują samolotem, jak to wygląda. Ważne też jest, by wiedzieć, jak powinien być zapakowany bagaż i co może, a czego nie może zawierać. Nie można także zwlekać z dotarciem na lotnisko - najlepiej być przynajmniej 2 godziny przed planowanym odlotem.
 
W trakcie kontroli należy zachować powagę i poszanować obsługę lotniska. Kiedy już przejdziemy kontrolę osobistą, a nasz bagaż przesunie się przez taśmy i rentgen, możemy spokojnie czekać na samolot w wybranym wakacyjnym kierunku.

BB, HB, FB, AI... Można się pogubić w tych skrótach. Objaśnijmy więc te najważniejsze:

BB - to "bed and breakfast", czyli opcja tylko ze śniadaniami

HB - czyli "half board" - śniadania i obiadokolacje

FB - "full board" - pełne wyżywienie, na które składają się śniadania, obiady i kolacje

AI / ALL - uwielbiane przez wszystkich "all inclusive", czyli śniadania, obiady, kolacje oraz dodatkowo przekąski pomiędzy posiłkami, zazwyczaj też w pakiecie są napoje

OV – to nocleg bez wyżywienia, po angielsku “overnight”

 

Mamy więc dużo opcji do wyboru – na którą się zdecydować? Wszystko zależy od tego, w jaki sposób spędzamy wakacje, czy wolimy wygodny, leniwy wypoczynek czy aktywne zwiedzanie. Jeżeli chcemy po prostu odpocząć najlepszą opcją będzie program All Inclusive. Taki program też może się różnić w zależności od tego, co proponuje hotel i w jakim kraju jesteśmy – od wyżywienia a la carte o dowolnej porze, przez jedzenie podawane w formie bufetu, do wersji „light”, czyli np. posiłków z napojami serwowanych 3 razy dziennie. Często też trafnym wyborem podczas spokojnego wypoczynku jest program HB. Śniadania zazwyczaj są w formie bufetu, podobnie obiadokolacja, choć ta akurat może być serwowana. To dobra opcja, jeżeli chcemy spędzić czas głównie na plaży czy zwiedzając okolicę. Rano pyszne śniadanie, w ciągu dnia można wybrać się na wycieczkę lub kupić przekąski „na mieście”, a wieczorem zjeść sycący posiłek w hotelowej restauracji.

Wycieczka z samymi śniadaniami lub bez wyżywienia jest idealna dla osób, które lubią samodzielną organizację wakacji. Takie opcje są też często tańsze, a jedzenie można zorganizować we własnym zakresie – albo gotować samemu (w programie BB lub OV często oferowane są pokoje z aneksami kuchennymi) albo stołować się w lokalnych restauracjach, których w miejscowościach turystycznych jest bardzo dużo, a ceny w nich zazwyczaj nie są wygórowane.

Zależnie od tego, jak lubimy spędzać czas, można wybrać odpowiednią ofertę wakacyjną. Osobom lubiącym zorganizowane wakacje od początku do końca polecamy opcje z programem All Inclusive lub Full Board. Z kolei dla tych, którzy lubią mieć wybór ciekawszą opcją może okazać się wyjazd z programem HB, pobyt tylko ze śniadaniami lub bez wyżywienia. 

Zdrowie za granicą - ubezpieczenie

Zdrowie za granicą jest szczególnie ważne, kiedy nie mamy kontaktu z naszym lekarzem rodzinnym. Ale nie można się zbytnio martwić - dostęp do środków medycznych jest standardem we wszystkich krajach. Przed wyjazdem można zaopatrzyć się w kartę EKUZ z Narodowego Funduszu Zdrowia, obejmuje to jednak tylko podstawową, publiczną opiekę medyczną. W większości krajów, by skorzystać z usług medycyny publicznej, konieczne jest posiadanie paszportu - dowód osobisty może nie wystarczyć.

Jeżeli martwimy się o ewentualne wypadki, wybierzmy się na wakacje ze sprawdzonym biurem podróży. Touroperatorzy są zobowiązani do zadbania o bezpieczeństwo swoich klientów, dlatego więc ubezpieczenie jest w cenie wycieczki. Od lat współpracujemy z ubezpieczycielem AXA. Dzięki temu nasi klienci objęci są opieką medyczną w razie nieszczęśliwych wypadków. 
Wycieczka z renomowanym touroperatorem jest bardzo dobrą opcją. Ubezpieczenie w biurze podróży zdecydowanie wykracza poza standardowe usługi medycyny publicznej. To nie tylko ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, ale też od chorób przewlekłych. Wyjeżdżając więc na zorganizowaną wycieczkę można relaksować się spokojnie.

Bałkany to nie tylko wspaniały wypoczynek i kierunek na wymarzony urlop. To także genialna bałkańska kuchnia, pełna przypraw, zaskakujących smaków, świeżych warzyw i owoców oraz pysznych słodkości. Chociaż mogłoby się wydawać, że bałkańskie potrawy wszędzie są takie same, każdy kraj ma swoje charakterystyczne dania. I tak w Albanii skosztować można gjyveç i fërgesë, w Bułgarii - czorbę, w Chorwacji będzie to pašticada, Czarnogóra słynna jest z pljeskavicy, Grecja to przede wszystkim souvlaki i tzatziki, a Macedonia - tavče gravče. 
 
Wszędzie znajdziemy wariacje na temat mięsnej przekąski – kryje się pod nazwą qoftë, ćevapi, ćevapčići lub kebapcze. Kotleciki w zależności od kraju robione są z mięsa wołowego, wołowo-wieprzowego lub baraniego. Mięso podawane jest w bułce zazwyczaj z różnego rodzaju smarowidłami, najczęściej z ajwarem. Tradycyjny ajwar to pasta ze słodkiej papryki, bakłażana, pomidorów oraz czosnku. Daniem spotykanym prawie na całych Bałkanach, chociaż najbardziej kojarzonym z Grecją, jest musaka – zapiekanka z ziemniakami, mięsem mielonym, bakłażanem i dwoma sosami: pomidorowym oraz beszamelowym. Wszędzie też spotkać można mięsne lub warzywne gulasze, ale w zależności od regionu będą one inaczej smakowały.
 
W kuchni albańskiej wyróżnić można spec i mbushur, czyli faszerowaną paprykę oraz koran – danie z albańskiej odmiany pstrąga. Jedząc tak zwane uliczne przekąski, warto popijać je solonym jogurtem pitnym – dhalle – który dopełnia smaku albańskich potraw typu “street food”. 
 
Bułgarska kuchnia charakteryzuje się wspomnianą wcześniej czorbą, czyli gęstą, pikantną zupą na wywarze mięsnym lub warzywnym. Drugą popularna zupą jest tarator - chłodnik ze świeżych ogórków, jogurtu oraz czosnku. Warto także spróbować kozunak, drożdżowego ciasta z rodzynkami i migdałami. 
 
W Chorwacji daniem wartym spróbowania jest crni rižot - czarne risotto z mątwy. Także pršut - suszona i wędzona szynka - jest smakołykiem, którego warto skosztować. 
 
Czarnogórska pljeskavica to mielone mięso, uformowane w kształcie płaskiego, okrągłego kotleta. Przygotowywane jest na grillu, doprawione na ostro, podawane z dodatkami takimi jak frytki lub posypane serkiem owczym w chlebku pita. Warto również spróbować słynnego dodatku do dań, zwanego kačamak. Jest to potrawa z mąki lub kaszki kukrydzianej, podawana z gęstym jogurtem, czasem także ze skwarkami lub jajkiem czy serem feta. 
 
Grecka kuchnia obfituje w różnego rodzaju pasty, sosy, dipy, z których najbardziej znane są tzatziki. Równie dobrze znany wszystkim jest gyros, którego nie trzeba przedstawiać. W Grecji popularne są także dolmades czy spanakopita – pierwsze danie przypominać może nasze polskie gołąbki: przyprawiony ryż w liściach winogron, natomiast drugie danie to ciasto filo ze szpinakiem i fetą.
 
Kuchnia macedońska to przede wszystkim mięso oraz różne wyroby mączne podawane czesto jako dodatki. Burek, czyli pita z mięsnym lub serowym nadzieniem jest jedną z bardziej popularnych przekąsek obok pastrmajlija czyli placka z nadzieniem, podobny do pizzy.
 
W bałkańskich potrawach zauważyć można wiele wpływów kuchni śródziemnomorskiej – oregano, bazylia, oliwki i oliwa z oliwek, ryby i owoce morza pojawiają się dosyć często jako elementy bałkańskich dań. Oczywiście nie da się nie zauważyć wpływów kuchni otomańskiej, które pozostały głównie wśród słodyczy. Wszędzie dostaniemy pyszną chałwę, baklawę, tulumby i wariacje na jej temat, również popularne jest lokum – słodka galaretka w pudrowej posypce. 
 
Warto też przywieźć kilka regionalnych smakołyków jako pamiątkę z podróży. Oprócz wymienionych potraw, których koniecznie trzeba spróbować na Bałkanach, warto poszukać też lokalnych trunków – win czy mocniejszego alkoholu w niektórych regionach nazywanego raki, w innych rakija. 
 
Ciekawostka – w Polsce funkcjonują takie potrawy jak sałatka po grecku czy ryba po grecku, ale będąc w Grecji nie skosztujemy takich potraw. W sałatce wiejskiej, popularnej w Grecji nie ma w ogóle sałaty, za to jest świeża papryka krojona w plastry i porządny plaster sera feta. 

Kiedy po raz kolejny szukamy wyjazdów wakacyjnych lub obozów dla dzieci często spotykamy te same kierunki. Oczywiście klasycznie Grecja, Tunezja, Egipt, Hiszpania, czy Włochy. I od razu zwracamy uwagę na standard, cenę i bezpieczeństwo. W różnej kolejności. I właśnie z różnych powodów odrzucamy poszczególne możliwości. Wtedy przychodzi nam na myśl, że może warto zobaczyć coś nowego. Albania, Czarnogóra, Macedonia … To ostatnie, a gdzie to jest? Mapa... Bałkany... Jezioro Ochrydzkie, może w tym roku to tam spędzimy urlop?

Dlaczego wybrać się więc do tego kraju, a nie turystycznych klasyków, dostępnych w każdym wakacyjnym katalogu?

Dużym plusem są możliwości. Jako, że ruch turystyczny skupia się nad Jeziorem Ochrydzkim jest tam rozbudowana infrastruktura z restauracjami, barami i sklepikami. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że nie jest tłoczno. Oprócz typowo wakacyjnych atrakcji, mamy połączenie wody i gór: przebywanie nad jeziorem, ale też obcowanie z górskim krajobrazem- Park Narodowy Galicica daje szanse zobaczenia Ochrydy i jeziora z zupełnie innej perspektywy. I trzeba przyznać, że szczyty wznoszące się na ponad 2000 m n.p.m. mogą robić wrażenie! To co zwraca uwagę przyjezdnych to nie tylko widoki, ale także smaczna ochrydzka kuchnia. Macedończycy mają przepyszne jedzenie, które przez lata kształtowane było wpływami różnych kultur.

Muzyka i taniec to kolejne wielkie plusy temperamentnych mieszkańców regionu. Jeżeli będziemy mieli szczęście to trafimy na wieczór macedoński i wsłuchamy się w tamtejsze rytmy. Jest też możliwość zwiedzania korzystajac z wycieczek fakultatywnych: Ochryda, Św. Naum i stolica kraju – Skopje, nazywane miastem pomników, lub miastem kontrastów, znane przede wszystkim jako miejsce urodzenia Matki Teresy.

Przyroda, kultura, zabytki, kuchnia, bezpieczeństwo i stosunek ceny do jakości – czego chcieć więcej ?

Czemu Hiszpania jest tak popularna wśród młodzieży?

Niewątpliwie od dłuższego czasu możemy zaobserwować duży wzrostu zainteresowania i popularności Hiszpanii, jako celu wyjazdów wakacyjnych wśród polskiej młodzieży. Pierwszym pytaniem, które nasuwa się w związku z ta sytuacją to – dlaczego?

W czym Hiszpania jest lepsza od innych destynacji?

Pierwszą kwestią jest bardzo sprzyjający klimat, który przyczynia się do rozwoju turystyki w tym kraju. Południe Europy, półwysep Iberyjski, wybrzeże Morza Śródziemnego, temperatury przekraczające 30 stopni. Ponadto Hiszpania posiada długą linię brzegową i co ważne- głównie piaszczyste plaże. Kolejną kwestią jest wysoce rozbudowana infrastruktura turystyczna z całym zapleczem gastronomicznym i dobrą bazą hotelową, czyli oprócz wysokich, miejskich hoteli mamy tu do czynienia z licznymi barami, restauracjami, sklepami- a wszystko to jest na wyciągnięcie ręki.
A może nie tylko chodzi o plaże i leniwy wypoczynek?

Jako kraj europejski nasza młodzież odnajduje się w tamtejszej rzeczywistości – wyznaniowej, społecznej i etnicznej. Oczywiście nie można pominąć kwestii zabytków i muzeów, które pozwalają zaspokoić potrzebę odkrywania. Jako najlepszy przykład wskazać można Barcelonę. Miasto, największe w Katalonii, położone nad morzem Śródziemnym. Z jednej strony jedne z najlepsze plaż miejskich w Europie, z drugiej wysokie na ponad 500 m n.p.m. wzgórze Tibidabo. Masa atrakcji, klubów rozrywki, zabytków. Bo któż nie słyszał o bazylice Sagrada Familia, słynnej ulicy La Rambla, Parku Guell, czy wreszcie stadionie Camp Nou na którym gra słynna F.C. Barcelona!

Opierając się tylko na powyższych atutach (choć jest ich wiele więcej) można przypuszczać dlaczego Hiszpania jest tak chętnie wybierana przez młodzież i nie tylko. Przy tym co Hiszpania ma do zaoferowania- ocena pobytu w zdecydowanej większości będzie pozytywna. I dlaczego nie wrócić, przecież tyle jeszcze do odkrycia!

Stając przed dylematem wyboru miejsca spędzania obozu młodzieżowego kierujemy się różnymi kwestiami. Zastanawiamy się nad bezpieczeństwem, standardem hotelu, kadrą wychowawczą, jakością posiłków, czy też samą lokalizacją. Nie zawsze jest to prosta decyzja, szczególnie, że zwykle dzieci mają inne wymagania a rodzice inne. Biorąc pod uwagę możliwości na rynku, Bułgaria wydaje się być optymalnym miejscem do spędzania wakacji dla nastolatków.

Przede wszystkim jest to kraj o zbliżonej kulturze do naszej. Dzieci będą czuły się tam swobodnie, idąc ulicą na spacer, jadąc do aquaparku, czy plażując na wybrzeżu Morza Czarnego. Bułgaria należy do tych uchodzących za bezpieczne. Od wielu lat turyści otaczani są właściwą opieką. Bułgarskie obiekty skupione w kurortach tj. Słoneczny Brzeg, czy Złote Piaski są zadbane, odnawiane i spełniają wysokie standardy. Kadra, biorąca udział w obozach to sprawdzeni wychowawcy, pedagodzy, osoby mające kontakt z młodzieżą na co dzień. Zawsze życzliwie pomogą w rozwiązaniu każdej trudności. Kuchnia tego kraju trochę różni się od naszej, jest typowo bałkańska, niemniej powinna przypaść do gustu młodzieży przebywającej w tym rejonie.  

A jaka jest sama Bułgaria? Sam Słoneczny Brzeg w którym organizujemy nasze obozy młodzieżowe? 

Trzeba zwrócić uwagę na dobra infrastrukturę turystyczną, która powstała w tym miejscu. Bez problemu odnajdziemy sklepy, markety, czy restauracje. Liczne miejsca rozrywki pozwolą wybrać się do aquaparku, czy znaleźć dobrą dyskotekę. Morze i szeroka plaża są atrakcjami samymi w sobie. Jakość piaszczystych plaż ciągnących się kilometrami pozwala na swobody wypoczynek. Na wyciągnięcie ręki są również zabytki i pomniki natury.

Wybierając ten kraj możemy być pewni, że dziecko wróci zadowolone.

Oprócz standardowych zdjęć znad morza, pięknych zachodów słońca z wakacji warto przywieźć też wspomnienia z innych zachwycających miejsc. Aby pochwalić się znajomym najlepszymi fotkami dobrze jest wybrać się na wycieczki fakultatywne. Dzięki nim dotrzemy do najwspanialszych miejsc w każdym kraju.
Nasze destynacje pełne są atrakcji. To piękne miejscowości, które też są świetnymi bazami wypadowymi na wycieczki fakultatywne. Zdecydowanie jest co zwiedzać! Oto nasze rekomendacje:

Albania

 


Apollonia – dawna grecka kolonia, dzisiaj stanowisko archelogiczne z zachwycającymi pozostałościami antycznego miasta

Berat – miasto-muzeum, zwane też „miastem tysiąca okien”

Błękitne Oko – źródło o niezwykłym, lazurowym kolorze

Gjirokastra – również miasto-muzeum, słynące z ciekawej architektury i niezwykle stromych uliczek, dlatego też bywa nazywane „miastem tysiąca schodów”

Himara – miejscowość znajdująca się u podnóża przełęczy LLogara, z przepiękną plażą

Jezioro Koman – jezioro w górskim pejzażu

Kruja – miasto położone w górach, ze średniowiecznym zamkiem, Muzeum Skanderbega, Muzeum Etnograficznym oraz bazarem tureckim

Park Narodowy Theth – park obejmuje Góry Północnoalbańskie, zwane albańskimi Alpami

Pogradec – miasto położone nad Jeziorem Ochrydzkim

Przełęcz Llogara – od Wlory po Sarandę – historyczna przełęcz, którą Juliusz Cezar zmierzał w pogoni za Pompejuszem

Szkodra – miasto z wieloma zabytkami i pozostałościami m.in. średniowiecznej twierdzy

Tirana – stolica Albanii z ciekawą, współczesną architekturą

 

 

Bułgaria

 


Burgas – miasto sięgające starożytności; warto odwiedzić tam Muzeum Archeologii lub wybrać się na Festiwal Rzeźb z Piasku

Monaster Rila – jeden ze słynniejszych bułgarskich monasterów, datowany na X wiek n.e.

Płowdiw – zwane „miastem siedmiu gór”, z pozostałościami starożytnej architektury i pięknym Starym Miastem

Pomorie – antyczne miasto, w którym jest ogrom śladów kultur greckiej, rzymskiej, bizantyjskiej oraz ottomańskiej

Sozopol – jedno z najstarszych miast na wybrzeżu Morza Czarnego

Warna – warto odwiedzić tutaj Muzeum Archeologiczne oraz łaźnie rzymskie; miasto jest morską stolicą kraju, stacjonuje tutaj bułgarska marynarka wojenna

Veliko Tarnovo – miasto położone w górach, słynące ze średniowiecznych pomników

 

 

Chorwacja

 


Brač – górzysta wyspa ze wspaniałą plażą Zlatni Rag – „Złoty Przylądek”

Dubrownik – jedno ze słynniejszych chorwackich miast z pięknym Starym Miastem, którego najstarsze mury datowane są na XVI wiek

Jeziora Plitvickie – jeden z najstarszych parków narodowych w południowo-wschodniej Europie, z zapierającymi dech w piersiach widokami

Park Narodowy Krka – park z bajecznymi widokami i niesamowitymi wodospadami

Rijeka – to przede wszystkim piękna architektura z czasów romańskich, gotyckich, renesansowych i barokowych; znajduje się tutaj najważniejszy chorwacki port

Split – słynne chorwackie miasto, w którym oprócz zwiedzenia zabytkowej architektury, wypocząć można na jednej z pięknych plaż

Šibenik – zabytkowe miasteczko; szczególnie warto tam zobaczyć katedrę św. Jakuba

Trogir – urocze miasto portowe z renesansowymi zabytkami

Zadar – historyczne miasto ze wspaniałymi pozostałościami architektury rzymskiej i weneckiej


 

 


Czarnogóra

 


Bar – miasto z historyczną, kamienną zabudową

Budwa – Stare Miasto z cytadelą; Budwa to również całkiem rozrywkowe miasto z bogatym życiem nocnym

Cetynia – dawna stolica Czarnogóry; obowiązkowo zobaczyć trzeba Niebieski Pałac, Monaster Narodzenia Matki Bożej z muzeum wewnątrz, pałac króla Mikołaja

Jezioro Szkoderskie – jest domem dla wielu gatunków ptaków

Kanion Tara – drugi na świecie najgłębszy kanion

Kotor – słynne miasto z pięknie zachowaną renesansową, wenecką architekturą m.in. twierdzą św. Jana

Monaster Ostrog – monaster w niesamowitej lokalizacji, „wbudowany” jest w górskie zboczę

Park Narodowy Durmitor – malowniczo położony park, z kanionem rzeki Tara oraz miasteczkiem Žabljak

Velika Plaza – piękna, piaszczysta plaża w Ulcinju

Wyspa Mamula – na wyspie znajduje się zabytkowa twierdza

Wyspa św. Stefana – słynna wyspa, na której obecnie znajduje się kompleks hotelowy

Zatoka Kotorska (zwana też Boką Kotorską) z wysepkami Gospa od Škrpjela i św. Jerzego

 

 

Grecja – Korfu

 


Canal d’Amour – skalny kanion z wyjątkowo romantyczną atmosferą; warto zobaczyć szczególnie o zachodzie słońca

Kanoni – jedno z popularniejszych miejsc widokowych z piękną plażą

Kerkyra - starówka Korfu (kościół św. Spirydona)

Paleokastritsa – miejsce z sześcioma pięknymi zatoczkami; można podziwiać je również z pobliskiego wzgórza

Pantokratoras – najwyższy szczyt na Korfu (906 m n.p.m.)

Paxos i Antipaxos – dwie wysepki z wapiennymi skałami; woda przy nich jest niezwykle przejrzysta, co powoduje, że kąpiel w tej okolicy jest bardzo przyjemna

Plaża Mon Repos – jedna z piękniejszych korfijskich plaż

Przylądek Drastis – na przylądku znajduje się jedna z piękniejszych ścieżek spacerowych; roztacza się stąd cudowny widok na okolicę i morze

 

 

Hiszpania

 


Tossa de Mar – urocza miejscowość z imponującymi pozostałościami średniowiecznego zamku

Figueres – rodzinne miasto Salvadora Dalí; znajduje się tutaj również muzeum poświęcone jego pamięci

Barcelona – serce Katalonii; można tu znaleźć wiele architektonicznych dzieł Gaudiego, a także słynny kościół Sagrada Familia

Ogrody Św. Klotyldy – cudowne ogrody utrzymane w stylu angielskim

Girona – miasto założone przez Pompejusza, pełne świetnie zachowanych, średniowiecznych zabytków

 

 

Macedonia

 


Bitola – miasto niedaleko granicy z Grecją, pełne przykładów macedońskiej kultury i kuchni; warto zobaczyć tam Plac Magnolia, główny deptak wiodący do tureckiego bazaru

Galiczica – masyw górski z punktem widokowym na Jezioro Prespa oraz Jezioro Ochrydzkie

Kanion Matka – zapewnia niezwykłe przeżycia wśród cudownej natury; można tam zobaczyć wiele podwodnych jaskiń, w tym z jedną z najgłębszych na Bałkanach, a także trzy zabytkowe monastery

Monaster św. Nauma – kompleks klasztorny zlokalizowany na granicy z Albanią; dodatkową atrakcją są przechadzające się tam pawie

Ochryda – największe miasto przy Jeziorze Ochrydzkim z piękną starówką; zobaczyć tam trzeba twierdzę cara Samuela, cerkiew św. Zofii, cerkiew św. Jana Kaneo czy Starożytny Teatr

Park Narodowy Mavrovo – na jego terenie znajduje się Jezioro Mavrovo; warto zobaczyć tam kościół św. Mikołaja, monaster Jana Chrzciciela

Skopje – stolica Macedonii z dość kontrowersyjną zabudową – znajdują się tam zarówno piękne zabytki, jak i współczesna modernistyczna architektura, a przede wszystkim wyjątkowo dużo pomników, m.in. pomnik Filipa Macedońskiego

Często zastanawiamy się, gdzie i kiedy wymienić walutę. Najlepiej jest wymienić walutę na miejscu w Polsce. Można to zrobić w kantorze, ewentualnie w banku. Na popularności coraz bardziej zyskują kantory internetowe. Kurs w kantorze czy banku przeważnie jest bardziej korzystny niż w miejscowościach turystycznych, do których zmierzamy. Jednak niektóre waluty może być ciężko wymienić w Polsce jak np. albańskie leki. W takiej sytuacji najlepiej wymienić najpierw złotówki na euro, a dopiero w Albanii euro na leki. Wtedy, gdy nie wydamy całej gotówki na miejscu zostanie nam euro, które zawsze będzie można wykorzystać. 

Płatność kartą czy wypłata gotówki w zagranicznym bankomacie może okazać się wyjątkowo niekorzystna. Po pierwsze bank może mieć zupełnie inny przelicznik walutowy. A po drugie podczas takich operacji może być narzucana dodatkowa prowizja, nie tylko przez nasz bank, ale również ten zagraniczny, który pośredniczy w transakcji. Oczywiście płatność kartą jest bardzo wygodna, często też banki mają przygotowane specjalne oferty kont walutowych. Mimo tego warto pamiętać, że w bałkańskich krajach nadal najpopularniejszą formą płatności jest gotówka. 

Zdarza się też, że o wymianie pieniędzy przypomina nam się w ostatniej chwili. Co wtedy? Nie musimy się martwić, na miejscu naszej destynacji zawsze znajdziemy niejeden kantor. Ale może się okazać, że kantor nie przyjmuje złotówek. W takiej sytuacji warto mieć ze sobą popularniejszą walutę - euro lub dolary - gdyż łatwiej będzie ją wymienić. 

Jeżeli więc w najbliższym czasie wybieramy się na wypoczynek, nie zapominajmy o wymianie pieniędzy w kraju. Przygotujmy odpowiednią kwotę, przewidując nasze wydatki. Przypominamy – bałkańskie ceny są przybliżone do polskich, nie musimy się więc zbytnio martwić, że nasze wakacje będą bardzo drogie. 

Albania niestety ciągle postrzegana jest stereotypowo – jako dziki, słabo rozwinięty kraj, pełen komunistycznych reliktów i bunkrów. Nic bardziej mylnego! Albania to przede wszystkim kraj pełen historii i co zachwyci niejednego turystę  – pełen pięknych plaż. No i albańska kuchnia – wyjątkowo pyszna mieszanka kuchni bałkańskiej i śródziemnomorskiej. Ale najważniejsze – absolutnie Albania jest bezpiecznym krajem! Oczywiście trzeba uważać na swoje rzeczy osobiste, ale ostrożnym należy być zawsze i wszędzie... Co ważne – Albania nie znajduje się na liście krajów niebezpiecznych dla turystów według Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Albania przyciąga swoimi pięknymi krajobrazami i naturą, wśród której na prawdę można wypocząć, a albańskie plaże to pejzaże wprost z pocztówek. Od kiedy dostrzeżono w Albanii potencjał w turystyce, zaczęto dbać o czystość plaż, miast i o porządek w ogóle. Albania to spokojny kraj, ludzie oprócz swojej niezwykłej serdeczności są pracowici i porządni. Na coraz lepszy wizerunek Albanii pracują gospodarni Albańczycy, którzy są dumni ze swojego kraju i chcą reprezentować go jak najlepiej.

Duże miasta i turystyczne kurorty są wyjątkowo bezpieczne, nawet po zmroku. Albania to kraj, który zostaje dopiero odkrywany przez turystów – z roku na rok jest ich co raz więcej. Pojawiają się więc nowe atrakcje, kurorty nadmorskie stają się większe, a co za tym idzie – dobrze strzeżone. W Albanii ulice są czyste, ludzie elegancko ubrani, a restauracje serwują wyśmienite dania.

W Albanii zachwyci nie tylko wspaniała kultura czy malownicze plaże, ale także cały krajobraz – to mnóstwo klifów, górzyste tereny i doliny. To też wspaniała kuchnia, która jest połączeniem smaków bałkańskich i śródziemnomorskich.

Jedyne na co można uważać w Albanii to... język. Może wydawać się, że będzie łatwo się porozumieć - w końcu słowiańskie języki wydają się być podobne do bałkańskich, ale nic bardziej mylnego. Chociaż faktycznie mamy podobnie brzmiące słowa, mogą one mieć zupełnie inne znaczenie. Z angielskim u Albańczyków nie jest najlepiej, planując wypady na miasto warto zaopatrzyć się w mini-rozmówki polsko-albańskie lub słownik z prostymi zwrotami - zdecydowanie ułatwi to komunikację i unikniemy nieporozumień.

Albania to kraj, który ciągle się rozwija. Warto tu przyjechać ze względu na fantastyczne widoki, pełne historii krajobrazy czy wspaniałą bałkańską kulturę. Albania to cudowne plaże, na których można wypocząć, nadmorskie kurorty pełne atrakcji i miasta, w których można poczuć ducha starożytnych czasów. Jest bardzo przyjemnie, a albańska atmosfera pozwoli poczuć się tutaj jak we własnym domu.

Czarnogóra jest absolutnie atrakcyjnym miejscem wypoczynku wczasowiczów spragnionych niezapomnianych wrażeń. Montenegro zachwyca swoją naturą, potrafi też zaskoczyć niezwykłą architekturą - Czarnogóra ze względu na położenie szczyci się pięknie zachowanymi renesansowymi miasteczkami takimi jak np. Kotor. Czarnogórskie widoki zachwycają również filmowców i milionerów. Twórcy Jamesa Bonda postanowili umieścić akcję jednego z filmów serii właśnie tutaj, a miejscowość Tivat słynie z portu jachtowego, w którym cumuje m.in. Michael Douglas.

Jeżeli wielkie filmy i nazwiska nie robią na nas wrażenia, w Czarnogórze na pewno skusi nas wypoczywanie na jednej z pięknych plaż. Najpiękniejsze plaże odnajdziemy w Barze, Budvie (zwanej czarnogórskim Miami), Peraście (porównywanym do Wenecji), Sveti Stefan z kompleksem hotelowym czy Velikej Plazy w Ulcinju.

Podróżując w głąb lądu w Czarnogórze ujmą nas piękne widoki. I choć można powiedzieć, że całe Bałkany są piękne ze względu na swoją naturę – Czarnogóra jest naprawdę wyjątkowa. Wśród cudów natury wymienić można Jezioro Szkoderskie – jeden z największych zbiorników wodnych, przy którym odnaleźć można endemiczne gatunki. Również tutaj zobaczyć można przepiękny kanion rzeki Tara z miejscowością Žabljak, słynącą z wyjątkowo głośnego kumkania żab. To właśnie w Czarnogórze znajduje się jedyny fiord w tej części Europy – Boka Kotorska z pięknym miasteczkiem Kotor. Czarnogórskie miasteczka mogą zadziwić niejedną osobę – to przegląd różnych wpływów architektury, od miasteczek przypominających te z Europy Środkowej przez wenecką, renesansową zabudowę w nadmorskich kurortach. Na przykład miejscowość Bar pierwotnie nazywała się Antibari, gdyż znajduje się naprzeciwko włoskiego Bari. Równie ciekawą historię ma Ulcnij, który niegdyś był słynnym miastem… piratów!

Czarnogóra to przepiękny kraj i jeżeli już raz tam się pojedzie – chce się wracać cały czas. Przyciągają porywające widoki i magia zaklęta w pozostałościach dawnych miast. Czarnogóra, jak każdy bałkański kraj jest wyjątkowa i zdecydowanie powinna się znaleźć wśród wakacyjnych destynacji każdego turysty żądnego nowości.

Ekologia na wakacjach
 
Lato to czas beztroskiego wypoczynku. Większość z nas oczekuje pięknych, złocistych plaż i krystalicznie czystej wody. Jak mieć pewność, że plaża na którą trafimy będzie niemalże idealna? W naszym biurze podróży wyszukiwaliśmy ośrodków nad najpiękniejszymi plażami, by móc zaoferować naszym turystom piękne widoki. Jednak ładna plaża to nie wszystko, ważne jest także, aby była utrzymana w należytym porządku. Dlatego też najczęściej wybieramy plaże z Błękitną Flagą, która jest gwarantem jakości. 
Błękitna Flaga to synonim czystej plaży z łagodnym zejściem do wody. Renoma tego oznaczenia powstała dzięki uświadamianiu społeczności lokalnej oraz turystów, by dbali o porządek na plaży. Przede wszystkim chodzi o sprzątanie po sobie, ale też o kulturę - nie zakłócanie wypoczynku innym plażowiczom, a w przypadków właścicieli lokalów gastronomicznych np. serwowanie świeżego jedzenia. Ważne jest odpowiednie "zabezpieczenie" plaży, czyli bojki na wodzie oraz ratownicy pilnujący zachowania turystów. Oznaczenie plaży Błękitną Flagą to również pretekst, by promować ochronę środowiska i świadomość tego, że należy o nie dbać. Ekologia oznacza również zmniejszenie wpływu człowieka na naturę, czyli plażę i jej otoczenie.

Katowice - Pyrzowice

Z przystanku Katowice Dworzec PKP odjeżdża specjalny autobus w kierunku lotniska Katowice-Pyrzowice – linia „Lotnisko”. Rozkład jazdy na bieżąco śledzić można na stronie internetowej KZK GOP.  

Również dotarcie własnym samochodem powinno być bezproblemowe, szczególnie jeśli nie mieszkasz w Katowicach. Należy pamiętać o opłatach parkingowych – aktualnie jest to 6 zł za pierwszą godzinę parkowania i 72 zł za 8 dni. Aktualny cennik można sprawdzić na stronie katowickiego lotniska.

 

Warszawa - lotnisko Chopina

Z Warszawy na lotnisko Chopina dojazd jest bardzo prosty. Kursują tam pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) – linie S2 i S3 dojeżdżają bezpośrednio na lotnisko. Bilety zakupić można w biletomatach, które znajdują się w pociągach – należy mieć ze sobą kartę płatniczą, gdyż w większości biletomatów nie można płacić gotówką.

W Warszawie na lotniskowym parkingu obowiązuje zasada „Kiss&Fly”, czyli darmowe parkowanie do 7 minut – dokładnie tyle wystarczy, by wypakować bagaż i pożegnać się z ukochaną osobą. Gdy planujesz zostawić swój samochód na dłużej jest to koszt 220 zł za okres od 6 do 10 dni. 

Zapisz się do newslettera

Katalog online

Zobacz najpiękniejsze destynacje, najlepsze hotele i całą ofertę Rego-Bis.

Bezpieczne płatności
Imoje
Visa Mastercard
Bon turystyczny
Firma wiarygodna finansowo